فرآوری پتانسیل‌های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه‌های اقیانوسی جنوب شرق ایران
ردیف عنوان XML View
1 ژئوپلیتیک انرژی والزامات ایران در تأمین امنیت سواحل جنوب شرق خود Get XML Data 133 Time(s)
2 بررسی ژئوپلیتیک پتانسیل های سواحل جنوب شرق ایران در تحقق اقتصاد مقاومتی Get XML Data 148 Time(s)
3 شناسایی وارزیابی سواحل مکران به عنوان جایگاه استراتژیک در جنوب شرق ایران Get XML Data 158 Time(s)
4 تحلیلی بر نقش واهمیت ژیوپلیتیکی سواحل در امنیت ایران-مطالعه موردی: سواحل مکران درجنوب شرق ایران Get XML Data 142 Time(s)
5 واکاوی زمانی و مکانی بارش پایگاه ECMWF، آمایش سرزمین ،سیستان و بلوچستان. Get XML Data 176 Time(s)
6 ارزیابی نقش مناطق آزاد و چهابهار در توسعه اقتصاد دریایی با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساحل نشینان با محوریت شیلات و در راستای اقتصاد مقاومتی Get XML Data 175 Time(s)
7 مناقشات مرزهای دریایی در سواحل شمالی اقیانوس هند Get XML Data 180 Time(s)
8 سهم خصوصی در توسعه اقتصادی سواحل جنوب شرق ایران در برنامه ششم توسعه Get XML Data 183 Time(s)
9 ارتقا سطح آموزش راهبردی جهت افزایش امنیت مرزها در جنوب شرق کشور Get XML Data 173 Time(s)
10 آمایش سواحل مکران مبتنی براستراتژی بهره بری از رطوبت نسبی Get XML Data 161 Time(s)
11 تأثیر توسعه سواحل جنوب شرق کشور (سواحل مکران) برهمگرایی قومی ومذهبی Get XML Data 125 Time(s)
12 تأثیر ظرفیت های جنوب شرق ایران در توسعه همکاری وشکل گیری سیستم های منطقه ای Get XML Data 168 Time(s)
13 تبیین توانمندی های ارتباطی سواحل مکران وافزایش وزن ژیوپلیتیکی ایران Get XML Data 154 Time(s)
14 مدل سازی گردشگری دریایی ظرفیت های جنوب شرق ایران (قلمروهای ساحلی دریای مکران) Get XML Data 137 Time(s)
15 وضعیت آموزش عمومی فنی و حرفه ای در سواحل مکران Get XML Data 168 Time(s)
16 بسترها و زمینه های منازعه و رقابت بین کشورهای منطقه ژیوپلیتیکی اقیانوس هند Get XML Data 166 Time(s)
17 بررسی کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران در توسعه قدرت دریایی ایران Get XML Data 133 Time(s)
18 اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه اقتصاد دریا محور با تأکید برمناطق آزاد(جنوب شرق ایران) بااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی Get XML Data 133 Time(s)
19 فرصتها وچالش های ژئوپلیتیک توسعه و عدم توسعه در جنوب شرق ایران Get XML Data 153 Time(s)
20 تحلیل ظرفیت های راهبردی توسعه بندر چابهار Get XML Data 170 Time(s)
21 تحلیل محتوای سیاست های توسعه ای وآمایش سرزمین در مدیریت بهینه ی سواحل مکران Get XML Data 151 Time(s)
22 تببین اهمیت جغرافیایی سواحل مکران در منطقه اقیانوس هند Get XML Data 154 Time(s)
23 ظرفیت های کرانه های اقیانوسی جنوب شرقی ایران و توسعه
قدرت دریایی ایران
Get XML Data 142 Time(s)
24 راهبردهای توسعه سواحل مکران مبتنی بر مزیت های منطقه ای ونقش ژئواکونومی، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی Get XML Data 121 Time(s)
25 سازمان های منطقه ای اقیانوس هند و تحلیل ژئوپلیتیکی عدم موفقیت آنها Get XML Data 141 Time(s)
26 توسعه گردشگری ساحلی در کرانه های جنوب شرق ایران - مورد: سواحل
مکران( بندر چابهار)
Get XML Data 131 Time(s)
27 سواحل جنوبی ایران، توسعه و فرهنگ تمدن دریایی Get XML Data 114 Time(s)
28 ارزیابی توانمندی ها و بررسی اشکال زمین گردشگری شهرستان چابهار با استفاده از روش پریرا و نقش آن در توسعه پایدار توریسم به منظور توسعه
سواحل مکران
Get XML Data 107 Time(s)
29 بررسی ژئوتوریسم گرانه اقیانوسی مکران با تأکید بر منطقه چابهار
در توسعه گردشگری داخلی و خارجی و تأثیرات آن بر اقتصاد
Get XML Data 95 Time(s)
30 تحلیل و بررسی نقش گردشگری در توسعه و آمایش جنوب شرق کشور Get XML Data 92 Time(s)
31 پهنه بندی پارامترهای اقلیمی استان سیستان و بلوچستان، و تحلیل روند تغییرات آن با تأکید بر شهر چابهار در راستای زیست پذیری - اقلیمی Get XML Data 117 Time(s)
32 ژئونیم دریای عمان در ادوار مختلف تاریخی از دیدگاه کارتوگرافان مسلمان
و اروپایی
Get XML Data 109 Time(s)
33 تحلیل فضایی ژئودموگرافی سکونتگاه های روستایی سواحل مکران با استفاده از روش های خود همبستگی فضایی Get XML Data 169 Time(s)
34 تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی در توسعه پایدار استان سیستان و
بلوچستان
Get XML Data 90 Time(s)
35 چگونگی شکل گیری منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، چالش ها وراهبردها Get XML Data 114 Time(s)
36 تبیین قلمرو سازی جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان Get XML Data 88 Time(s)
37 تحلیلی بر چگونگی کار کرد منطقه آزاد چابهار در توسعه پایدار
مناطق روستایی پیرامون
Get XML Data 109 Time(s)
38 مناسبات قدرت های بزرگ در اقیانوس هند Get XML Data 125 Time(s)
39 بررسی مطلوبیت ها و محدودیت های صنایع دریایی جهت توسعه در سواحل جنوب شرقی ایران - مکران Get XML Data 118 Time(s)
40 تعیین پایگاه منطقه پردازش صادرات از میان سه بندر جاسک
چابهار و کنارک با استفاده از روش (AHP)
Get XML Data 113 Time(s)
41 علائق ژئوپلیتیکی کشورهای پیرامون اقیانوس هند - استرالیا، هندوستان، آفریقای جنوبی، اندونزی، پاکستان و ج.ا.ایران) Get XML Data 93 Time(s)
42 نقش شناورهای بدون سرنشین آبنگاری در توسعه پایدار مناطق
ساحلی
Get XML Data 117 Time(s)
43 کنترل مرزهای دریایی با استفاده از تکنولوژی مخابرات بی سیم و الگوریتم فرا ابتکاری کرم شب تاب (با تاکید بر دریای مکران) Get XML Data 119 Time(s)
44 بررسی نقش قلمرو سازی ژئواستراتژیک سواحل مکران در پهنه آبی اقیانوس هند در تحکیم قدرت دریایی ج.ا. ایران از منظر کنوانسیون 1982 دریاها Get XML Data 129 Time(s)
برگشت به فهرست همایش‌ها