مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری
ردیف عنوان XML View
1 صلاحیت مدیریتی پرستاران مسؤل شیفت:یک مطالعه مروری سیستماتیک Get XML Data 177 Time(s)
2 تاثیرنظارت بالینی گروهی بر فرایند آموزش به بیمار: یک ارزشیابی جامع در سطح بیمار، سازمان و کارکنان Get XML Data 179 Time(s)
3 مقایسه تاثیر مدل تقسیم کار پرایمری و کیس متود بر کیفیت مراقبت عمومی و حرفه ای بیمار Get XML Data 232 Time(s)
4 بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با توانمندی کاری پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران Get XML Data 177 Time(s)
5 بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران بخش مراقبت های ویژه Get XML Data 168 Time(s)
6 مفهوم کیفیت در مراقبت پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان: یک مطالعه کیفی Get XML Data 175 Time(s)
7 صلاحیت های پرستاران مراقبت در منزل : مطالعه مروری Get XML Data 231 Time(s)
8 طراحی و استقرار سامانه ارزیابی عملکرد بخش ها (سامانه ساعب) با امکان وزن دهی، تعریف شاخص جدید، دارای امکان گزارش گیری تفکیکی (به تفکیک بخش و شاخص) و با پوشش کامل سنجه های اعتباربخشی ملی ایران Get XML Data 170 Time(s)
9 ارتقاء فرآیندهای ارائه خدمت از طریق تدوین و استقرار سند ارتقاء در اورژانس عدالتیان مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) Get XML Data 212 Time(s)
10 اجرای برنامه مداخله ای مدیریت عفونت ادراری بیمارستانی در راستای سنجه های اعتبار بخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی Get XML Data 192 Time(s)
11 تلاشهای ناکافی برای همگامی با راهبرد ها و استانداردهای بین المللی و ملی در بیمارستان ها Get XML Data 178 Time(s)
12 عوامل موثر بر شجاعت اخلاقی از دیدگاه پرستاران : یک مطالعه کیفی Get XML Data 184 Time(s)
13 بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با توانمندی کاری پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران Get XML Data 116 Time(s)
برگشت به فهرست همایش‌ها