فرآوری پتانسیل‌های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه‌های اقیانوسی جنوب شرق ایران
ردیف عنوان XML مشاهده
۱ ژئوپلیتیک انرژی والزامات ایران در تأمین امنیت سواحل جنوب شرق خود Get XML Data ۱۳۳ بار
۲ بررسی ژئوپلیتیک پتانسیل های سواحل جنوب شرق ایران در تحقق اقتصاد مقاومتی Get XML Data ۱۴۸ بار
۳ شناسایی وارزیابی سواحل مکران به عنوان جایگاه استراتژیک در جنوب شرق ایران Get XML Data ۱۵۸ بار
۴ تحلیلی بر نقش واهمیت ژیوپلیتیکی سواحل در امنیت ایران-مطالعه موردی: سواحل مکران درجنوب شرق ایران Get XML Data ۱۴۲ بار
۵ واکاوی زمانی و مکانی بارش پایگاه ECMWF، آمایش سرزمین ،سیستان و بلوچستان. Get XML Data ۱۷۶ بار
۶ ارزیابی نقش مناطق آزاد و چهابهار در توسعه اقتصاد دریایی با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساحل نشینان با محوریت شیلات و در راستای اقتصاد مقاومتی Get XML Data ۱۷۵ بار
۷ مناقشات مرزهای دریایی در سواحل شمالی اقیانوس هند Get XML Data ۱۸۰ بار
۸ سهم خصوصی در توسعه اقتصادی سواحل جنوب شرق ایران در برنامه ششم توسعه Get XML Data ۱۸۳ بار
۹ ارتقا سطح آموزش راهبردی جهت افزایش امنیت مرزها در جنوب شرق کشور Get XML Data ۱۷۳ بار
۱۰ آمایش سواحل مکران مبتنی براستراتژی بهره بری از رطوبت نسبی Get XML Data ۱۶۱ بار
۱۱ تأثیر توسعه سواحل جنوب شرق کشور (سواحل مکران) برهمگرایی قومی ومذهبی Get XML Data ۱۲۵ بار
۱۲ تأثیر ظرفیت های جنوب شرق ایران در توسعه همکاری وشکل گیری سیستم های منطقه ای Get XML Data ۱۶۸ بار
۱۳ تبیین توانمندی های ارتباطی سواحل مکران وافزایش وزن ژیوپلیتیکی ایران Get XML Data ۱۵۴ بار
۱۴ مدل سازی گردشگری دریایی ظرفیت های جنوب شرق ایران (قلمروهای ساحلی دریای مکران) Get XML Data ۱۳۷ بار
۱۵ وضعیت آموزش عمومی فنی و حرفه ای در سواحل مکران Get XML Data ۱۶۸ بار
۱۶ بسترها و زمینه های منازعه و رقابت بین کشورهای منطقه ژیوپلیتیکی اقیانوس هند Get XML Data ۱۶۶ بار
۱۷ بررسی کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران در توسعه قدرت دریایی ایران Get XML Data ۱۳۳ بار
۱۸ اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه اقتصاد دریا محور با تأکید برمناطق آزاد(جنوب شرق ایران) بااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی Get XML Data ۱۳۳ بار
۱۹ فرصتها وچالش های ژئوپلیتیک توسعه و عدم توسعه در جنوب شرق ایران Get XML Data ۱۵۳ بار
۲۰ تحلیل ظرفیت های راهبردی توسعه بندر چابهار Get XML Data ۱۷۰ بار
۲۱ تحلیل محتوای سیاست های توسعه ای وآمایش سرزمین در مدیریت بهینه ی سواحل مکران Get XML Data ۱۵۱ بار
۲۲ تببین اهمیت جغرافیایی سواحل مکران در منطقه اقیانوس هند Get XML Data ۱۵۴ بار
۲۳ ظرفیت های کرانه های اقیانوسی جنوب شرقی ایران و توسعه
قدرت دریایی ایران
Get XML Data ۱۴۲ بار
۲۴ راهبردهای توسعه سواحل مکران مبتنی بر مزیت های منطقه ای ونقش ژئواکونومی، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی Get XML Data ۱۲۱ بار
۲۵ سازمان های منطقه ای اقیانوس هند و تحلیل ژئوپلیتیکی عدم موفقیت آنها Get XML Data ۱۴۱ بار
۲۶ توسعه گردشگری ساحلی در کرانه های جنوب شرق ایران - مورد: سواحل
مکران( بندر چابهار)
Get XML Data ۱۳۱ بار
۲۷ سواحل جنوبی ایران، توسعه و فرهنگ تمدن دریایی Get XML Data ۱۱۴ بار
۲۸ ارزیابی توانمندی ها و بررسی اشکال زمین گردشگری شهرستان چابهار با استفاده از روش پریرا و نقش آن در توسعه پایدار توریسم به منظور توسعه
سواحل مکران
Get XML Data ۱۰۷ بار
۲۹ بررسی ژئوتوریسم گرانه اقیانوسی مکران با تأکید بر منطقه چابهار
در توسعه گردشگری داخلی و خارجی و تأثیرات آن بر اقتصاد
Get XML Data ۹۵ بار
۳۰ تحلیل و بررسی نقش گردشگری در توسعه و آمایش جنوب شرق کشور Get XML Data ۹۳ بار
۳۱ پهنه بندی پارامترهای اقلیمی استان سیستان و بلوچستان، و تحلیل روند تغییرات آن با تأکید بر شهر چابهار در راستای زیست پذیری - اقلیمی Get XML Data ۱۱۷ بار
۳۲ ژئونیم دریای عمان در ادوار مختلف تاریخی از دیدگاه کارتوگرافان مسلمان
و اروپایی
Get XML Data ۱۰۹ بار
۳۳ تحلیل فضایی ژئودموگرافی سکونتگاه های روستایی سواحل مکران با استفاده از روش های خود همبستگی فضایی Get XML Data ۱۶۹ بار
۳۴ تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی در توسعه پایدار استان سیستان و
بلوچستان
Get XML Data ۹۰ بار
۳۵ چگونگی شکل گیری منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، چالش ها وراهبردها Get XML Data ۱۱۴ بار
۳۶ تبیین قلمرو سازی جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان Get XML Data ۸۸ بار
۳۷ تحلیلی بر چگونگی کار کرد منطقه آزاد چابهار در توسعه پایدار
مناطق روستایی پیرامون
Get XML Data ۱۰۹ بار
۳۸ مناسبات قدرت های بزرگ در اقیانوس هند Get XML Data ۱۲۵ بار
۳۹ بررسی مطلوبیت ها و محدودیت های صنایع دریایی جهت توسعه در سواحل جنوب شرقی ایران - مکران Get XML Data ۱۱۸ بار
۴۰ تعیین پایگاه منطقه پردازش صادرات از میان سه بندر جاسک
چابهار و کنارک با استفاده از روش (AHP)
Get XML Data ۱۱۳ بار
۴۱ علائق ژئوپلیتیکی کشورهای پیرامون اقیانوس هند - استرالیا، هندوستان، آفریقای جنوبی، اندونزی، پاکستان و ج.ا.ایران) Get XML Data ۹۳ بار
۴۲ نقش شناورهای بدون سرنشین آبنگاری در توسعه پایدار مناطق
ساحلی
Get XML Data ۱۱۷ بار
۴۳ کنترل مرزهای دریایی با استفاده از تکنولوژی مخابرات بی سیم و الگوریتم فرا ابتکاری کرم شب تاب (با تاکید بر دریای مکران) Get XML Data ۱۲۰ بار
۴۴ بررسی نقش قلمرو سازی ژئواستراتژیک سواحل مکران در پهنه آبی اقیانوس هند در تحکیم قدرت دریایی ج.ا. ایران از منظر کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها Get XML Data ۱۲۹ بار
برگشت به فهرست همایش‌ها