سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396
ردیف عنوان XML View
1 تشخیص ژن های ضروری و بررسی اثر آمینواسیدها بر رشد گالوس گالوس با استفاده از بازسازی اتوماتیکی مدل Get XML Data 151 Time(s)
2 تخمین ناحیه جذب و کنترل سیستمهای بیولوژیک دارای ناحیه پایداری چند گانه Get XML Data 175 Time(s)
3 تبدیل خودکار واکنش های آنزیمی به زیر واکنش های اولیه: روشی با پتانسیل زیاد به منظور مدلسازی سینتیکی متابولیزم در مقیاس ژنوم Get XML Data 183 Time(s)
4 بررسی تفاوت پروفایل بیان ژنی تومورسرطان سینه متاستاز کرده به مغز با دیگر بافت های ریه، کبد و استخوان Get XML Data 180 Time(s)
5 ساخت شبکه چندلایه در بیماری دیابتیک نفروپاتی: با رویکرد زیست شناسی سامانه ها Get XML Data 181 Time(s)
6 بررسی بیماری زایی بیماری دیابتیک نفروپاتی با رویکرد زیست شناسی سامانه ها Get XML Data 217 Time(s)
7 نگاه کل نگر به قطبیت القا شده در سلولهای کوپفر توسط لیپوپلیساکارید و اینترلوکین-4 Get XML Data 159 Time(s)
8 مقایسه ابزارهای آنالیز داده های سری زمانی میکرواری Get XML Data 270 Time(s)
9 مقایسه پیش بینی مدل و داده های تجربی برای باکتری لئوکونوستوک مزنتروئیدس Get XML Data 140 Time(s)
10 ارزیابی توزیع شار متابولیسم مرکزی ریزجلبک سبز کلرلا پروتوتکوئیدز در شرایط کمبود نور با استفاده از مدل متابولیکی مقیاس ژنوم Get XML Data 181 Time(s)
11 ادغام شبکه‌های متابولیکی و تنظیمی با استفاده از داده‌های ریزآرایه جهت شناسایی هدف‌های دارویی جدید برای دو رده سلول سرطان تخمدان Get XML Data 155 Time(s)
12 مشخص سازی نقش آمینواسیدهای خانواده‌ گلوتامات در متابولیسم انرژی لاکتوکوکوس لاکتیس با استفاده از مدل متابولیکی مقیاس ژنوم Get XML Data 180 Time(s)
13 مقایسه پروفایل های معنی داری سه تایی در شبکه متابولیکی E.coli با استفاده از تصادفی سازی موازنه جرم Get XML Data 195 Time(s)
14 ارائه نسخه ای جدید از مدل شبکه متابولیکی ژنوم مقیاس سلولهای CHO Get XML Data 162 Time(s)
15 طراحی کنترل کننده مبتنی بر داده برای تنظیم قند خون برپایه روش تطبیقی مستقل از مدل بهبود یافته Get XML Data 185 Time(s)
16 بیان متفاوت ژن اوپرون mtr در مسیر انتقال الکترون خارج سلولی باکتری Shewanella oneidensis MR-1 تحت شرایط محدودیت الکترون پذیرندگی Get XML Data 202 Time(s)
17 ارائه رویکرد ترکیبی جدید در شناسایی ژن های حاوی اطلاعات بیماری سرطان سینه Get XML Data 144 Time(s)
18 خروج از فاز پیش صرعی به حالت آشوبی با استفاده از کنترل کننده آستروسیتی Get XML Data 164 Time(s)
19 بررسی نقش ژن HML4 درپاسخ به تنش‌ها با استفاده ازآنالیزپروموتر وپروفایل بیانی Get XML Data 161 Time(s)
20 شناسایی بیان ژنی و مسیرهای پیام رسانی پیچیده در آنالیز داده‌های highthroughput حاصل از گوش داخلی موش Get XML Data 124 Time(s)
21 شناسایی بیومارکر سلول ھای بنیادی کلیوی با استفاده از رویکرد بیوانفورماتیک Get XML Data 187 Time(s)
22 هدف قرار دادن شبکه ی اصلی تنظیم بیان ژنی در سلول های بنیادی سرطان در مدل سلولی AML Get XML Data 182 Time(s)
23 مطالعه ی پروفایل متابولیکی گامتوسیت های مرحله جنسی پلاسمودیوم فالسیپاروم تیمار شده با ائوزین B در شرایط برون تنی Get XML Data 137 Time(s)
24 افزایش مقدار و وزن مولکولی اسید هیالورونیک باکتری streptococcus zooepidemicus با استفاده از حذف ژن لاکتات دهیدروژناز Get XML Data 143 Time(s)
25 یافتن کاندیداهای افزایش بیان برای بهبود تولید هترولوگ ترپنوئیدهای گوناگون در باکتری ای کلای Get XML Data 118 Time(s)
26 الگوریتم EMARI: جستجوگر متابولیتها و واکنشهای مرتبط موثر برای افزایش بازدهی تولید محصولات بیوشیمیایی Get XML Data 129 Time(s)
27 شناسایی ژنهای همانند در باکتریهای سودوموناس برای تولید همزمان با رشد رامنولیپیدها: بر مبنای الگوریتمی جدید در زیست شناسی سامانه ای Get XML Data 119 Time(s)
28 پیش‌بینی کاربرد miR-190b: القای آپوپتوز در گلیوبلاستوما Get XML Data 146 Time(s)
29 بازسازی شبکه متابولیکی مقیاس ژنوم Bacillus cereus ATCC 14579 توسط ابزار مرلین Get XML Data 110 Time(s)
30 ارزیابی ابزار مرلین برای بازسازی شبکه متابولیکی مقیاس ژنوم Bacillus cereus ATCC 14579 Get XML Data 110 Time(s)
31 رویکرد مبتنی بر شبکه برای کمک به کاربرد یابی مجدد دارو در اسکیزوفرنی Get XML Data 109 Time(s)
32 بررسی مقدار بحرانی و دینامیک همزمانی در شبکه های پیچیده مغزی Get XML Data 123 Time(s)
33 بازسازی اولیه و آنالیز ژنوم مقیاس مدل متابولیکی Eremothecium cymbalariae Get XML Data 98 Time(s)
34 آنالیز شبکه گرافیکی ارتباط بیماری ها و microRNAها مستخرج از متون زیست پزشکی با روش متن کاوی Get XML Data 206 Time(s)
35 شناسایی ژنها و بافت های مرتبط با فشار خون Get XML Data 211 Time(s)
36 مدل ریاضی رشد سلول‌های توموری در سرطان ملانوما و تاثیر دارو بر آن Get XML Data 109 Time(s)
37 شبکه های برهم کنش پروتئینی در دو نوع سرطان پستان Get XML Data 128 Time(s)
38 شناسایی بیان ژنی و مسیرهای پیام‌رسانی پیچیده حاصل از آنالیز داده‌های highthroughput گوش داخلی موش Get XML Data 118 Time(s)
39 تشخیص اختلال بیش فعالی به کمک آنالیز غیر خطی سیگنال EEG Get XML Data 147 Time(s)
40 ژنهای مرکزی در ارتباط با بیماری اتوزومال غالب کلیه پلی کیستیک (ADPKD) Get XML Data 145 Time(s)
41 تحلیل توسعه پذیر باهدف پشتیبانی از تمامی انواع گرافها و ‌مدلسازی سامانه های زیستی به روی آنها Get XML Data 163 Time(s)
42 اثرات کروستین بر ساختار فعالیت آنزیم کاتالاز Get XML Data 103 Time(s)
43 بررسی میل ترکیبی و برهمکنش آنتی بادی مونوکلونال (scFv) اختصاصی با فاکتور نکروز دهنده تومور آلفای انسانی با استفاده از نرم افزار BioLuminate Get XML Data 112 Time(s)
44 شناسایی بیان ژنی و مسیرهای پیام رسانی پیچیده در آنالیز داده‌های highthroughput حاصل از گوش داخلی موش Get XML Data 83 Time(s)
45 رویکرد مبتنی بر شبکه برای کمک به کاربرد یابی مجدد دارو در اسکیزوفرنی Get XML Data 85 Time(s)
برگشت به فهرست همایش‌ها