اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی
ردیف عنوان XML View
1 اثربحران مالی2008بر سوددهی بانکهای اسلامی و متعارف Get XML Data 183 Time(s)
2 طراحی یک قرارداد انگیزه - سازگار جهت کاهش مسئله مخاطره اخلاقی در قراردادهای مشارکتی (دیدگاه اسلامی) Get XML Data 181 Time(s)
3 ارایه مدلی جهت تعیین عقد مرجح برای متقاضی تسهیلات بانکی با استفاده از یک روش تلفیقی Get XML Data 160 Time(s)
4 استخراج اولویت های قراردادهای دریافت تسهیلات از منظر متقاضیان Get XML Data 169 Time(s)
5 سودآوری کارتهای اعتباری بانک مسکن:مدل بندی فرآیند تصمیم گیری مارکوف Get XML Data 148 Time(s)
6 بانکداری متعارف در مقایسه با بانکداری و تامین مالی اسلامی Get XML Data 151 Time(s)
7 آثار اقتصادی دیدگاه فقها در خصوص عقد شرکت: مسئله کارگزاری در سرمایهگذاری خطرپذیر Get XML Data 171 Time(s)
8 مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی Get XML Data 155 Time(s)
9 مدلسازی قرارداد سرمایه گذاری جسورانه: رویکرد انگیزشی و بررسی فقهی آن Get XML Data 174 Time(s)
10 نقدی بر روش شناسی مباحثات بهره Get XML Data 150 Time(s)
11 بررسی امکان و ادله ایجاد بدهی)معوقات بانکی) در نظام بانکی بدون ربا Get XML Data 143 Time(s)
12 درآمدی بر بررسی ماهیت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران Get XML Data 151 Time(s)
13 تحلیل مبادله ریسک و بازدهی تحت قراردادهای مبادلهای و مشارکتی و دلالتهای اشتغال زایی آنها Get XML Data 174 Time(s)
14 عوامل اثرگذار بر تخصیص وجوه پسانداز از دیدگاه اسلامی در جایگاه پایه طراحی و ساخت الگوی تامین مالی و بانکداری اسلامی Get XML Data 156 Time(s)
15 سیستم تصمیم یار نظارت شرعی بر عقود اسلامی بانکی با رویکرد فازی Get XML Data 187 Time(s)
16 اصول و راهبردهای بانکداری اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلامی Get XML Data 182 Time(s)
17 مسئولیت بانکها در عقود مشارکتی (مشارکت مدنی و مضاربه) Get XML Data 175 Time(s)
18 برآورد اثر ایمان بر تخصیص وجوه پس انداز (بررسی تجربی شاغلین بخش غیر دولتی شهر زاهدان) Get XML Data 168 Time(s)
19 چالشهاى بانکدارى ایران والگوى راه حل آنها Get XML Data 164 Time(s)
20 نظریه تکاملی بانکداری اسلامی؛ از توجیه بهره بانکی تا نظامسازی الگوی ایدهآل Get XML Data 183 Time(s)
21 جایگاه اخلاق در بانکداری : مطالعه مقایسه ای بانکداری اخلاقی با بانکداری اسلامی Get XML Data 149 Time(s)
22 نظارت شرعی در بانکداری اسلامی: ماهیت، تجربه، استانداردهای بینالمللی و دلالتهایی جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا Get XML Data 147 Time(s)
23 نظام بانکی مطلوب در بانکداری متعارف و بانکداری غیر ربوی Get XML Data 130 Time(s)
24 کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی(بررسی و تحلیل دیدگاه محققان) Get XML Data 142 Time(s)
25 ملاحظات اخلاقی در نظریه بانکداری اسلامی Get XML Data 125 Time(s)
برگشت به فهرست همایش‌ها