پانزدهمین همایش ملی حسابداری
ردیف عنوان XML View
1 نظریه پردازی ‌در‌حسابداری ‌مدیریت Get XML Data 151 Time(s)
2 افق‌آموزش‌حسابداری Get XML Data 145 Time(s)
3 تحولات ‌نوین ‌در گزارشگری،‌ بودجه‌بندی‌ و ‌کنترل ‌در بخش‌عمومی Get XML Data 154 Time(s)
4 گفتمان‌مالی‌سازی‌مستتر‌در‌روش‌های‌حسابداری‌ایران Get XML Data 160 Time(s)
5 اصطلاح‌شناسی:‌حلقه‌مفقوده‌علم‌و‌عمل‌حسابداری Get XML Data 135 Time(s)
6 تحلیل‌ریشه های‌فلسفی‌مکاتب‌فکری‌حسابداری Get XML Data 169 Time(s)
7 استانداردهای‌بین المللی‌گزارشگری‌مالی‌و‌چالشهای‌پیش‌رو Get XML Data 146 Time(s)
8 مروری بر مکاتب فکری حسابداری انتقادی Get XML Data 162 Time(s)
9 تأثیرپذیری‌گزارشکری‌مالی‌در‌اتمسفر‌استانداردهایبین المللی Get XML Data 160 Time(s)
10 بررسی رابطه میزان افشای داوطلبانه بر اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Get XML Data 156 Time(s)
11 بررسی ارتباط میان مسئولیت اجتماعی شرکت و خطر سقوط قیمت سهام Get XML Data 156 Time(s)
12 تئوری های روانشناسی حسابداری مدیریت با‌تاکید‌ بر‌تئوری‌روانشناسی مبتنی بر احتمال Get XML Data 120 Time(s)
13 نیمه پنهان هویت مقطع کارشناسی ارشد: مطالعهای تطبیقی در 50 دانشگاه برتر جهان و کاربردهای آن در ایران Get XML Data 185 Time(s)
14 بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Get XML Data 155 Time(s)
15 افشای اختیاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام Get XML Data 154 Time(s)
16 نقش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در جذب سرمایه گذاری خارجی Get XML Data 141 Time(s)
17 جایگزین هایی برای رویکردهای دستوری و اثباتی در پژوهشهای حسابداری، »رویکرد انتقادی« و »تفکر بینابینی«: ویژگیها و نقدها Get XML Data 171 Time(s)
18 ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و مدل رگرسیون توبیت Get XML Data 183 Time(s)
19 بررسی اثر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Get XML Data 132 Time(s)
20 تحلیل رفتار هزینه ها با توجه به روند تغییرات فروش: با استفاده از تکنیک ARDL Get XML Data 134 Time(s)
21 مطالعه روششناسی پنمندر تجزیه و تحلیل Get XML Data 134 Time(s)
22 صورتهای مالی Get XML Data 124 Time(s)
23 تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر شکاف مالیاتی رابطه بین هوش اخالقی حسابداران، شفافیت در گزارشگری مالی و میزان اعتماد آفرینی Get XML Data 137 Time(s)
24 بررسی تأثیر توانایی های مدیران بر مدیریت سود واقعی و تعهدی Get XML Data 130 Time(s)
25 تردید حرفهای Get XML Data 120 Time(s)
26 تاملی در مفهوم داده های بزرگ و تاثیر آن بر حسابداری مدیریت Get XML Data 112 Time(s)
27 بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر بهموقع بودن و قابلیت اتکای صورتهای مالی Get XML Data 97 Time(s)
28 بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاهمدت عدم اطمینان تقاضا بر رفتار هزینه ها )الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده( Get XML Data 106 Time(s)
29 تاثیر فرهنگ حسابداری بر بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و کیفیت اطلاعات حسابداری Get XML Data 109 Time(s)
30 بررسی رابطه ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداری در شرکتهای با شرایط بحران مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Get XML Data 103 Time(s)
31 مبانی نظارت و حسابرسی از دیدگاه اسالم Get XML Data 91 Time(s)
32 تاثیر جریانهای نقدی عملیاتی غیرعادی بر پایداری سود )مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( Get XML Data 127 Time(s)
33 نقش مدیریت سود بر رابطه میان اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت Get XML Data 99 Time(s)
34 پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی)IFRS)برای شرکت های کوچک و متوسط )SMES) Get XML Data 117 Time(s)
35 تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر شکاف مالیاتی Get XML Data 95 Time(s)
36 تأثیر ریسک اعتباری و بازده مورد انتظار سهامداران بر سطح نگهداشت وجه نقد Get XML Data 110 Time(s)
37 بررسی تاثیر پذیرش استاندادهای بین المللی گزارشگری مالی توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با شاخص های اقتصاد مقاومتی Get XML Data 145 Time(s)
38 اثر عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر شاخصهای اصلی بازار سرمایه در ایران Get XML Data 104 Time(s)
39 ویژگی های کمیته حسابرسی )استقلال، تخصص مالی، تجربه، اندازه( و افشای مالی Get XML Data 121 Time(s)
40 قیمتگذاری دارایی های مالی مبتنی بر آنتروپی Get XML Data 119 Time(s)
41 راهبری و حسابرسی فناوری اطلاعات با رویکرد کوبیت 5 Get XML Data 94 Time(s)
برگشت به فهرست همایش‌ها