سامانه مدیریت همایش های علمی- همایش‌های سایر دانشگاه‌ها
همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19 همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید ۱۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/5 | 

موضوعات همایش:

انتقال تجارب مدیریتی، روش تدریس و تولید محتوا،
تجارب برگزاری کلاس های عملی و آزمایشگاه ها،
بررسی سامانه های موجود مدیریت یادگیری الکترونیکی،
روش های ارزیابی و ارزشیابی کارآ دروس و دوره های آموزش الکترونیکی


نام دبیر علمی - فارسی: ناصر مزینی

نام دبیر اجرایی - فارسی: علی اکبر صفوی

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت همایش های علمی:
http://conference.modares.ac.ir/find-1.16.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب