سامانه مدیریت همایش های علمی- همایش‌های سایر دانشگاه‌ها
کنفرانس بین المللی وب پژوهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/28 | 

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی وب پژوهی از تمامی دانشگاهیان و پژوهشگران محترمی که به نوعی در هر یک از حوزه های وب کار تحقیقاتی انجام می دهند دعوت می نماید مقالات خود را به "ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی" ارسال نمایند.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی وب پژوهی از تمامی دانشگاهیان و پژوهشگران محترمی که به نوعی در هر یک از حوزه های وب کار تحقیقاتی انجام می دهند دعوت می نماید مقالات خود را به "ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی" ارسال نمایند

جهت دریافت اطلاعات بیشتر فایل فراخوان را مطالعه فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت همایش های علمی:
http://conference.modares.ac.ir/find-1.16.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب