مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری
ردیف عنوان XML مشاهده
۱ صلاحیت مدیریتی پرستاران مسؤل شیفت:یک مطالعه مروری سیستماتیک Get XML Data ۱۷۷ بار
۲ تاثیرنظارت بالینی گروهی بر فرایند آموزش به بیمار: یک ارزشیابی جامع در سطح بیمار، سازمان و کارکنان Get XML Data ۱۷۹ بار
۳ مقایسه تاثیر مدل تقسیم کار پرایمری و کیس متود بر کیفیت مراقبت عمومی و حرفه ای بیمار Get XML Data ۲۳۲ بار
۴ بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با توانمندی کاری پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران Get XML Data ۱۷۷ بار
۵ بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران بخش مراقبت های ویژه Get XML Data ۱۶۸ بار
۶ مفهوم کیفیت در مراقبت پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان: یک مطالعه کیفی Get XML Data ۱۷۵ بار
۷ صلاحیت های پرستاران مراقبت در منزل : مطالعه مروری Get XML Data ۲۳۱ بار
۸ طراحی و استقرار سامانه ارزیابی عملکرد بخش ها (سامانه ساعب) با امکان وزن دهی، تعریف شاخص جدید، دارای امکان گزارش گیری تفکیکی (به تفکیک بخش و شاخص) و با پوشش کامل سنجه های اعتباربخشی ملی ایران Get XML Data ۱۷۰ بار
۹ ارتقاء فرآیندهای ارائه خدمت از طریق تدوین و استقرار سند ارتقاء در اورژانس عدالتیان مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) Get XML Data ۲۱۲ بار
۱۰ اجرای برنامه مداخله ای مدیریت عفونت ادراری بیمارستانی در راستای سنجه های اعتبار بخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی Get XML Data ۱۹۲ بار
۱۱ تلاشهای ناکافی برای همگامی با راهبرد ها و استانداردهای بین المللی و ملی در بیمارستان ها Get XML Data ۱۷۸ بار
۱۲ عوامل موثر بر شجاعت اخلاقی از دیدگاه پرستاران : یک مطالعه کیفی Get XML Data ۱۸۴ بار
۱۳ بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با توانمندی کاری پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران Get XML Data ۱۱۶ بار
برگشت به فهرست همایش‌ها