اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی
ردیف عنوان XML مشاهده
۱ اثربحران مالی۲۰۰۸بر سوددهی بانکهای اسلامی و متعارف Get XML Data ۱۸۳ بار
۲ طراحی یک قرارداد انگیزه - سازگار جهت کاهش مسئله مخاطره اخلاقی در قراردادهای مشارکتی (دیدگاه اسلامی) Get XML Data ۱۸۱ بار
۳ ارایه مدلی جهت تعیین عقد مرجح برای متقاضی تسهیلات بانکی با استفاده از یک روش تلفیقی Get XML Data ۱۶۰ بار
۴ استخراج اولویت های قراردادهای دریافت تسهیلات از منظر متقاضیان Get XML Data ۱۶۹ بار
۵ سودآوری کارتهای اعتباری بانک مسکن:مدل بندی فرآیند تصمیم گیری مارکوف Get XML Data ۱۴۸ بار
۶ بانکداری متعارف در مقایسه با بانکداری و تامین مالی اسلامی Get XML Data ۱۵۱ بار
۷ آثار اقتصادی دیدگاه فقها در خصوص عقد شرکت: مسئله کارگزاری در سرمایهگذاری خطرپذیر Get XML Data ۱۷۱ بار
۸ مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی Get XML Data ۱۵۵ بار
۹ مدلسازی قرارداد سرمایه گذاری جسورانه: رویکرد انگیزشی و بررسی فقهی آن Get XML Data ۱۷۴ بار
۱۰ نقدی بر روش شناسی مباحثات بهره Get XML Data ۱۵۰ بار
۱۱ بررسی امکان و ادله ایجاد بدهی)معوقات بانکی) در نظام بانکی بدون ربا Get XML Data ۱۴۳ بار
۱۲ درآمدی بر بررسی ماهیت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران Get XML Data ۱۵۱ بار
۱۳ تحلیل مبادله ریسک و بازدهی تحت قراردادهای مبادلهای و مشارکتی و دلالتهای اشتغال زایی آنها Get XML Data ۱۷۴ بار
۱۴ عوامل اثرگذار بر تخصیص وجوه پسانداز از دیدگاه اسلامی در جایگاه پایه طراحی و ساخت الگوی تامین مالی و بانکداری اسلامی Get XML Data ۱۵۶ بار
۱۵ سیستم تصمیم یار نظارت شرعی بر عقود اسلامی بانکی با رویکرد فازی Get XML Data ۱۸۷ بار
۱۶ اصول و راهبردهای بانکداری اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلامی Get XML Data ۱۸۲ بار
۱۷ مسئولیت بانکها در عقود مشارکتی (مشارکت مدنی و مضاربه) Get XML Data ۱۷۵ بار
۱۸ برآورد اثر ایمان بر تخصیص وجوه پس انداز (بررسی تجربی شاغلین بخش غیر دولتی شهر زاهدان) Get XML Data ۱۶۸ بار
۱۹ چالشهاى بانکدارى ایران والگوى راه حل آنها Get XML Data ۱۶۴ بار
۲۰ نظریه تکاملی بانکداری اسلامی؛ از توجیه بهره بانکی تا نظامسازی الگوی ایدهآل Get XML Data ۱۸۳ بار
۲۱ جایگاه اخلاق در بانکداری : مطالعه مقایسه ای بانکداری اخلاقی با بانکداری اسلامی Get XML Data ۱۴۹ بار
۲۲ نظارت شرعی در بانکداری اسلامی: ماهیت، تجربه، استانداردهای بینالمللی و دلالتهایی جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا Get XML Data ۱۴۷ بار
۲۳ نظام بانکی مطلوب در بانکداری متعارف و بانکداری غیر ربوی Get XML Data ۱۳۰ بار
۲۴ کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی(بررسی و تحلیل دیدگاه محققان) Get XML Data ۱۴۲ بار
۲۵ ملاحظات اخلاقی در نظریه بانکداری اسلامی Get XML Data ۱۲۵ بار
برگشت به فهرست همایش‌ها