یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
ردیف عنوان XML مشاهده
۱ مدلسازی مصرف برق ایران بوسیله مدل با وقفه توزیعی و مدل خودرگرسیون جمعی میانگین متحرک و ارزیابی پیشبینی توسط آنها Get XML Data ۲۳۱ بار
۲ اراﺋﻪ ی ﻣﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮیﻦ روش اﮐﺘﺴﺎبﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیدر یﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی رادیﺎﺗﻮر ﺧﻮدرو Get XML Data ۱۵۱ بار
۳ بهینه سازی پایایی همراه با تخصیص مازاد با استفاده از الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری Get XML Data ۱۷۸ بار
۴ بررسی هزینه ضمانت نامه در شرایط فروش با تاخیرمحصولات تحت تاثیر عوامل انسانی Get XML Data ۱۵۵ بار
۵ مدیریت ریسک و قابلیت اطمینان در مهندسی سازه با رویکرد تصمیم گیری چند هدفه Get XML Data ۱۶۲ بار
۶ مدل برنامهریزی ریاضی با پارامترهای خاکستری برای مسأله مکانیابی تسهیل و مراکز انتقال Get XML Data ۱۶۴ بار
۷ بهبود خدمت دهی در سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از شبیه سازی Get XML Data ۱۷۹ بار
۸ حل مسأله ی پوششی تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از برنامه ریزی فازی تصادفی Get XML Data ۱۷۸ بار
۹ ارائه یک مدل چند هدفه برای مسأله زمانبندی بارکشها در فراباراندازهای دارای چندین درب دریافت و ارسال Get XML Data ۱۲۸ بار
۱۰ تنظیم پارامترهای الگوریتم جستجوی تصادفی تطبیقی حریصانه برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه Get XML Data ۱۷۷ بار
۱۱ بهینه سازی سبد سهام بر اساس معیار میانگین- ارزش در معرض خطرمشروط Get XML Data ۱۴۰ بار
۱۲ ارائه یک مدل چندهدفه زنجیره تامین در محیط رقابتی با درنظر گرفتن عوامل زیست محیطی Get XML Data ۱۶۴ بار
۱۳ ارائه و مقایسه تحلیلی یک مدل زنجیره تامین سبز فازی و غیر فازی در محیط رقابتی Get XML Data ۱۶۵ بار
۱۴ مدل معادلات ساختاری بلوغ سیستم هزینه های کیفی سازمان Get XML Data ۱۵۲ بار
۱۵ ارائه فرایندی جهت غربالگری پروژهها با استفاده از رویکردهای مالی و استراتژیک (مطالعه موردی در بخش کشاورزی) Get XML Data ۱۶۱ بار
۱۶ طراحی مدل فازی HFMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک های بالییی Get XML Data ۱۷۱ بار
۱۷ بهینه کاوی و توسعه مدل فرآیند کسب و کار بازاریابی و فروش خودروساز (مطالعه موردی) Get XML Data ۲۰۴ بار
۱۸ نقش لجستیک تیمهای امدادی در بحران به کمک مدل خبره فازی Get XML Data ۱۷۳ بار
۱۹ مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن سفرهای چندگانه و پنجرههای زمانی نرم مختص به جمعآوری زبالههای شهری Get XML Data ۱۴۹ بار
۲۰ انتخاب بهترین ترکیب تامین کنندگان با استفاده از MADM&FTA Get XML Data ۱۸۲ بار
۲۱ حل مساله مسیریابی وسائط نقلیه با هدف کاهش سوخت مصرفی و اندازه ناوگان توسط الگوریتم جستجوی ممنوع بهبود یافته Get XML Data ۱۴۸ بار
۲۲ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ زمانبندی جریان ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬیﺮ بدون وﻗﻔﻪ Get XML Data ۱۳۶ بار
۲۳ ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده از دو رویکرد ANPو IPA (مطالعه موردی) Get XML Data ۱۲۷ بار
۲۴ مسئله مسیریابی وسیله نقلیه تحت عدم قطعیت درونزا Get XML Data ۱۴۳ بار
۲۵ تعیین راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی پرستاران با استفاده از تکنیک تحلیلمولفه های اصلی (PCA) Get XML Data ۱۵۰ بار
۲۶ ارزیابی عملکرد مناطق پانزدهگانه شهرداری اصفهان از منظر همکاریهای بین سازمانی با استفاده از تلفیق مدل تامسون و تحلیل پوششی داده ها Get XML Data ۱۸۸ بار
۲۷ پیش بینی قیمت سهام شرکتهای بازار بورس تهران به کمک روشهای آماری و شبکههای عصبی Get XML Data ۱۱۵ بار
۲۸ معرفی روشی جهت انتخاب پروفایل مناسب برای یک مشخصه کیفی زمان محور Get XML Data ۱۱۵ بار
۲۹ ارزیابی عملکرد صنایع بر اساس ترکیب کارت امتیازی متوازن و مدل چند هدفه تحلیل پوششی دادهها با رویکرد فازی- مطالعه موردی: شرکتهای سیمان Get XML Data ۱۱۲ بار
۳۰ طراحی شبکه زنجیره تامین یکپارچه با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت Get XML Data ۱۰۳ بار
۳۱ امکان سنجی پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور - مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق Get XML Data ۱۱۱ بار
۳۲ تحلیل عوامل موثر بر انتخاب استراتژی تأمین هواپیماهای غیر تجاری Get XML Data ۱۰۱ بار
۳۳ ارائه مدلی یکپارچه برای انتخاب سبد پروژه و سرمایه گذاری در منابع با هدف بیشینه سازی ارزش خالص فعلی و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک Get XML Data ۱۰۵ بار
۳۴ بررسی موقعیت شرکت ذوب آهن اصفهان در بازار جهانی صادرات فولاد با استفاده از ماتریس جنرال الکتریک Get XML Data ۹۶ بار
۳۵ ارائه متامدلی برای مدیریت مبتنی برفرآیند از طریق مدل سیستم مانا Get XML Data ۹۴ بار
۳۶ ترکیب دو روش AHP و GERT جهت تخمین زمان و هزینه پروژه های تحقیقاتی در شرایط فازی Get XML Data ۱۰۴ بار
۳۷ بهبود کیفیت خدمات سلامت با استفاده از MADM و QFD فازی: مطالعه موردی در بیمارستان حکمت ساری Get XML Data ۱۰۱ بار
۳۸ یک ساختار خرید مبتنی بر مناقصه معکوس برای شرایط پس از بحران Get XML Data ۱۰۶ بار
۳۹ توسعه مدل تلفیقی شبیه سازی - مدیریت دانش برای مدل سازی فرایند های کسب و کار Get XML Data ۱۱۳ بار
۴۰ استفاده از روش خوشه بندی برای بهینه سازی مسائل پرتفولیو براساس شاخص های کاربردی و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک Get XML Data ۱۱۹ بار
۴۱ استفاده از روش آنسامبل ترکیبی برای تحلیل دادههای مطتریان بیمه بدنه بیمه ملت Get XML Data ۱۰۵ بار
۴۲ شناسایی و رتبه بندی ریسکها با رویکرد تلفیقی از روشهای TOPSIS FMEA و ابزارهای شناسایی ریسک ( مطالعه موردی انبار نفت شهید دولتی کرج ) Get XML Data ۱۰۲ بار
۴۳ مدل تلفیقی جامع از تحلیل پوششی داده ها و نمودارهای کنترل Get XML Data ۱۰۹ بار
۴۴ تعیین معیارهای کلیدی ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEMATEL (مطالعه موردی: اداره کل راه آهن شرق ) Get XML Data ۱۰۹ بار
۴۵ مدل مداخلات تعالی سازمانی با نگرش ارگونومی Get XML Data ۸۸ بار
۴۶ رویکرد فازی برای طراحی شبکه های امداد رسانی قبل از بحران Get XML Data ۱۰۸ بار
۴۷ رفع خرابی چرخ لکوموتیو با روش آنالیز ریشه ای خرابی (RCA) Get XML Data ۱۱۷ بار
۴۸ ارائه روشی ابتکاری در حل مسئله مکان یابی مسیریابی زمان بندی بارانداز در زنجیره تامین Get XML Data ۱۱۵ بار
۴۹ انتخاب محدوده نهایی معادن روباز بر مبنای شاخص های توسعه پایدار و استفاده از روش Get XML Data ۱۳۷ بار
۵۰ ورود و اعمال TPM و ارتقاء اجرای مدیریت بحران در صنایع کشور با رویکرد آماده بکاری سیستمی و رعایت ایمنی Get XML Data ۱۱۶ بار
۵۱ مداخلات ارگونومی خرد و کلان برای بهبود شرایط ارگونومیکی و بهره وری(مطالعه موردی) Get XML Data ۱۲۵ بار
۵۲ انتخاب استراتژی استوار در محیط رقابتی Get XML Data ۱۱۲ بار
۵۳ استفاده از روش های تاپسیس فازی و ویکور فازی در مکانیابی بنادر مسافری(مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان) Get XML Data ۱۲۵ بار
۵۴ An Integrated Taguchi-Simulation-DEA approach for Optimum Maintenance Policy and Planning Get XML Data ۹۱ بار
۵۵ ارائه یک روش ابتکاری به منظور حل مسائل کوله پشتی در مقیاس بزرگ و تعیین مقدار مناسب پارامترهای روش، به کمک طراحی آزمایشات Get XML Data ۱۰۷ بار
۵۶ رایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه برای انتخاب بهینه سبدسهام و حل شدهتوسط الگوریتم های بهینه سازی از دحام ذرات تعدیل شده و گرادیان کاهشی Get XML Data ۱۱۳ بار
۵۷ حل مسئله چند دورهای توزیع با هزینه ثابت به وسیله الگوریتم جستجوی ممنوعه Get XML Data ۱۱۴ بار
۵۸ سنجش کیفیت زندگی شهری و نقش آن در رشد جمعیت شهرهای جدید با استفاده از رویکرد پویایی سیستمها (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس) Get XML Data ۱۱۵ بار
۵۹ ارائه روش جدیدی برای فاز دوم پایش پروفایل های فازی با استفاده از آماره T۲هتلینگ فازی و تکنیک مؤلفه های اصلی فازی Get XML Data ۹۴ بار
۶۰ بررسی میزان در دسترس بودن زنجیره های تامین چند سطحی با استفاده از اصول قابلیت اطمینان و سیستم های صف Get XML Data ۱۰۳ بار
۶۱ اولویت بندی الزامات مشتریان در مدل QFD با بهره گیری از آراء گروهی Get XML Data ۱۰۹ بار
۶۲ اهمیت برنامهریزی استراتژیک در ادامه فعالیت مراکز پژوهشی Get XML Data ۱۰۲ بار
۶۳ مدل سازی مونتاژ جریان کارگاهی با زمان های آماده سازی وابسته به توالی با هدف کاهش مجموع هزینه های دیرکرد و نگهداری Get XML Data ۱۲۱ بار
۶۴ رویکرد جدید استفاده از نمودار ایشیکاوا برای تبیین ساختار علیت یادگیری سازمانی و نوآوری مدیریت دانش، Get XML Data ۱۰۲ بار
۶۵ رتبه بندی تامین کنندگان سبز با استفاده از روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی بر اساس سطوح آلفا و در نظر گرفتن دو لایه تامین کننده Get XML Data ۹۹ بار
۶۶ رویکرد «بهینه سازی استوار سبک توسعه یافته» برای طراحی شبکه توزیع آب شهر تهران در شرایط عدم قطعیت Get XML Data ۱۵۴ بار
۶۷ رزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در حوزه مواد شوینده تهران Get XML Data ۱۱۴ بار
۶۸ ارایه یک الگوریتم ابتکاری برای زمان بندی پروژه با هدف بیشینه کردن ارزش فعلی خالص در شرایط عدم اطمینان Get XML Data ۱۰۵ بار
۶۹ مسئله تبادل کلیه: ارایه یک مدل سیکل-زنجیره Get XML Data ۱۳۳ بار
۷۰ ارائه رویکردی یکپارچه برای کنترل موجودی، قیمت گذاری و تبلیغات محصولات زوال پذیر Get XML Data ۱۲۳ بار
۷۱ مسیریابی یک ناوگان غیریکنواخت بمنظور جمع آوری پسماندهای خانگی Get XML Data ۹۳ بار
۷۲ مکان یابی بنادر مسافری با هدف کاهش هزینه های لجستیکی در استان مازندران Get XML Data ۸۴ بار
۷۳ شناسایی مجموعه فاکتورهای موثر بر سیستم مدیریت پذیرش مراکز تصویربرداری Get XML Data ۹۴ بار
۷۴ ارزیابی عملکردشعب شرکتهای پخش بارویکرد کارت امتیازی متوازن به کمک روش تلفیقی DEMATEL - ANP درمحیط فازی Get XML Data ۱۳۱ بار
۷۵ انتخاب استراتژی مدیریت ریسک زنجیره تامین به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی Get XML Data ۱۱۰ بار
۷۶ بهینه سازی محل چاه های نفت و گاز با استفاده از روش های برنامه ریزی ریاضی Get XML Data ۱۲۱ بار
۷۷ رویکردی جدید برای طراحی نمودار کنترل X با فاصله نمونه گیری متغیر Get XML Data ۱۲۱ بار
۷۸ رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تأمین کننده تحت تدارکات ناب Get XML Data ۱۱۳ بار
۷۹ ارائه یک مدل ریاضی کامل به منظور تشکیل سلول مجازی در سیستم تولید سلولی در شرایط پویا Get XML Data ۱۲۱ بار
۸۰ شناسایی عوامل موثر بر رضایت تامین کنندگان شرکت های پخش مواد غذایی Get XML Data ۱۲۹ بار
۸۱ کمینه کردن مجموع وزندار دیرکردها با تابع قطعه قطعه خطی در کار کارگاهی Get XML Data ۱۰۹ بار
۸۲ طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با استفاده از روش تلفیقی BS - DEA Get XML Data ۱۰۸ بار
۸۳ ارائه یک روشی ترکیبی نوین بر مبنای الگوریتم درخت کاوش تصادفی سریع و الگوریتم زنبورعسل مصنوعی برای طراحی مسیر پهپاد Get XML Data ۱۰۳ بار
۸۴ یکپارچه سازی تصمیمات موجودی و انتخاب نوع وسیله نقلیه در یک زنجیره تأمین دو سطحی با کالای فسادپذیر Get XML Data ۱۱۴ بار
۸۵ ارائه مدلی برای چابکی سازمانهای امداد و نجات و بکارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای در تحلیل عوامل چابکی این سازمانها Get XML Data ۱۲۲ بار
۸۶ سالانهمدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تامین Get XML Data ۱۳۰ بار
۸۷ طراحی الگویی به منظور انتخاب استراتژی کلان سازمان با استفاده از رویکرد تحلیل نیرو های پنجگانه رقابتی پورتر: مطالعه موردی Get XML Data ۱۳۲ بار
۸۸ ارائه یک مدل ریاضی دوهدفه جدید و رویه حل برای مسئله مسیریابی وسیله نقلیه وابسته به زمان با در نظر گرفتن محدودیت های بارگیری دو بعدی Get XML Data ۱۲۱ بار
۸۹ بکارگیری یک الگوریتم ابتکاری جدید برای حل انواع مسایل تخصیص افزونه (RAP) Get XML Data ۱۰۳ بار
۹۰ برآورد تقاضای حمل و نقل ریلی سیمان و کلینکر Get XML Data ۱۳۸ بار
۹۱ تعیین میزان بهینه سفارش در شرایط تخفیف با استفاده از مدل ریاضی؛ مطالعـه موردی: شرکت توربو کمپرسور نفت آسیا (OTEC) Get XML Data ۱۲۰ بار
۹۲ بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان شعب بانک تجارت استان چهار محال و بختیاری Get XML Data ۱۰۵ بار
۹۳ ارائه مدل ارزیابی سطح کیفیت خدمات آموزش الکترونیک Get XML Data ۱۱۴ بار
۹۴ بهبود مسائل تخصیص افزونگی با استفاده از روش خوشه بندی k-mean براساس شاخص های کاربردی و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک Get XML Data ۹۷ بار
۹۵ استفاده از روش بهینه سازی مورچگان در حل مدل تمرکز ضایعات در مسائل برش تک بعدی با در نظر گرفتن ضایعات به دستگاه برش Get XML Data ۱۲۷ بار
۹۶ اولویت بندی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تأمین کارآفرینانه موثر بر فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت های کارآفرین فعال در صنعت شوینده ایران Get XML Data ۹۲ بار
۹۷ طبقه بندی و اولویت بندی نیازهای مشتریان بانک با به کار گیری مدل کانو و میانگین موزون Get XML Data ۱۰۰ بار
۹۸ کاهش انرژی مصرفی در مساله مسیریابی وسائط نقلیه با در نظر گرفتن سرعتهای سفروابسته به زمان توسط الگوریتم رقابت استعماری Get XML Data ۱۰۱ بار
۹۹ شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت پارکهای علم و فناوری(مطالعه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۰۰ توسعه و مقایسه دو روش خوشه بندی و آزمون نسبت درستنمایی برای برآورد نقاط تغییرچندگانه در پایش پروفایل خطی ساده Get XML Data ۱۳۲ بار
۱۰۱ استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در بازی های چندهدفه با استراتژی پیوسته Get XML Data ۹۷ بار
۱۰۲ ارایه یک مدل بازی نش برای تصمیمات قیمت گذاری دو محصول جایگزین در یک زنجیره تأمین دو سطحی در شرایط وجود امکان فروش اینترنتی Get XML Data ۳۲۴ بار
۱۰۳ برنامه ریزی امکانی آرمانی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار Get XML Data ۹۹ بار
۱۰۴ ارائه روش هایی برای کاهش اینرسی و بدترین متوسط طول دنباله در نمودار کنترلEWMA-۳ Get XML Data ۱۰۵ بار
۱۰۵ بررسی تأثیر عدم قطعیت محیطی در برنامه ریزی سناریو Get XML Data ۹۶ بار
۱۰۶ پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل خاکستری فوریه مارکوف Get XML Data ۱۰۲ بار
۱۰۷ طراحی مدل خط مونتاژ چندگانه با در نظر گرفتن ایستگاه های موازی و محدودیتهای منطقه ای و حل مدل چند هدفه از طریق روش حدی تقویت شده Get XML Data ۹۵ بار
۱۰۸ ارائه ی یک روش حریصانه برای اجتماع یابی در شبکه های پیچیده Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۰۹ الگوریتم شبیه سازی تبرید بر اساس جمعیت برای حل مسئله استراتژی بهینه پیشنهاد فروش در بازار برق عمده فروشی Get XML Data ۱۳۲ بار
۱۱۰ مدیریت درآمد حمل و نقل بار هوایی در شرایط بهره برداری متغیر از ظرفیت Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۱۱ مدلی جدید برای مساله مکان یابی -تخصیص پیوسته با ظرفیت محدود در محیط فازی Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۱۲ مدل اندازه انباشته اقتصادی توام برای یک زنجیره تامین دو سطحی در شرایط وابستگی تقاضا به قیمت Get XML Data ۱۰۱ بار
۱۱۳ هماهنگ سازی زنجیره تامین غیریکپارچه با استفاده از قرارداد خریدمقادیر بازگشتی با درنظرگرفتن تقاضای وابسته به قیمت وتبلیغات Get XML Data ۹۸ بار
۱۱۴ خوشه بندی مشتریان بانک بر اساس مدل RFMI و الگوریتم رقابت استعماری Get XML Data ۱۰۰ بار
۱۱۵ تصمیم گیری هوشمند نرم به منظور مدیریت کارآمد مالی در عقد قراردادهای سوآپ رزی در بازارهای مالی بین المللی Get XML Data ۹۰ بار
۱۱۶ A Robust Data Envelopment Analysis model for Business and IT Alignment in Enterprise Architecture Scenarios Get XML Data ۱۲۶ بار
۱۱۷ طراحی مدل رگرسیون مناسب برای تبیین رابطه میان شایستگی رهبری رؤسای شعب و عملکرد تجهیز منابع در یک بانک دولتی Get XML Data ۱۰۳ بار
۱۱۸ ارائه مدلی برای پویایی سیستم های تولیدی به منظور کاهش مرجوعی ها (مطالعه موردی: شرکت پاکسمن) Get XML Data ۱۰۴ بار
۱۱۹ شناسایی نقاط ضعف و قوت موسسه آموزشی اندیشه گستر خیام با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد Get XML Data ۹۵ بار
۱۲۰ مقایسه عملکرد روش برنامه ریزی ژنتیک و الگوی سری زمانی ARIMIA در پیش بینی کوتاه مدت تقاضا مسافر در راه آهن ایران Get XML Data ۹۸ بار
۱۲۱ ارائه یک مدل بهینه سازی دو هدفه جهت انتخاب اقدامات پاسخ به ریسک پروژه برمبنای هزینه پاسخ ها و شناوری فعالیتها Get XML Data ۱۰۳ بار
۱۲۲ بررسی تأثیر کارایی سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی Get XML Data ۱۲۸ بار
۱۲۳ An Integrated Approach for Improvement of Quality Care Get XML Data ۸۸ بار
۱۲۴ ارایه ی مدلی جهت تعیین سفارشات سطوح مختلف در یک شبکهی زنجیره تأمین حلقه-بسته چند سطحی Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۲۵ استفاده از رویکردی ترکیبی برای ارزیابی کیفیت خدمات یک بیمارستان Get XML Data ۱۱۶ بار
۱۲۶ ارزیابی کار آمدی تکنیک تصمیم گیری پابرجا در تدوین استراتژی پابرجا Get XML Data ۱۰۵ بار
۱۲۷ بکارگیری رویکرد پویایی های سیستم به منظور مدلسازی عوامل مؤثر بر مدت زمان پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) Get XML Data ۱۰۴ بار
۱۲۸ بیشینه سازی قابلیت اطمینان در مسائل زمانبندی پروژه با فعالیت های وابسته به زمان اجرا و منابع محدود Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۲۹ توسعه ای از مدل مساله مسیریابی۔ موجودی چند محصولی برای کالاهای فاسدشدنی با طول عمرمتغیر Get XML Data ۱۰۴ بار
۱۳۰ ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه بر اساس EFQM در یک سازمان هوایی:مطالعه موردی Get XML Data ۱۱۳ بار
۱۳۱ بررسی نظرات کاربران در رسانه های اجتماعی توسط الگوریتم درخت تصمیم Get XML Data ۹۵ بار
۱۳۲ داده کاوی در رسانه های اجتماعی به منظور بررسی ارتباط حجم کاربران در رسانه های اجتماعی وحجم تجارت سهام Get XML Data ۹۳ بار
۱۳۳ اولویت بندی و ارزیابی مؤلفه های مدیریت زنجیره تأمین کارآفرینانه مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید در شرکتهای کار آفرین فعال در صنعت شوینده ایران Get XML Data ۱۱۶ بار
۱۳۴ ارائه یک الگوریتم تلفیقی رقابت استعماری و ژنتیک برای مسئله چند هدفه انتخاب پروژه در شرایط انجام چند حالته پروژه ها Get XML Data ۱۰۷ بار
۱۳۵ رویکرد تعاملی در حل مسئله مکانیابی رقابتی تسهیلات Get XML Data ۹۸ بار
۱۳۶ A Flexible Neural Network-Fuzzy Data Envelopment Analysis Approach for Location optimization of Solar Plants with Uncertainty and Complexity Get XML Data ۱۰۳ بار
۱۳۷ اجرای بهینه سفارشات بزرگ توسط استراتژی WAP برای معاملات الگوریتمی در بورس اوراق بهادار تهران Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۳۸ پایش فاز اپروفایل با مدل های آمیخته ی ناپارامتری بر اساس روش بوت استرپی Get XML Data ۱۱۷ بار
۱۳۹ مدلسازی و بهینه سازی طراحی خدمات محصول برای محیط زیست Get XML Data ۱۱۱ بار
۱۴۰ استخراج قواعد معاملاتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم خبره مبتنی بر منطق فازی Get XML Data ۱۰۹ بار
۱۴۱ ارائه الگوریشم استراتژیک مدیریت خوشه های صنعتی اصفهان با استفاده از BSC Get XML Data ۱۱۷ بار
۱۴۲ ارایه یک مدل ریاضی برای سیستم های تولید سلولی پویا و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۴۳ طراحی نقشه دانش با رویکرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره برای پیاده سازی اصول مدیریت بحران در مجموعه های صنعتی و نقش آن در ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیر عامل Get XML Data ۱۰۱ بار
۱۴۴ ارائه مدل ریاضی برای مساله انتخاب تامینکننده در شرایط وجود تخفیف جزئی برای مقدار سفارشات و عدم قطعیت Get XML Data ۱۱۱ بار
۱۴۵ رویکرد روباست در قوانین تصمیم گیری NPV و IRR برای پروژه های ساده و بررسی صحت این قوانین برای پروژه های غیر ساده Get XML Data ۱۱۲ بار
۱۴۶ پیش بینی سهام با استفاده از الگوریتم بردار ماشین (SVM) با روش NLP با استفاده ازوب کاوی Get XML Data ۱۲۱ بار
۱۴۷ پیش بینی رویگردانی مشتری در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک ماشین بردار پشتیبان Get XML Data ۱۲۲ بار
۱۴۸ مدیریت نگهداری و تعمیرات فرصت طلب برای مزرعه توربین های بادی با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات Get XML Data ۱۱۶ بار
۱۴۹ بهینه سازی دو هدفه مسأله تخصیص افزونگی - قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن دسترسی پذیری اجزاء در سیستم های سری - موازی در محیط فازی Get XML Data ۱۰۱ بار
۱۵۰ مکان یابی تسهیلات انتقال پسماند با ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی مطالعه موردی: شهر تهران Get XML Data ۱۲۱ بار
۱۵۱ ارائه یک الگوریتم نوین بهینه سازی ازدحام ذرات هوشمند جهت طراحی سیستم های تولید سلولی با بهره گیری از شبکه های عصبی Get XML Data ۱۰۷ بار
۱۵۲ بهینه سازی سود زنجیرۀ تأمین با حلقۀ بسته در حالت چند بازار ثانویه و چند مرکز اسقاط Get XML Data ۱۱۲ بار
۱۵۳ ارائه مدلی چند هدفه برای مسئله مکانیابی پوششی-تخصیص پویا با رویکرد حجم کاری در مواقع اضطراری Get XML Data ۱۱۶ بار
۱۵۴ ارائه مدلی ریاضی برای مسئله مکان یابی مسیریابی ظرفیت دار همراه با پنجره زمانی و حل با استفاده از الگوریتم فراابتکاری Get XML Data ۱۲۳ بار
۱۵۵ رتبه بندی عوامل موثر در موفقیت عملکرد پروژه ها در صنایع هوایی با استفاده ازتکنیک فرایند سلسله مراتبی Get XML Data ۸۳ بار
۱۵۶ تحلیل آماری و داده کاوی بر روی عوامل بیماری های قلبی Get XML Data ۱۰۳ بار
۱۵۷ زمانبندی در یک مرکز بارانداز بر اساس زمان ترک مشخص کامیونهای خروجی Get XML Data ۱۰۵ بار
۱۵۸ انعطاف پذیری ظرفیت زنجیره تامین دوسطحی با در نظر گرفتن رفتارهای رقابتی خرده فروشان ارائه رویکرد تئوری بازی ها Get XML Data ۱۲۰ بار
۱۵۹ تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنو کردن کالاهای فسادپذیر Get XML Data ۱۲۰ بار
۱۶۰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ Get XML Data ۱۰۸ بار
۱۶۱ ارزیابی عملکرد سیستم خدمت دهی بانک صادرات با استفاده از شبه سازی سیستم صف توسط نرم افزار ARENA Get XML Data ۱۰۹ بار
۱۶۲ پیش بینی مقادیر طلا در معادن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تکاملی Get XML Data ۹۸ بار
۱۶۳ مقایسه کارایی تکنیک های حل مسائل بهینه سازی چند هدفه Get XML Data ۱۱۴ بار
۱۶۴ مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده با ملاحظه روشهای متنوع حمل ونقل Get XML Data ۱۰۴ بار
۱۶۵ یک روش نوین ساختار نواری منعطف مبتنی بر الگوریتم ترکیبی شبیه سازی تبرید جستجوی ممنوعه برای مسئله چیدمان تسهیلات با مساحتهای نابرابر Get XML Data ۱۲۲ بار
۱۶۶ مسیریابی بهینه در شبکه حمل و نقل چند حالته با در نظر گرفتن عدم قطعیت (الگوریتممورچگان) Get XML Data ۱۴۹ بار
۱۶۷ بررسی کیفیت خدمات مقطع ابتدایی از دید خبرگان Get XML Data ۱۴۲ بار
۱۶۸ پیش بینی فیبروز پیشرونده کبدی در بیماران کبد چرب غیرالکلی با استفاده از ترکیب شبکهعصبی و الگوریتم های تکاملی Get XML Data ۹۸ بار
۱۶۹ برآورد نقطه تغییرخطی در پروفایل های خطی ساده خود همبسته Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۷۰ طراحی الگوی برون سپاری و انتخاب شرکتهای عامل سوم برای بازرسی تجهیزات وارداتی راه آهنجمهوری اسلامی ایران Get XML Data ۹۷ بار
۱۷۱ تعیین بهینه اندازه نمونه در آزمایش قابلیت اطمینان قطعات سامانههای تک کاره Get XML Data ۱۰۲ بار
۱۷۲ مدلسازی مسئله مدیریت موجودی و توزیع کالاهای فاسد شدنی Get XML Data ۱۳۱ بار
۱۷۳ ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب سبد پروژه مبتنی بر تئوری محدودیت ها Get XML Data ۱۲۰ بار
۱۷۴ ارزیابی آمادگی سازمان برای استفاده از BPMIS بر مبنای چارچوب PCF مدل APQC و سنجش عملکرد با روش کارت امتیازی متوازن( مطالعه موردی شرکت برقمنطقه ای اصفهان) Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۷۵ ارائه یک مدل ریاضی دو هدفه فازی برای مساله زمانبندی جریان کارگاهی توام Get XML Data ۶۷۲۴ بار
۱۷۶ سیاست بهینه سفارش دهی و قیمت گذاری در زنجیره تامین دومنبعی در شرایط اختلال Get XML Data ۱۱۴ بار
۱۷۷ ارزیابی صلاحیت مدیران پروژه و انتخاب مدیر پروژه اصلح با استفاده از تصمیم گیری گروهیچند معیاره فازی Get XML Data ۱۰۱ بار
۱۷۸ تحلیلی بر کاربردهای نگاشت شناختی فازی: مطالعه موردی پژوهش های مهندسیصنایع Get XML Data ۹۵ بار
۱۷۹ بررسی تأثیر بار وسیله نقلیه بر میزان مصرف سوخت در مسیریابی وابسته به زمان،روش حل: الگوریتم کرم شب تاب Get XML Data ۹۶ بار
۱۸۰ اعتبارسنجی نظام ارزیابی عملکرد مدیران مبتنی بر شایستگیها، با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی (موردکاوی: سازمان های خدمات عمومی در ایران) Get XML Data ۱۲۱ بار
۱۸۱ طراحی مدل کسب و کار برای مشاوره تغذیه ای سلامت همراه Get XML Data ۹۹ بار
۱۸۲ روشی ابتکاری برای طراحی چیدمان تسهیلات بر پایه الگوریتم فراابتکاری زنبورعسل وتبرید شبیه سازی Get XML Data ۱۰۵ بار
۱۸۳ اولویت بندی راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنعت سیمان با روش تصمیم گیری AHP : مطالعه موردی Get XML Data ۹۹ بار
۱۸۴ مسیریابی وسایل نقلیه چند دپویی با تقاضا و زمان سفر فازی: مدل و روش حل Get XML Data ۹۹ بار
۱۸۵ اولویت بندی معیارهای موثر بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) Get XML Data ۹۳ بار
۱۸۶ ارائه سه الگوریتم فراابتکاری توسعه یافته به منظور حل مساله سرمایه گذاری در منابعپروژه با اهداف کمینه سازی همزمان مجموع هزینه های منابع و زمان اتمام پروژه Get XML Data ۹۶ بار
۱۸۷ طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته کامل تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا و بازگشت محصولات Get XML Data ۱۰۲ بار
۱۸۸ انتخاب استراتژی های بهینه نگهداری و تعمیرات با رویکرد کمی کیفی با در نظر گرفتنپویایی در تعویض استراتژی Get XML Data ۹۵ بار
۱۸۹ کاربرد نمودار کنترل در تحلیل پوششی داده ها با استفاده از نمونه گیری بوت استرپ Get XML Data ۱۰۱ بار
۱۹۰ مدلسازی مساله انتخاب و زمان بندی پروژه چند فعالیتی با محدودیت منابع و حل توسطالگوریتم های فرا ابتکاری Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۹۱ مدیریت دانش درباره مشتری به کمک تحلیل شبکه های اجتماعی در صنعت بانکداری Get XML Data ۹۲ بار
۱۹۲ مدل دو هدفه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه جزئی با در نظر گرفتن دو حالت خرابی و فاکتور بهبود Get XML Data ۱۱۳ بار
۱۹۳ تخصیص فازی قابلیت اطمینان و کاربرد آن در تعیین استراتژیهای بهینه دفاع و حمله Get XML Data ۹۸ بار
۱۹۴ بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش به منظور بهبود در بکارگیری سیستم های برنامه ریزیمنابع سازمان (ERP) Get XML Data ۱۰۲ بار
۱۹۵ ارائه مدلی دوهدفه برای تعیین سلول های تولیدی با در نظر گرفتن متغیرهای محیط تولید Get XML Data ۱۱۹ بار
۱۹۶ تعیین برنامه زمانی حرکت اتوبوس های بین شهری در محیط رقابتی Get XML Data ۹۱ بار
۱۹۷ قیمت گذاری در کانال حمل و نقل - خرده فروش در بازار انحصاری با رویکرد نظریه بازی Get XML Data ۱۱۱ بار
۱۹۸ برنامه ریزی بار و طراحی همکارانه شبکه سرویس برای شرکتهای حمل ونقل دارای بار ناکامل Get XML Data ۱۰۷ بار
۱۹۹ ارائه راه کار ترکیبی جهت منطقی سازی سبد محصول با حذف محصولات ناکار آمد Get XML Data ۱۱۴ بار
۲۰۰ بررسی سیستم کنترل موجودی در کارخانه تولیدی مازیار صنعت بابل: مطالعه موردی Get XML Data ۱۰۲ بار
۲۰۱ مدلسازی و حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه در شرایط حمله به شبکه Get XML Data ۱۱۱ بار
۲۰۲ پیش بینی زمان از کارافتادگی ماشین آلات دوار با استفاده از سیستم هوشمند Get XML Data ۱۰۶ بار
۲۰۳ مسئله ی بهینه سازی مقید زمان بندی دو عاملی در کارگاه گردش کاری در ماشین Get XML Data ۸۶ بار
۲۰۴ بررسی پویایی های مدیریت سبد پروژه های سرمایه گذاری - مطالعه موردی یک شرکتنیروگاه ساز خصوصی Get XML Data ۱۲۰ بار
۲۰۵ تخمین نقطه تغییر پله ای در نمودار کنترل ی در حوزه بهداشت و درمان Get XML Data ۱۱۷ بار
۲۰۶ برنامه ریزی تولید چندمرحله ای در زنجیره تأمین حلقه بسته همراه با راهاندازیهای وابسته به توالی و انتقال راه اندازی Get XML Data ۱۲۰ بار
۲۰۷ تحلیل شکست سیستم با ترکیب روشهای تحلیل ریسک و نقشه های شناختی فازی Get XML Data ۱۱۰ بار
۲۰۸ ارائه مدلی جهت کاهش اثر ضربه شلاقی سیستم موجودی زنجیره تامین با رویکردسیستم های پویا Get XML Data ۱۱۰ بار
۲۰۹ رتبه بندی بیمارستان های دولتی با استفاده از روش COPRAS فازی Get XML Data ۹۳ بار
۲۱۰ تجزیه و تحلیل سیستم صف درمانگاه داخلی- ریه بیمارستان حضرت رسول(ص) در شهر تهران Get XML Data ۹۹ بار
۲۱۱ ارائه مدلی برای مکان یابی و باز آرایی پویای آمبولانس ها برای سیستم های متراکم بنا بر صفMIML۱ Get XML Data ۱۰۹ بار
۲۱۲ مدل سازی و تحلیل استراتژیک مناقشه اتمی ایران با استفاده از نظریه بازیها Get XML Data ۱۰۹ بار
۲۱۳ بررسی تأثیرات خصوصی سازی حوزه ارتباطات راه آهن ج.ا.ا Get XML Data ۹۴ بار
۲۱۴ موازنه زمان- هزینه پروژه بر مبنای برنامهریزی آرمانی Get XML Data ۱۱۰ بار
۲۱۵ ارزیابی تأثیر هوش رقابتی بر رضایت مشتری (مطالعه موردی : صنعت فرش ایران) Get XML Data ۱۰۹ بار
۲۱۶ بهینه سازی عوامل مؤثر بر خواص مکانیکی ورق فولاد کم کربن با روش سطح پاسخ چند هدفه Get XML Data ۹۳ بار
۲۱۷ ظرفیت سنجی بنادر کانتینری با شناسایی عوامل موثر و مطالعه موردی بندر امام خمینی(ره) Get XML Data ۱۲۳ بار
۲۱۸ استخراج مدل به منظور مدیریت مؤثر منابع انسانی با استفاده از دادهکاوی Get XML Data ۹۸ بار
۲۱۹ مدل برنامه ریزی دوسطحی برای مسائل زمان بندی پروژه ی چند حالته با منابع محدود Get XML Data ۱۰۸ بار
۲۲۰ مسئله مکان یابی، مسیریابی و کنترل موجودی در زنجیره تامین دو مرحله ای با کالاهایفاسدشدنی Get XML Data ۱۲۷ بار
۲۲۱ به کارگیری آزمون تسریع شونده برای پیشگویی عمر لامپ بر حسب سرعت تبخیر سطحیفیلامان Get XML Data ۱۱۲ بار
۲۲۲ بهینهسازی همزمان سیاستهای تولید، حمل و نقل و قیمت محصول توسط خریدار- فروشنده برای محصولات مکمل Get XML Data ۱۰۲ بار
۲۲۳ ارائه شاخص هایی جهت ارزیابی عملکرد مراکز آموزش الکترونیکی با استفاده از کارتامتیازی متوازن و تحلیل عاملی Get XML Data ۸۳ بار
۲۲۴ بهینه سازی زمان در خطوط تولید کلید های مینیاتوری و اتوماتیک فشار ضعیف بااستفاده از شبیه سازی، مطالعه موردی: شرکت تهران پادنا Get XML Data ۹۹ بار
۲۲۵ مدلسازی و حل مسأله ی مسیریابی موجودی چند دوره ای چند محصولی دوهدفهاحتمالی با در نظر گرفتن پنجره های زمانی Get XML Data ۹۳ بار
۲۲۶ عارضه یابی سازمانی با استفاده از مدل شش جعبه ویزبورد اصلاح شده در مراکز پژوهشی به همراه مطالعه موردی Get XML Data ۱۲۱ بار
۲۲۷ تحلیل بازار و قیمت مسکن در تهران با نگرش سیستمی Get XML Data ۱۲۳ بار
۲۲۸ مدل والگوریتم ابتکاری کارا برای مسئله زمانبندی خط تاندم میل نورد سرد مجتمع فولاد مبارکهاصفهان Get XML Data ۱۰۸ بار
۲۲۹ حل مسئله دسته بندی- رگرسیون توأم به روش ماشین بردار پشتیبان با خروجی چندگانه Get XML Data ۱۰۱ بار
۲۳۰ قیمت گذاری و زمانبندی تولید در سیستم EPQبرای کالاهای فاسد شدنی غیرآنی با درنظر گرفتن ارزش زمانی پول Get XML Data ۱۲۲ بار
۲۳۱ ارائه یک الگوریتم ابتکاری کارا برای مسئله زمانبندی خط اسیدشویی نورد سرد مجتمع فولاد مبارکهاصفهان Get XML Data ۱۲۲ بار
۲۳۲ الگوریتم ژنتیک برای مسئله زمان بندی تک ماشینه با در نظر گرفتن وقفه در کار، هزینه هایزود کرد/دیر کرد، WIP و جریمه های قطع کار Get XML Data ۱۰۱ بار
۲۳۳ کاربرد برآوردکننده های استوار در نمودارهای کنترل خودراه انداز Get XML Data ۱۱۷ بار
۲۳۴ ارزیابی وضعیت ارگونومیکی کارگران ساختمانی با روش تجزیه و تحلیل OMASشهر پردیس، ۱۳۹۳ Get XML Data ۱۰۴ بار
۲۳۵ بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه در شرایط عدم قطعیت جهتمکانیابی انبار Get XML Data ۹۳ بار
۲۳۶ یکپارچه سازی تصمیمات قیمت و زمان بندی در محیط جریان کارگاهی Get XML Data ۱۰۹ بار
۲۳۷ ارائه یک مدل تصمیم گیری بر مبنای روش تاپسیس بازهای و تحلیل رابطه خاکستری(GRA) جهت حل مسأله توزیع امکانات Get XML Data ۱۱۱ بار
۲۳۸ ارائه ی یک مدل غیرقطعی قیمت گذاری چند دوره ای برای کالای نو و باز تولیدشده Get XML Data ۱۰۰ بار
۲۳۹ ارائه یک مدل مسیریابی -- موجودی قطعی چند محصوله برای توزیع اقلام دارویی Get XML Data ۸۵ بار
۲۴۰ معرفی یک روش بازرسی دو مرحله ای برای یک فرآیند پربازده Get XML Data ۱۲۰ بار
۲۴۱ تلفیق نظریه بازی ها با کارت امتیازی متوازن پویای سازمان جهت کسب بهترین سناریوپیشنهادی (مطالعه موردی: شرکت اندیشه ایمنی خودرو) Get XML Data ۹۲ بار
۲۴۲ تجربه شرکت صنایع غذایی بیسکولارج (درنا) در ارزیابی ارگونومیکی به روش ارزیابیسریع تمام بدن Get XML Data ۱۳۴ بار
۲۴۳ رویکرد ترکیبی IAHP - TOPSIS شناسایی و رتبه بندی ریسک های پروژه در شرایط عدمقطعیت Get XML Data ۹۶ بار
۲۴۴ زمان بندی سیستم تک ماشین با وظایف غیر دوره ای و قیود نرم توسط سیستم خبرهپیاده شده به کمک الگوریتم فازی بر مبنای روش EDF Get XML Data ۹۷ بار
۲۴۵ مدلسازی مساله زمان بندی در یک انبار عبوری با محدودیت منابع و در نظر گرفتن خرابی Get XML Data ۹۲ بار
۲۴۶ مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار با مطالعه موردی فرآیند اخذ سفارش مشتریان در یک مجتمع صنعتی Get XML Data ۱۰۵ بار
۲۴۷ بررسی اثرمدیریت ریسک زنجیره تامین برکارایی شرکت ها (مطالعه موردی شرکت های توزیع دارو) Get XML Data ۹۲ بار
۲۴۸ رویکرد یکپارچه جهت تعیین اندازهی تولید ترکیبی، بالانس خط مونتاژ دوطرفه و تخصیص اپراتورها با در نظرگرفتن گلوگاهها Get XML Data ۱۱۲ بار
۲۴۹ امکان سنجی فنی و اقتصادی فناوری دیش استرلینگ خورشیدی در ایران Get XML Data ۱۱۳ بار
۲۵۰ مدیریت سرمایه فکری در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از AHP فازی Get XML Data ۱۱۸ بار
۲۵۱ Performance Assessment from Resilience Engineering and HSEE Perspective through an Integrated Intelligent Algorithm: The Case of a Gas Refinery Get XML Data ۹۱ بار
۲۵۲ کنترل موجودی کالاهای فسادپذیر در زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن تقاضایتصادفی Get XML Data ۱۱۰ بار
۲۵۳ تشخیص الگو در نمودارهای کنترل با استفاده از روش تجزیه به مدهای تجربی (EMI)، ماشین بردارپشتیبان (SVM) و شبکه های عصبی Get XML Data ۱۰۴ بار
۲۵۴ تقویت تکنیک آنالیز آثار و حالات خرابی با رویکرد به اعداد GRA D و DEMIATEL Get XML Data ۱۰۲ بار
۲۵۵ طراحی شبکه زنجیره تأمین دارو با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان Get XML Data ۹۹ بار
۲۵۶ تحلیل فضای جواب مساله بسته بندی مجموعه (Set Packing) و حل آن به کمک الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات باینری Get XML Data ۹۶ بار
۲۵۷ ارائه ی الگوریتم تولید ستون برای مسأله ی موجودی - مسیریابی با تحویل پیش از پیکاپ Get XML Data ۱۰۲ بار
۲۵۸ ارائه ی مدل جدید مکان یابی - مسیریابی سه سطحی با ریسک اختلال Get XML Data ۱۲۳ بار
۲۵۹ ارائه یک روش اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش بر مبنای روش TOPSIS ومقایسه آن با روش DEA Get XML Data ۱۰۳ بار
۲۶۰ مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با در نظر گرفتن ارسال بستهای Get XML Data ۱۴۹ بار
۲۶۱ مدل سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین از لحاظ کیفیت (مطالعه موردی: شرکت فرآورده های لبنی کاله) Get XML Data ۱۲۶ بار
۲۶۲ ارائه یک مدل دوهدفه برای مسأله پوشش بال با فرض امکان پوشش چند تسهیلی Get XML Data ۱۰۳ بار
۲۶۳ Two-stage supply chain scheduling considering job deliveries: A robust approach Get XML Data ۹۷ بار
۲۶۴ رتبه بندی ریسک های پروژه در کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران با روش Get XML Data ۱۲۲ بار
۲۶۵ طراحی شبکه زنجیره تامین چندهدفه با استفاده از مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری Get XML Data ۱۰۲ بار
۲۶۶ تبلیغات و قیمت گذاری اعضای زنجیره تأمین دو کانالی با رویکرد نظریه بازیهای دیفرانسلی Get XML Data ۱۱۳ بار
۲۶۷ مدل خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته فازی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی خطیبرای پیش بینی مصرف برق Get XML Data ۱۰۳ بار
۲۶۸ بهینه سازی تجهیزات در بندر شهید رجایی با کمک شبیه سازی نرم افزاری Get XML Data ۱۴۳ بار
۲۶۹ رویکردی جهت تخمین کارایی بر اساس روش تحلیل پوششی دادههای تصادفی- فازی Get XML Data ۱۱۸ بار
۲۷۰ مسئله زمان بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر با ۳ ایستگاه به همراه محدودیت گروه بندی درایستگاه میانی Get XML Data ۱۱۴ بار
۲۷۱ کاربرد تئوری صف در بهینه سازی زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی با سیاست سفارش دهی (۱ , ۵-S) و افزایش رضایت مشتریان Get XML Data ۱۲۵ بار
۲۷۲ شبیه سازی تأثیر تحریم بر متغیرهای اقتصادی با رویکرد پویایی سیستم Get XML Data ۱۱۱ بار
۲۷۳ طراحی حلقه های بازخورد خودآگاه در سیستمهای پویا Get XML Data ۱۰۲ بار
۲۷۴ بررسی ارتباط بین عوامل بهره وری و عملکرد سازمان ها از دید منافع مالی و اقتصادی با در نظر گیری راهنمایی هایی از استاندارد ۱۰۰۱۴ISO Get XML Data ۹۶ بار
۲۷۵ ارایه مدل ریاضی برای ائتلاف واحدهای تولیدی با بکارگیری نظریه بازیها Get XML Data ۱۲۳ بار
۲۷۶ شناسایی عوامل موثر بر طول اقامت و پیش بینی آن با استفاده از تکنیک داده کاوی در بخشجراحی عمومی بیمارستان شریعتی Get XML Data ۱۲۸ بار
۲۷۷ پیاده سازی الگوریتم NRGA جهت انتخاب سبد پروژه بهینه شرکت های سرمایه گذار بارویکرد اقتصادی - ریسکی Get XML Data ۱۳۷ بار
۲۷۸ ارزیابی فنی و اقتصادی بازسازی یا جایگزینی خودروهای جمعی فرسوده سازمانی با هزینه تعمیرات غیر قطعی Get XML Data ۹۷ بار
۲۷۹ ساخت مدل ناهمفزود تولید سفر و ارزیابی آن به کمک روش رگرسیون و شبکه عصبی Get XML Data ۹۹ بار
۲۸۰ یک مدل برنامه ریزی خطی برای زمان بندی امتحانات به همراه مطالعه موردی Get XML Data ۸۷ بار
۲۸۱ توسعه یک مدل برنامه ریزی آرمانی زمانبندی دانشجویان دوره تخصص رشته جراحی زنان و زایمان Get XML Data ۱۰۲ بار
۲۸۲ اولویت بندی صنایع انرژی بر استان فارس به منظور پیاده سازی سیستمهای مدیریتانرژی با استفاده از روش PROMETHEE Get XML Data ۱۰۴ بار
۲۸۳ بکارگیری روش تاپسیس فازی در شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت استعدادمطالعه ی موردی : دانشگاه خوارزمی تهران) Get XML Data ۷۹ بار
۲۸۴ پیاده سازی مدیریت دانش با شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمانمطالعه موردی: اداره کل راه آهن شمالشرق) Get XML Data ۹۲ بار
۲۸۵ استوارسازی دوهدفه برنامه زمانبندی پروژه مبتنی بر رویکرد تخصیص بافرهای زمانی و روش تبدیل به قید Get XML Data ۱۰۴ بار
۲۸۶ مدلی برای دسته بندی مشتریان صنعت بیمه خودرو Get XML Data ۱۲۵ بار
۲۸۷ مکان یابی تسهیلات حیاتی در زمان بحران (مطالعه موردی: بحران زلزله در شهر تهران) Get XML Data ۱۲۱ بار
۲۸۸ ارائه مدلی توسعه یافته مبتنی بر مدل پذیرش فناوری جهت منطبق سازی شبکه های اجتماعی در ایران Get XML Data ۸۶ بار
۲۸۹ طراحی مسئله مکان یابی-تخصیص در یک شبکه توزیع با در نظر گرفتن اختلال Get XML Data ۲۱۱ بار
۲۹۰ جایگاه مدیریت دانش در حیطه های علمی با استفاده از روش ها و مفاهیم علم سنجی Get XML Data ۱۵۵ بار
۲۹۱ بهینه سازی تعاملی مساله تخصیص افزونگی چندهدفه با استفاده از روش تابع مطلوبیت Get XML Data ۸۱ بار
۲۹۲ کمینه سازی مجموع زمانهای تکمیل در مسئله زمان بندی ماشین های موازی با زمان هایآماده سازی و کارهای تقسیم پذیر Get XML Data ۱۰۱ بار
۲۹۳ توسعه مدل دو هدفه برای تعیین زمان بندی پایدار پروژه تحت عدم قطعیت زمان انجام فعالیت ها Get XML Data ۱۰۷ بار
۲۹۴ استفاده از تحلیل شاخص های مصرف انرژی برای انتخاب پروژه های بهبود انرژی در یک بیمارستان دولتی Get XML Data ۹۳ بار
۲۹۵ ارائه مدل ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعات بیمارستان به منظور بهبود رضایت کاربران Get XML Data ۱۰۸ بار
۲۹۶ زمان بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با محدودیت عدم دسترسی به تمام باندها بااستفاده از روشهای فراابتکاری Get XML Data ۹۷ بار
۲۹۷ تحلیل عملکرد وب سرور با استفاده از نظریه صف و اصول شبیه سازی Get XML Data ۹۳ بار
۲۹۸ ارایه مدلی برای رتبه بندی همزمان قطعات و تامین کنندگان در زنجیره تامین Get XML Data ۸۴ بار
۲۹۹ مکان یابی تسهیلات حساس با در نظر گرفتن پوشش پشتیبان و اصول پدافند غیرعامل Get XML Data ۹۳ بار
۳۰۰ معرفی الگوی یکپارچه مدیریت چرخه عمر در محصولات سفید و قهوه ای Get XML Data ۱۳۳ بار
۳۰۱ شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیک با استفاده از روش های هوشمند Get XML Data ۸۸ بار
۳۰۲ ارائه مدل تئوری صف دربخش بهداشت و درمان :مطالعه موردی بیمارستان امام علی(ع) Get XML Data ۱۱۲ بار
۳۰۳ زمان بندی اتاق های عمل با استفاده از استراتژی زمان بندی بلوکی اصلاح شده با در نظر گرفتنمحدودیت های تیم جراحی و بخشهای بعد از عمل Get XML Data ۲۴۰ بار
۳۰۴ تخمین ترتیب احتمالات حالتهای جهت گیری طبیعی اجسام در دستگاههای تغذیه کننده خطوط مونتاژ Get XML Data ۱۱۸ بار
۳۰۵ ارائه معیاری جهت افزایش پایداری زمان بندی پروژه با محدودیت منابع Get XML Data ۱۲۹ بار
۳۰۶ انتخاب استراتژی مطلوب تولیدی با رویکرد FAHP و FTOPSIS: مطالعه موردیشرکت پلاستونیک Get XML Data ۱۱۲ بار
۳۰۷ مدل موجودی EPQبرای اقلام فسادپذیر با تقاضای وابسته به قیمت - زمان و نرخ تورماحتمالی Get XML Data ۱۰۹ بار
۳۰۸ بازگشت پذیری سازمانی، راهکاری برای مدیریت در شرایط عدم قطعیت Get XML Data ۱۰۸ بار
۳۰۹ چالشهای تدوین مدل سر آمدی عملیات در شرکتهای توزیع نیروی برق Get XML Data ۱۰۷ بار
۳۱۰ انتخاب تامین کنندگان سبز تجهیزات برق زمین گرمایی با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیلمولفه های اصلی و روش الکتر Get XML Data ۱۲۱ بار
۳۱۱ کسب مزیت رقابتی پایدار با نوآوری مدل کسب و کار Get XML Data ۱۱۷ بار
۳۱۲ مدل زمان بندی استوار ماشینهای موازی جهت کمینه کردن تاخیر و هزینه زوال ماشین و کار تحت شرایط عدم قطعیت Get XML Data ۹۷ بار
۳۱۳ بکارگیری تکنیک های داده کاوی در شبیه سازی رفتار مشتریان با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی (مطالعه موردی بیمارستان های استان سیستان و بلوچستان) Get XML Data ۱۲۷ بار
۳۱۴ استفاده از شبیه سازی در بهینه سازی فرآیندهای اداری (مطالعه موردی: بایگانی اداره فروش شرکت بهمن موتور) Get XML Data ۹۱ بار
۳۱۵ بررسی کمی تاثیر تبلیغات بر میزان مصرف آب، مطالعه موردی مناطق آب و فاضلاب شهر تهران Get XML Data ۱۱۹ بار
۳۱۶ بهینه سازی چندهدفه ی مکان و پیکربندی آنتن های جهتی در شبکه های بی سیم Get XML Data ۹۳ بار
۳۱۷ طراحی شبکه زنجیره تامین در شرایط رقابتو محیط عدم قطعیت Get XML Data ۹۷ بار
۳۱۸ ارائه یک روش ابتکاری برای حل مساله پوشش مشتریان به وسیله طی کردن کمان Get XML Data ۱۱۲ بار
۳۱۹ مدل ریاضی زمانبندی ربات انتقالدهنده با درنظرگرفتن خرابی ربات و ماشینآلات جانبی در سیستمهای تولید منعطف Get XML Data ۱۰۷ بار
۳۲۰ مکان یابی هاب حداکثر پوشش چند روش حمل و نقلی فازی دوهدفه با امکان ارسال مستقیم Get XML Data ۹۶ بار
۳۲۱ اولویت بندی برنامه های پاسخ گویی تقاضای مشترکین برق با روشهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی Get XML Data ۹۲ بار
۳۲۲ یک مدل موجودی با در نظر گرفتن دوباره کاری و زمان لازم برای انجام تنظیمات جهت دوباره کاری با تاثیر دادن نرخ تورم و ارزش زمانی پول Get XML Data ۹۷ بار
۳۲۳ سیستم انبارداری معکوس: مفاهیم بنیادی و مدلسازی مسأله چینش بهینه اقلام Get XML Data ۸۸ بار
۳۲۴ بررسی مسئله مسیریابی - موجودی کالای فاسد شدنی در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظرگرفتن زمان رسیدن وسیله ی نقلیه Get XML Data ۱۰۶ بار
۳۲۵ انتخاب سبد بهینهی پروژهها همواره یکی از مسائل مهم و دغدغههای اصلی مدیران شرکتها و سازمانهای پروژه محور است. در گذشته مسائل انتخاب سبد پروژهها در حالت قطعی و غیر قطعی بودن عوامل، با روشهای گوناگونی حل شدهاست. در این مقاله مسألهی انتخاب سبد پروژهها بصورت یک مسألهی چند مرحلهای، ابتدا بصورت قطعی و سپس بصورت غیر قطعی و با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل برای برخی از عوامل مهم و تأثیرگذار نظیر بودجهی در دست در ابتدای هر دوره، نرخ بازگشت سرمایه و تعداد پروژههای موجود برای انتخاب در ابتدای هر دوره (که در دنیای واقعی غیر قطعی هستند) را مدل نمودهایم. همچنین در مدل ارائه شده امکان ترک پروژهها در طول عمر مفیدشان و جایگزینی با سایر پروژهها لحاظ گردیدهاست. Get XML Data ۱۱۲ بار
۳۲۶ Optimal Site Selection of an Electrical Power Station in Iran Using Heuristical Computational Algorithms Get XML Data ۹۱ بار
۳۲۷ Error ! Bookmark not defined مدیریت موجودی کالاهای امانی توسط فروشنده بادر نظر گرفتن جریمه به عنوان مکانیزمی برای هماهنگی در زنجیره تامین Get XML Data ۱۰۲ بار
۳۲۸ هماهنگسازی زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن قابلیت مرجوعسازی کالا از سمت مشتریان Get XML Data ۱۱۰ بار
۳۲۹ برنامه ریزی ماشین های سری موازی با قابلیت تقسیم فرایند های مشابه بین ماشین۔های مشابه Get XML Data ۱۱۰ بار
۳۳۰ یکپارچه سازی مسیریابی موجودی و تولید با امکان جابجایی موجودی بین مشتریان Get XML Data ۱۱۰ بار
۳۳۱ ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه بندی با استفاده از K-means و روش کاهش گرادیان Get XML Data ۹۹ بار
۳۳۲ بهینه سازی پرتفوی سهام با رویکرد میانگین - واریانس با استفاده از الگوریتمفراابتکاری فاخته Get XML Data ۱۱۹ بار
۳۳۳ رتبه بندی پروژه ها با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر توسعه نوآوری با استفاده از روش تاپسیسفازی مطالعه موردی: صنعت هوایی) Get XML Data ۹۱ بار
۳۳۴ انتخاب پویای تامین کننده کالا با استفاده از مدل برنامه ریزی غیر خطی Get XML Data ۸۹ بار
۳۳۵ مدل ریاضی دوهدفه برای مساله مکانیابی-تخصیص مراکز پیوند اعضای بدن Get XML Data ۱۰۶ بار
۳۳۶ انتخاب سناریو تجهیزات تولیدی در صنعت تولید شیشه با کمک شبیه سازی Get XML Data ۱۳۰ بار
۳۳۷ تعیین اندازه بهینه ظرفیت انبارهای میانی با استفاده از بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی Get XML Data ۱۰۴ بار
۳۳۸ استفاده از نگاشت برای افزایش سرعت و کیفیت بهینهسازی فراابتکاری (مطالعه ی موردی: مهندسی نفت) Get XML Data ۱۲۳ بار
۳۳۹ استفاده از روش یاگر در اولویت دهی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از داده های قطعی Get XML Data ۹۶ بار
۳۴۰ بررسی عوامل موثر بر توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی:خوشه کاشی و سرامیک استان یزد) Get XML Data ۱۱۰ بار
۳۴۱ حل مسئله ترکیبی تولید و برون سپاری به وسیله الگوریتم جستجوی هارمونی Get XML Data ۱۰۹ بار
۳۴۲ ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد پروژه ها و طرح ها با توجه به روشهای تامین مالی Get XML Data ۱۱۲ بار
۳۴۳ مساله مکان یابی - تخصیص و قیمت گذاری در محیط رقابتی با رویکرد برنامه ریزی دو سطحی Get XML Data ۱۲۰ بار
۳۴۴ ارایه یک مدل زنجیره تامین سیار به منظور استفاده در کسب و کارهای مبتنی بر حمل و نقل کالا Get XML Data ۱۰۴ بار
۳۴۵ ارائه استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در کارخانه قند نقده با روش آنالیزتوسعه ای فازی و TOPSIS فازی Get XML Data ۱۱۹ بار
۳۴۶ ارائه مدل دوسطحی برای حمل بار در بخش ریلی بر پایه مفاهیم مدیریت درآمد Get XML Data ۱۱۱ بار
۳۴۷ حل مدل فازی انتخاب سبد سهام میانگین - واریانس - چولگی با تابع عضویت خطیشکسته Get XML Data ۱۲۱ بار
۳۴۸ A novel quantified procedure for Failure Mode and Effects Analysis Get XML Data ۹۱ بار
۳۴۹ مکان یابی نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک با رویکرد تحلیل پوششی داده ها در شرایط عدم اطمینانمطالعه موردی استان یزد Get XML Data ۸۸ بار
۳۵۰ روشی برای ارزیابی عملکرد دپارتمانها در اجرای پروژه های برنامه استراتژیکمورد مطالعه: یکی از بانک های خصوصی در ایران) Get XML Data ۱۱۵ بار
۳۵۱ پیاده سازی رویکرد ناب در زنجیره تامین خون جهت بهبود عملکرد و کاهش اتلاف ها Get XML Data ۱۲۵ بار
۳۵۲ تخمین نقطۀ تغییر یکنوای افزایشی در پارامترهای مدل پروفایل چندجملهای Get XML Data ۹۰ بار
۳۵۳ بررسی میزان اعمال تکنیک های تولید کلاس جهانی در شرکتهای تولیدی ایرانیمطالعه موردی Get XML Data ۹۷ بار
۳۵۴ پیش بینی نتیجه تست بارداری در عمل ICSIبا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی Get XML Data ۱۱۰ بار
۳۵۵ بکارگیری روش تصمیم گیری چند معیاره در تعیین مناسب ترین مکان آمبولانس ها در مدل کران بالای دسترسی ناپذیری خطی ( مطالعه موردی: جاده های حومه تهران) Get XML Data ۹۵ بار
۳۵۶ مسئله یکپارچه مکانیابی خانههای سلامت و افزایش دسترسپذیری جادهها در شبکه سلامت روستایی Get XML Data ۹۳ بار
۳۵۷ تشخیص خرابی یاتاقان در پمپ سانتریفیوژ با استفاده از هوش مصنوعی Get XML Data ۱۱۴ بار
۳۵۸ انتخاب مراکز پخش در یک شرکت لجستیکی طرف سوم :مطالعه موردی شرکت لبنی Get XML Data ۱۱۶ بار
۳۵۹ هماهنگی تصمیم های قیمت گذاری و بازاریابی در زنجیره تامین سه رده ای با استفاده ازرویکرد نظریه بازی ترتیبی Get XML Data ۸۸ بار
۳۶۰ زمان بندی عمل های جراحی با مدت زمان احتمالی در بیمارستانهای آموزشی درمانی Get XML Data ۱۱۳ بار
۳۶۱ ارائه چارچوبی برای پایش بیماران بخش ریکاوری با استفاده از کینکت Get XML Data ۹۶ بار
۳۶۲ ارائه یک روش جدید به منظور محاسبه نرخ بازگشت سرمایه داخلی فازی با استفاده ازشاخص متوسط نرخ بازگشت سرمایه داخلی اقتصادی و روش Vertex Get XML Data ۱۳۱ بار
۳۶۳ استفاده از تکنیک های داده کاوی برای بهبود محصول در صنعت خودروسازی Get XML Data ۹۹ بار
برگشت به فهرست همایش‌ها