نهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
ردیف عنوان XML مشاهده
۱ بررسی تأثیر عوامل اقتصادی تورم و رکود بر پرداخت خمس از منظر پرداخت کنندگان خمس: مطالعه موردی استان همدان ۱۳۹۲-۱۳۹۰ Get XML Data ۲۰۳ بار
۲ بررسی اهمیت عدالت در توسعه اقتصاد اسلامی Get XML Data ۱۵۰ بار
۳ رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی Get XML Data ۱۸۵ بار
۴ صکوک ابزاری در بازار سرمایه اسلامی Get XML Data ۱۴۴ بار
۵ شاخص حکمرانی در اسلام و تأثیر آن بر بروندادهای سلامت در ایران Get XML Data ۱۵۶ بار
۶ آیا برنامه های توسعه بعد از انقلاب| برنامه های اسلامی بوده اند؟ بررسی موردی برنامه پنجم توسعه Get XML Data ۱۵۳ بار
۷ بررسی تأثیر اخلاق و حقوق در تحقق حداکثر کارآیی اقتصادی در چارچوب قضیه کوز Get XML Data ۱۶۱ بار
۸ نقش اخلاقی دولت اسلامی در توسعه و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در این حوزه در طول برنامه پنجم توسعه کشور Get XML Data ۱۸۵ بار
۹ ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در طول برنامه های پنج ساله اقتصادی| اجتماعی و فرهنگی بر پایه اقتصاد اسلامی (برنامه های سوم تا پنجم) Get XML Data ۱۵۹ بار
۱۰ تقابل اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری در شکل گیری نظام های اقتصادی Get XML Data ۱۹۵ بار
۱۱ معرفی روشهای تعریف و تخمین شاخص ترکیبی ارزیابی اقتصاد اسلامی Get XML Data ۱۴۷ بار
۱۲ تیپ شناسی مدیریت| آموزش و پژوهش جریان های اقتصادی در ایران Get XML Data ۱۹۶ بار
۱۳ سنجش میزان صوری شدن وام دهی در بانک های ایران: مطالعه موردی بانک ملت شیراز Get XML Data ۱۷۱ بار
۱۴ اصول اقتصاد اسلامی در مواجهه با نهادهای اقتصادی غیر بومی Get XML Data ۱۶۳ بار
۱۵ تشکیل بازار آب از دیدگاه اقتصاد اسلامی Get XML Data ۱۷۲ بار
۱۶ عملکرد دولت های پس از انقلاب اسلامی در حوزه مسکن با تأکید بر مدیریت جهادی Get XML Data ۱۹۶ بار
۱۷ نهادها و سازمان های مذهبی و عملکرد اقتصادی: درسهایی برای اقتصاد ایران Get XML Data ۱۵۲ بار
۱۸ استفاده از برون سپاری جهت بهبود چالش های بانکداری اسلامی Get XML Data ۱۷۷ بار
۱۹ بهره برداری از زمین در نظام اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران Get XML Data ۱۶۹ بار
۲۰ تحلیل و بررسی وظایف دولت اسلامی از منظر عدالت اقتصادی| جهاد اقتصادی و عزت اقتصادی Get XML Data ۲۲۸ بار
۲۱ بررسی و مقایسه رخداد پدیده «قفل شدن در بدهی ها» در اوراق مشارکت و اوراق قرضه Get XML Data ۱۱۰ بار
۲۲ آسیب شناسی اوراق مشارکت در اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای سیاستی Get XML Data ۱۱۵ بار
۲۳ بررسی رفتار تولید کننده مسلمان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) Get XML Data ۱۶۰ بار
۲۴ واقع سازی فروض و نظریه رفتار مصرف کننده در جامعه اسلامی ایران Get XML Data ۱۴۶ بار
۲۵ شناسایی و ارائه راهکارهایی به منظور رفع موانع و چالش های پیش روی بانکداری اسلامی با رویکرد تطبیقی Get XML Data ۱۶۲ بار
۲۶ ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی Get XML Data ۱۲۸ بار
۲۷ ضرورت افزایش استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران از منظر اسلامی با تأکید بر کنترل تورم Get XML Data ۱۰۲ بار
۲۸ مروری بر ۵ برنامه توسعه کشور پس از انقلاب اسلامی و مقایسه آنها با معیار برخی شاخص های مرتبط با اقتصاد اسلامی Get XML Data ۱۲۳ بار
۲۹ ارزیابی کتب اقتصاد ایران بر اساس اهداف نظام اقتصادی اسلام Get XML Data ۱۵۸ بار
۳۰ بررسی تطبیقی اهداف اقتصادی نظام اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری Get XML Data ۱۳۴ بار
۳۱ اثر تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع در آمد در ایران با استفاده از شاخص سهم نسبی در آمدی دهک ها Get XML Data ۱۲۸ بار
۳۲ بررسی تأثیر افزایش قیمت ارز بر واردات قاچاق کالاهای حرام (مشروبات الکلی و دارو) در مرزهای غربی کشور Get XML Data ۱۳۶ بار
۳۳ تحلیل محتوای برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه سوم و چهارم) بر مبنای نظریه توسعه ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی (ره) Get XML Data ۹۷ بار
برگشت به فهرست همایش‌ها