سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396
ردیف عنوان XML مشاهده
۱ تشخیص ژن های ضروری و بررسی اثر آمینواسیدها بر رشد گالوس گالوس با استفاده از بازسازی اتوماتیکی مدل Get XML Data ۱۵۱ بار
۲ تخمین ناحیه جذب و کنترل سیستمهای بیولوژیک دارای ناحیه پایداری چند گانه Get XML Data ۱۷۵ بار
۳ تبدیل خودکار واکنش های آنزیمی به زیر واکنش های اولیه: روشی با پتانسیل زیاد به منظور مدلسازی سینتیکی متابولیزم در مقیاس ژنوم Get XML Data ۱۸۳ بار
۴ بررسی تفاوت پروفایل بیان ژنی تومورسرطان سینه متاستاز کرده به مغز با دیگر بافت های ریه، کبد و استخوان Get XML Data ۱۸۰ بار
۵ ساخت شبکه چندلایه در بیماری دیابتیک نفروپاتی: با رویکرد زیست شناسی سامانه ها Get XML Data ۱۸۱ بار
۶ بررسی بیماری زایی بیماری دیابتیک نفروپاتی با رویکرد زیست شناسی سامانه ها Get XML Data ۲۱۷ بار
۷ نگاه کل نگر به قطبیت القا شده در سلولهای کوپفر توسط لیپوپلیساکارید و اینترلوکین-۴ Get XML Data ۱۵۹ بار
۸ مقایسه ابزارهای آنالیز داده های سری زمانی میکرواری Get XML Data ۲۷۱ بار
۹ مقایسه پیش بینی مدل و داده های تجربی برای باکتری لئوکونوستوک مزنتروئیدس Get XML Data ۱۴۰ بار
۱۰ ارزیابی توزیع شار متابولیسم مرکزی ریزجلبک سبز کلرلا پروتوتکوئیدز در شرایط کمبود نور با استفاده از مدل متابولیکی مقیاس ژنوم Get XML Data ۱۸۱ بار
۱۱ ادغام شبکه‌های متابولیکی و تنظیمی با استفاده از داده‌های ریزآرایه جهت شناسایی هدف‌های دارویی جدید برای دو رده سلول سرطان تخمدان Get XML Data ۱۵۵ بار
۱۲ مشخص سازی نقش آمینواسیدهای خانواده‌ گلوتامات در متابولیسم انرژی لاکتوکوکوس لاکتیس با استفاده از مدل متابولیکی مقیاس ژنوم Get XML Data ۱۸۰ بار
۱۳ مقایسه پروفایل های معنی داری سه تایی در شبکه متابولیکی E.coli با استفاده از تصادفی سازی موازنه جرم Get XML Data ۱۹۵ بار
۱۴ ارائه نسخه ای جدید از مدل شبکه متابولیکی ژنوم مقیاس سلولهای CHO Get XML Data ۱۶۲ بار
۱۵ طراحی کنترل کننده مبتنی بر داده برای تنظیم قند خون برپایه روش تطبیقی مستقل از مدل بهبود یافته Get XML Data ۱۸۵ بار
۱۶ بیان متفاوت ژن اوپرون mtr در مسیر انتقال الکترون خارج سلولی باکتری Shewanella oneidensis MR-۱ تحت شرایط محدودیت الکترون پذیرندگی Get XML Data ۲۰۲ بار
۱۷ ارائه رویکرد ترکیبی جدید در شناسایی ژن های حاوی اطلاعات بیماری سرطان سینه Get XML Data ۱۴۴ بار
۱۸ خروج از فاز پیش صرعی به حالت آشوبی با استفاده از کنترل کننده آستروسیتی Get XML Data ۱۶۴ بار
۱۹ بررسی نقش ژن HML۴ درپاسخ به تنش‌ها با استفاده ازآنالیزپروموتر وپروفایل بیانی Get XML Data ۱۶۱ بار
۲۰ شناسایی بیان ژنی و مسیرهای پیام رسانی پیچیده در آنالیز داده‌های highthroughput حاصل از گوش داخلی موش Get XML Data ۱۲۴ بار
۲۱ شناسایی بیومارکر سلول ھای بنیادی کلیوی با استفاده از رویکرد بیوانفورماتیک Get XML Data ۱۸۷ بار
۲۲ هدف قرار دادن شبکه ی اصلی تنظیم بیان ژنی در سلول های بنیادی سرطان در مدل سلولی AML Get XML Data ۱۸۲ بار
۲۳ مطالعه ی پروفایل متابولیکی گامتوسیت های مرحله جنسی پلاسمودیوم فالسیپاروم تیمار شده با ائوزین B در شرایط برون تنی Get XML Data ۱۳۷ بار
۲۴ افزایش مقدار و وزن مولکولی اسید هیالورونیک باکتری streptococcus zooepidemicus با استفاده از حذف ژن لاکتات دهیدروژناز Get XML Data ۱۴۳ بار
۲۵ یافتن کاندیداهای افزایش بیان برای بهبود تولید هترولوگ ترپنوئیدهای گوناگون در باکتری ای کلای Get XML Data ۱۱۸ بار
۲۶ الگوریتم EMARI: جستجوگر متابولیتها و واکنشهای مرتبط موثر برای افزایش بازدهی تولید محصولات بیوشیمیایی Get XML Data ۱۲۹ بار
۲۷ شناسایی ژنهای همانند در باکتریهای سودوموناس برای تولید همزمان با رشد رامنولیپیدها: بر مبنای الگوریتمی جدید در زیست شناسی سامانه ای Get XML Data ۱۱۹ بار
۲۸ پیش‌بینی کاربرد miR-۱۹۰b: القای آپوپتوز در گلیوبلاستوما Get XML Data ۱۴۶ بار
۲۹ بازسازی شبکه متابولیکی مقیاس ژنوم Bacillus cereus ATCC ۱۴۵۷۹ توسط ابزار مرلین Get XML Data ۱۱۰ بار
۳۰ ارزیابی ابزار مرلین برای بازسازی شبکه متابولیکی مقیاس ژنوم Bacillus cereus ATCC ۱۴۵۷۹ Get XML Data ۱۱۰ بار
۳۱ رویکرد مبتنی بر شبکه برای کمک به کاربرد یابی مجدد دارو در اسکیزوفرنی Get XML Data ۱۰۹ بار
۳۲ بررسی مقدار بحرانی و دینامیک همزمانی در شبکه های پیچیده مغزی Get XML Data ۱۲۳ بار
۳۳ بازسازی اولیه و آنالیز ژنوم مقیاس مدل متابولیکی Eremothecium cymbalariae Get XML Data ۹۸ بار
۳۴ آنالیز شبکه گرافیکی ارتباط بیماری ها و microRNAها مستخرج از متون زیست پزشکی با روش متن کاوی Get XML Data ۲۰۶ بار
۳۵ شناسایی ژنها و بافت های مرتبط با فشار خون Get XML Data ۲۱۱ بار
۳۶ مدل ریاضی رشد سلول‌های توموری در سرطان ملانوما و تاثیر دارو بر آن Get XML Data ۱۰۹ بار
۳۷ شبکه های برهم کنش پروتئینی در دو نوع سرطان پستان Get XML Data ۱۲۸ بار
۳۸ شناسایی بیان ژنی و مسیرهای پیام‌رسانی پیچیده حاصل از آنالیز داده‌های highthroughput گوش داخلی موش Get XML Data ۱۱۸ بار
۳۹ تشخیص اختلال بیش فعالی به کمک آنالیز غیر خطی سیگنال EEG Get XML Data ۱۴۷ بار
۴۰ ژنهای مرکزی در ارتباط با بیماری اتوزومال غالب کلیه پلی کیستیک (ADPKD) Get XML Data ۱۴۵ بار
۴۱ تحلیل توسعه پذیر باهدف پشتیبانی از تمامی انواع گرافها و ‌مدلسازی سامانه های زیستی به روی آنها Get XML Data ۱۶۳ بار
۴۲ اثرات کروستین بر ساختار فعالیت آنزیم کاتالاز Get XML Data ۱۰۳ بار
۴۳ بررسی میل ترکیبی و برهمکنش آنتی بادی مونوکلونال (scFv) اختصاصی با فاکتور نکروز دهنده تومور آلفای انسانی با استفاده از نرم افزار BioLuminate Get XML Data ۱۱۲ بار
۴۴ شناسایی بیان ژنی و مسیرهای پیام رسانی پیچیده در آنالیز داده‌های highthroughput حاصل از گوش داخلی موش Get XML Data ۸۳ بار
۴۵ رویکرد مبتنی بر شبکه برای کمک به کاربرد یابی مجدد دارو در اسکیزوفرنی Get XML Data ۸۵ بار
برگشت به فهرست همایش‌ها