پانزدهمین همایش ملی حسابداری
ردیف عنوان XML مشاهده
۱ نظریه پردازی ‌در‌حسابداری ‌مدیریت Get XML Data ۱۵۱ بار
۲ افق‌آموزش‌حسابداری Get XML Data ۱۴۵ بار
۳ تحولات ‌نوین ‌در گزارشگری،‌ بودجه‌بندی‌ و ‌کنترل ‌در بخش‌عمومی Get XML Data ۱۵۴ بار
۴ گفتمان‌مالی‌سازی‌مستتر‌در‌روش‌های‌حسابداری‌ایران Get XML Data ۱۶۰ بار
۵ اصطلاح‌شناسی:‌حلقه‌مفقوده‌علم‌و‌عمل‌حسابداری Get XML Data ۱۳۵ بار
۶ تحلیل‌ریشه های‌فلسفی‌مکاتب‌فکری‌حسابداری Get XML Data ۱۶۹ بار
۷ استانداردهای‌بین المللی‌گزارشگری‌مالی‌و‌چالشهای‌پیش‌رو Get XML Data ۱۴۶ بار
۸ مروری بر مکاتب فکری حسابداری انتقادی Get XML Data ۱۶۲ بار
۹ تأثیرپذیری‌گزارشکری‌مالی‌در‌اتمسفر‌استانداردهایبین المللی Get XML Data ۱۶۰ بار
۱۰ بررسی رابطه میزان افشای داوطلبانه بر اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Get XML Data ۱۵۶ بار
۱۱ بررسی ارتباط میان مسئولیت اجتماعی شرکت و خطر سقوط قیمت سهام Get XML Data ۱۵۶ بار
۱۲ تئوری های روانشناسی حسابداری مدیریت با‌تاکید‌ بر‌تئوری‌روانشناسی مبتنی بر احتمال Get XML Data ۱۲۰ بار
۱۳ نیمه پنهان هویت مقطع کارشناسی ارشد: مطالعهای تطبیقی در ۵۰ دانشگاه برتر جهان و کاربردهای آن در ایران Get XML Data ۱۸۵ بار
۱۴ بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Get XML Data ۱۵۵ بار
۱۵ افشای اختیاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام Get XML Data ۱۵۴ بار
۱۶ نقش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در جذب سرمایه گذاری خارجی Get XML Data ۱۴۱ بار
۱۷ جایگزین هایی برای رویکردهای دستوری و اثباتی در پژوهشهای حسابداری، »رویکرد انتقادی« و »تفکر بینابینی«: ویژگیها و نقدها Get XML Data ۱۷۱ بار
۱۸ ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و مدل رگرسیون توبیت Get XML Data ۱۸۳ بار
۱۹ بررسی اثر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Get XML Data ۱۳۲ بار
۲۰ تحلیل رفتار هزینه ها با توجه به روند تغییرات فروش: با استفاده از تکنیک ARDL Get XML Data ۱۳۴ بار
۲۱ مطالعه روششناسی پنمندر تجزیه و تحلیل Get XML Data ۱۳۴ بار
۲۲ صورتهای مالی Get XML Data ۱۲۴ بار
۲۳ تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر شکاف مالیاتی رابطه بین هوش اخالقی حسابداران، شفافیت در گزارشگری مالی و میزان اعتماد آفرینی Get XML Data ۱۳۷ بار
۲۴ بررسی تأثیر توانایی های مدیران بر مدیریت سود واقعی و تعهدی Get XML Data ۱۳۰ بار
۲۵ تردید حرفهای Get XML Data ۱۲۰ بار
۲۶ تاملی در مفهوم داده های بزرگ و تاثیر آن بر حسابداری مدیریت Get XML Data ۱۱۲ بار
۲۷ بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر بهموقع بودن و قابلیت اتکای صورتهای مالی Get XML Data ۹۷ بار
۲۸ بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاهمدت عدم اطمینان تقاضا بر رفتار هزینه ها )الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده( Get XML Data ۱۰۶ بار
۲۹ تاثیر فرهنگ حسابداری بر بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و کیفیت اطلاعات حسابداری Get XML Data ۱۰۹ بار
۳۰ بررسی رابطه ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداری در شرکتهای با شرایط بحران مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Get XML Data ۱۰۳ بار
۳۱ مبانی نظارت و حسابرسی از دیدگاه اسالم Get XML Data ۹۱ بار
۳۲ تاثیر جریانهای نقدی عملیاتی غیرعادی بر پایداری سود )مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( Get XML Data ۱۲۷ بار
۳۳ نقش مدیریت سود بر رابطه میان اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت Get XML Data ۹۹ بار
۳۴ پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی)IFRS)برای شرکت های کوچک و متوسط )SMES) Get XML Data ۱۱۷ بار
۳۵ تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر شکاف مالیاتی Get XML Data ۹۵ بار
۳۶ تأثیر ریسک اعتباری و بازده مورد انتظار سهامداران بر سطح نگهداشت وجه نقد Get XML Data ۱۱۰ بار
۳۷ بررسی تاثیر پذیرش استاندادهای بین المللی گزارشگری مالی توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با شاخص های اقتصاد مقاومتی Get XML Data ۱۴۵ بار
۳۸ اثر عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر شاخصهای اصلی بازار سرمایه در ایران Get XML Data ۱۰۴ بار
۳۹ ویژگی های کمیته حسابرسی )استقلال، تخصص مالی، تجربه، اندازه( و افشای مالی Get XML Data ۱۲۱ بار
۴۰ قیمتگذاری دارایی های مالی مبتنی بر آنتروپی Get XML Data ۱۱۹ بار
۴۱ راهبری و حسابرسی فناوری اطلاعات با رویکرد کوبیت ۵ Get XML Data ۹۴ بار
برگشت به فهرست همایش‌ها