Write your message

نهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
ردیف عنوان XML View
1 بررسی تأثیر عوامل اقتصادی تورم و رکود بر پرداخت خمس از منظر پرداخت کنندگان خمس: مطالعه موردی استان همدان 1392-1390 Get XML Data 149 Time(s)
2 بررسی اهمیت عدالت در توسعه اقتصاد اسلامی Get XML Data 103 Time(s)
3 رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی Get XML Data 143 Time(s)
4 صکوک ابزاری در بازار سرمایه اسلامی Get XML Data 104 Time(s)
5 شاخص حکمرانی در اسلام و تأثیر آن بر بروندادهای سلامت در ایران Get XML Data 109 Time(s)
6 آیا برنامه های توسعه بعد از انقلاب| برنامه های اسلامی بوده اند؟ بررسی موردی برنامه پنجم توسعه Get XML Data 108 Time(s)
7 بررسی تأثیر اخلاق و حقوق در تحقق حداکثر کارآیی اقتصادی در چارچوب قضیه کوز Get XML Data 114 Time(s)
8 نقش اخلاقی دولت اسلامی در توسعه و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در این حوزه در طول برنامه پنجم توسعه کشور Get XML Data 137 Time(s)
9 ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در طول برنامه های پنج ساله اقتصادی| اجتماعی و فرهنگی بر پایه اقتصاد اسلامی (برنامه های سوم تا پنجم) Get XML Data 107 Time(s)
10 تقابل اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری در شکل گیری نظام های اقتصادی Get XML Data 139 Time(s)
11 معرفی روشهای تعریف و تخمین شاخص ترکیبی ارزیابی اقتصاد اسلامی Get XML Data 104 Time(s)
12 تیپ شناسی مدیریت| آموزش و پژوهش جریان های اقتصادی در ایران Get XML Data 152 Time(s)
13 سنجش میزان صوری شدن وام دهی در بانک های ایران: مطالعه موردی بانک ملت شیراز Get XML Data 124 Time(s)
14 اصول اقتصاد اسلامی در مواجهه با نهادهای اقتصادی غیر بومی Get XML Data 119 Time(s)
15 تشکیل بازار آب از دیدگاه اقتصاد اسلامی Get XML Data 108 Time(s)
16 عملکرد دولت های پس از انقلاب اسلامی در حوزه مسکن با تأکید بر مدیریت جهادی Get XML Data 146 Time(s)
17 نهادها و سازمان های مذهبی و عملکرد اقتصادی: درسهایی برای اقتصاد ایران Get XML Data 103 Time(s)
18 استفاده از برون سپاری جهت بهبود چالش های بانکداری اسلامی Get XML Data 133 Time(s)
19 بهره برداری از زمین در نظام اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران Get XML Data 123 Time(s)
20 تحلیل و بررسی وظایف دولت اسلامی از منظر عدالت اقتصادی| جهاد اقتصادی و عزت اقتصادی Get XML Data 179 Time(s)
21 بررسی و مقایسه رخداد پدیده «قفل شدن در بدهی ها» در اوراق مشارکت و اوراق قرضه Get XML Data 67 Time(s)
22 آسیب شناسی اوراق مشارکت در اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای سیاستی Get XML Data 65 Time(s)
23 بررسی رفتار تولید کننده مسلمان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) Get XML Data 115 Time(s)
24 واقع سازی فروض و نظریه رفتار مصرف کننده در جامعه اسلامی ایران Get XML Data 107 Time(s)
25 شناسایی و ارائه راهکارهایی به منظور رفع موانع و چالش های پیش روی بانکداری اسلامی با رویکرد تطبیقی Get XML Data 112 Time(s)
26 ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی Get XML Data 84 Time(s)
27 ضرورت افزایش استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران از منظر اسلامی با تأکید بر کنترل تورم Get XML Data 61 Time(s)
28 مروری بر 5 برنامه توسعه کشور پس از انقلاب اسلامی و مقایسه آنها با معیار برخی شاخص های مرتبط با اقتصاد اسلامی Get XML Data 71 Time(s)
29 ارزیابی کتب اقتصاد ایران بر اساس اهداف نظام اقتصادی اسلام Get XML Data 108 Time(s)
30 بررسی تطبیقی اهداف اقتصادی نظام اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری Get XML Data 89 Time(s)
31 اثر تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع در آمد در ایران با استفاده از شاخص سهم نسبی در آمدی دهک ها Get XML Data 88 Time(s)
32 بررسی تأثیر افزایش قیمت ارز بر واردات قاچاق کالاهای حرام (مشروبات الکلی و دارو) در مرزهای غربی کشور Get XML Data 92 Time(s)
33 تحلیل محتوای برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه سوم و چهارم) بر مبنای نظریه توسعه ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی (ره) Get XML Data 53 Time(s)
برگشت به فهرست همایش‌ها