نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
ردیف عنوان XML View
1 اثر سه روش جایگزینی محلول غذایی و هرس بر رشد، عملکرد و مصرف آب فلفل تند در سیستم هیدروپونیک NFT Get XML Data 177 Time(s)
2 روشهای نوین تغذیه، مطالعه موردی: مزرعه طالبی Get XML Data 171 Time(s)
3 پتانسیل گیاهان دارویی بومی ایران برای تولید داروهای استراتژیک به روش‌های زیست فناوری Get XML Data 201 Time(s)
4 بررسی راهکارهای مناسب در بازاررسانی تجاری یک فرآورده باغبانی با در نظر گرفتن پسته‌تر به عنوان یک مدل Get XML Data 139 Time(s)
5 کاربرد بیوتکنولوژی در علوم باغبانی؛ گذشته، حال و آینده Get XML Data 144 Time(s)
6 گیاهان بومی قابل زینتی شدن در ایران Get XML Data 171 Time(s)
7 تلاش‌ها در اصلاح پایه‌های درختان پسته در کشور Get XML Data 143 Time(s)
8 استفاده از پردازش تصویر در برآورد خسارت وارده از سرما بر میوه انبه Get XML Data 146 Time(s)
9 دستاوردها و آینده گرده‌افشانی مکانیزه نخل خرما Get XML Data 148 Time(s)
10 ارزیابی چهار توده هندوانه (Citrulllus lanatus) و یک رقم تجاری از نظر برخی خصوصیات رشدی و ویژگی‌های بذری تحت شرایط گلخانه‌ای Get XML Data 171 Time(s)
11 اثر محلول‌پاشی بنزیل ‌آدنین و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لیلیوم رقم‌Navona Get XML Data 165 Time(s)
12 بررسی کاربرد محلول‌پاشی پیش از برداشت پلی آمین‌ها بر برخی ویژگی‌های کمی، کیفی و عمر پس از برداشت گل‌های شاخه بریده رز رقم grand prix Get XML Data 189 Time(s)
13 اهمیت کاربرد نهال گواهی‌شده در توسعه باغبانی کشور Get XML Data 159 Time(s)
14 تولید نشا گوجه‌فرنگی تحت تأثیر طیف‌های مختلف نور LED Get XML Data 158 Time(s)
15 بررسی خصوصیات کمی میوه و روغن ژنوتیپ ‘T2’ و دو رقم زیتون’ابوسطل‘ و ’دزفولی‘ تحت شرایط آب و هوایی اهواز Get XML Data 175 Time(s)
16 بررسی تأثیر اقلیم و زمان‌های برداشت بر عملکرد و ترکیبات اسانس آویشن دنایی (Thymus dainensis) Get XML Data 139 Time(s)
17 شناسه (گیاه‌کد) ارقام انگور تجاری ایران Get XML Data 144 Time(s)
18 بررسی واردات موز در ایران و انطباق آن با سیاست اقتصاد مقاومتی Get XML Data 159 Time(s)
19 اثر گرمایش جهانی بر رشد و نمو پسته Get XML Data 166 Time(s)
20 کارآفرینی در بخش باغبانی کشور: فرصتها و تهدیدها Get XML Data 152 Time(s)
21 ارزیابی ترکیبات مغز 6 رقم پسته در شهرستان ماه‌نشان (زنجان) Get XML Data 138 Time(s)
22 مطالعه برخی صفات فنولوژیکی سه رقم پسته در دشت رجعین (زنجان) Get XML Data 154 Time(s)
23 ارزیابی تغییرات فصلی غلظت عناصر برگ برخی ارقام پسته شهرستان ماه‌نشان (زنجان) Get XML Data 161 Time(s)
24 بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از لاین‌های خیار Get XML Data 136 Time(s)
25 اثر نانوکلات‌آهن و تیمارهای غذایی بر محتوی کلروفیل و کاروتنوئید شنبلیله (Trigonella foenum-graecum ) Get XML Data 178 Time(s)
26 مقایسه ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه خشبی چهار رقم زیتون Get XML Data 128 Time(s)
27 پیوند پکان با استفاده از سیستم کابل حرارتی Get XML Data 121 Time(s)
28 اثر استعمال خارجی پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و زایشی آلوی رقم قطره‌طلا Get XML Data 95 Time(s)
29 بررسی اثرات اندازه آنیون‌ست بر بولتینگ و عملکرد ارقام روزکوتاه پیاز در منطقه میناب Get XML Data 114 Time(s)
30 تعیین بهترین سن نشا برای ژنوتیپ‌های روزکوتاه پیاز در مناطق جنوبی ایران Get XML Data 110 Time(s)
31 بررسی کمیت و کیفیت اسانس برگ پنج‌انگشت (Vitex pseudo-negundo) در مراحل مختلف رشد آنتوژنیک Get XML Data 136 Time(s)
32 بررسی اثر تیدیازرون (TDZ) بر پرآوری گیاه سیاه‌گیله (Vaccinium arctostaphylos L.) در شرایط درون شیشه‌ای Get XML Data 110 Time(s)
33 بررسی کشت تلفیقی زیتون و انگور در استان کرمانشاه Get XML Data 129 Time(s)
34 اثر نیترات کلسیم و هیومیک اسید بر برخی صفات مورد بررسی در زنبق شاخه بریده Get XML Data 117 Time(s)
35 بررسی اثرات طول قلمه، نوع محیط کشت و غلظت‌های مختلف IBA بر ریشه‌زایی قلمه-های خشبی گل محمدی Get XML Data 99 Time(s)
36 برهمکنش غلظت‌های مختلف IBA و طول قلمه بر ویژگی‌های کمی و کیفی قلمه‌های خشبی گل محمدی Get XML Data 115 Time(s)
37 تخمین سطح برگ، وزن تر و وزن خشک برگ گیاه توت با استفاده از مدل‌های رگرسیونی Get XML Data 109 Time(s)
38 اثر زنیا بر خصوصیات بذر در خیار (Cucumis sativus L.) Get XML Data 123 Time(s)
39 تأثیر فاز محیط کشت و مواد افزودنی روی جوانه‌زنی غیرهمزیست بذر فالانوپسیس در شرایط درون‌شیشه‌ای Get XML Data 118 Time(s)
40 تأثیر هفت پایه مختلف بر برخی صفات رویشی نارنگی انشوی میاگاوا (Citrus unshiu cv. Miyagawa) Get XML Data 117 Time(s)
41 پیش‌بینی وزن تر، وزن خشک برگ و مساحت برگ گیاه دارویی برگ‌بو با استفاده از معادلات خطی Get XML Data 116 Time(s)
42 اثر تیمارهای پیش سرما و پیش خشکی بر خواب بذر بادنجان (Solanum melongena) Get XML Data 115 Time(s)
43 بررسی تنوع مورفولوژیکی، ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی کل در برخی جمعیت‌های گیاه دارویی دم‌اسب Equisetum arvense L. در ایران Get XML Data 120 Time(s)
44 اثر فاصله کاشت و تعداد شاخه بر شاخص‌های رویشی و عملکرد تمشک سیاه در سامانه داربست Get XML Data 104 Time(s)
45 تأثیر زمان برداشت بر سنتز کاروتنوئید و انبارمانی میوه‌های کیوی ژنوتیپ گوشت طلایی (Hort16A’’ Actinidia chinensis) Get XML Data 121 Time(s)
46 تأثیر کاربرد نیتریک اکسید بر جوانه‌زنی بذر چمن پوآ تحت شرایط شوری Get XML Data 126 Time(s)
47 مطالعه تأثیر 24-اپی براسینولید بر برخی خصوصیات رشدی گیاهچه‌های فلفل دلمه‌ای Get XML Data 146 Time(s)
48 تأثیر پایه‌های مختلف بر شاخص برداشت و کارایی عملکرد نارنگی انشو (Citrus unshiu) Get XML Data 107 Time(s)
49 غربالگری تحمل برخی پایه‌های مرکبات به خاک‌های آهکی Get XML Data 96 Time(s)
50 مدیریت مصرف پتاسیم در مراحل مختلف فنولوژی برای درختان نارنگی انشو Get XML Data 112 Time(s)
51 القاء پلی پلوئیدی درون شیشه‌ای در گیاه گلدانی ژربرارقم Mini Red Get XML Data 148 Time(s)
52 القاء درون شیشه‌ای پلی‌پلوئیدی با استفاده از کلشی سین در بنت‌القنسول Get XML Data 109 Time(s)
53 بررسی اثر رقم و تاریخ کشت بر شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و کیفیت شاخه بریده گل داودی در شرایط اقلیمی جیرفت Get XML Data 100 Time(s)
54 بررسی تاریخ کشت و اندازه ریزوم بر خصوصیات کمی و کیفی گل مریم در شرایط گلخانه‌های جیرفت Get XML Data 113 Time(s)
55 بررسی مراحل ریزش فیزیولوژی میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی‌های انشوی میاگاوا و سوجی‌یاما در مناطق مختلف شهرستان ساری Get XML Data 103 Time(s)
56 ارزیابی فنوتیپی برخی ارقام گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat) با استفاده از صفات مورفولوژیک Get XML Data 97 Time(s)
57 بررسی پروتئین‌های خانواده GRAS در گردو و مقایسه آن با سایر گونه‌های گیاهی در شرایط in silico Get XML Data 105 Time(s)
58 ارزیابی فیتوشیمیایی30 رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) Get XML Data 140 Time(s)
59 مطالعه اثرات سوربیتول و نیترات پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی طالبی سمسوری Get XML Data 125 Time(s)
60 مطالعه تغییرات پرولین و مالون دآلدیید برگ‌های طالبی سمسوری تحت تأثیر نیترات پتاسیم و سوربیتول Get XML Data 106 Time(s)
61 کارایی عملیاتی گرده‌افشان الکتریکی نخل خرما Get XML Data 100 Time(s)
62 طاوسی، رقم جدید کاهو مناسب برای استان خوزستان Get XML Data 105 Time(s)
63 مطالعه سازگاری شش رقم تجاری زردآلو با برخی از پایه‌های رویشی Get XML Data 123 Time(s)
64 بررسی اثر انواع سامانه‌های داربست بر رشد رویشی دو رقم تمشک سیاه خاردار و بی‌خار Get XML Data 98 Time(s)
65 بررسی اثر غلظت‌های مختلف براسینواستروئید در مراحل مختلف تکامل، رشد و نمو میوه پسته Get XML Data 115 Time(s)
66 بررسی استفاده از آسکوربیک اسید و آویشن شیرازی بر تغییرات فیزیکو شیمیایی میوه به Get XML Data 94 Time(s)
67 مقایسه دو روش هرس فرم معمولی و هرس فرم دو شاخه در پنج رقم خیار گلخانه‌ای Get XML Data 150 Time(s)
68 تجزیه صفات کمی، کیفی و مورفولوژی پنج رقم لیموترش برای دورگ‌گیری Get XML Data 113 Time(s)
69 برهمکنش سه رقم نارنگی کلمانتین (کادوکس، نولز و ماریسول) روی برخی از پایه‌های مرکبات Get XML Data 116 Time(s)
70 اصلاح ظرفیت ریشه‌زایی قلمه‌های چوب‌سخت ساقه‌ی شمشاد خزری، یک درختچه‌ی زینتی در حال انقراض، توسط IBA و NAA Get XML Data 105 Time(s)
71 اثر روش‌های مختلف پیوند بر گیرایی و درصد زنده‌مانی بوته گوجه‌فرنگی Get XML Data 90 Time(s)
72 خوشه‌بندی اقلیمی بر مبنای پتانسیل نیاز سرمایی قابل دسترس برای گیاهان باغی در ایران Get XML Data 109 Time(s)
73 بررسی پرآوری آنتوریوم گلدانی با استفاده از غلظت‌های مختلف بنزیل آدنین و نفتالن استیک اسید Get XML Data 106 Time(s)
74 بررسی اثر غلظت‌های مختلف IBA, BAP و نوع ریزنمونه بر شاخه‌زایی گیاه لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) Get XML Data 89 Time(s)
75 بررسی اثر محلول‌پاشی پتاسیم و نانوپتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لیلیوم رقم Tresor Get XML Data 103 Time(s)
76 تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma virens)، باکتری پانتوآ (Pantoea ananatis) و پوتریسین بر برخی خصوصیات رویشی لایم کوآت Get XML Data 119 Time(s)
77 بررسی اثر کودهای ازتوبارور-1 و نیتروکارا بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus L.) Get XML Data 96 Time(s)
78 اثر فنیل آلانین و تریپتوفان بر صفات مورفولوژیکی و تولید محصول در هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) Get XML Data 93 Time(s)
79 اثرات محلول‌پاشی پرولین و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات رویشی گیاه استویاStevia rebaudiana (Bert.) Get XML Data 116 Time(s)
80 بررسی قابلیت ریشه زایی قلمه‌های 284 نمونه آلوی بذری با استفاده از هورمون ایندول بوتیریک اسید Get XML Data 98 Time(s)
81 بررسی استقرار و پرآوری پایه‌ی رویشی کادامن (Prunus persica× P. davidiana) در کشت درون شیشه‌ای Get XML Data 112 Time(s)
82 بررسی تغییرات غلظت آنتوسیانین درونی بر عمر گلجایی چهار رقم گل شاخه بریده میخک Get XML Data 97 Time(s)
83 بررسی تاثیر آنتوسیانین خارجی بر برخی صفات چهار رقم گل شاخه بریده میخک Get XML Data 98 Time(s)
84 اثر بازدارنگی عصاره برگ گیاه دارویی کلخونگ بر روی سه علف هرز غالب مزارع استان فارس Get XML Data 103 Time(s)
85 بهبود پارامترهای جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) Get XML Data 100 Time(s)
86 مطالعه سازگاری، خودناسازگاری و تعیین بهترین گرده‌افشان برای شش ژنوتیپ امیدبخش زردآلو Get XML Data 119 Time(s)
87 اثر تیمار قبل از برداشت لاکتات کلسیم بر کیفیت و خواص آنتی‌اکسیدانی میوه توت‌فرنگی Get XML Data 144 Time(s)
88 بررسی صفات کمی تولید نشای شمعدانی (Pelargonium hortorum ”Maverik Star”) تحت نور لامپ‌های ال‌ای‌دی Get XML Data 115 Time(s)
89 اثر نور ال‌ای‌دی بر کیفیت نشاء حسن یوسف (Solenostemon scutellarioides “wizard”) تحت شرایط محیطی کنترل شده Get XML Data 100 Time(s)
90 مقایسه روند رشد و نمو 6 رقم کاهوی برگی درسیستم هیدروپونیک Get XML Data 115 Time(s)
91 برهمکنش اثر پلی آمین‌ها، نانو ذرات نقره و ساکارز بر طول عمر گل‌های بریده رز رقم grand prix Get XML Data 113 Time(s)
92 تأثیر کاربرد هیومیک اسید و ورمی کمپوست بر اسانس و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه شمعدانی عطری Get XML Data 124 Time(s)
93 بررسی علل برخی نارسائی‌ها در باروری و تشکیل میوه در خرما Get XML Data 87 Time(s)
94 بررسی اثرات کشت توأم بر عملکرد و اجزای عملکرد سه محصول خیار، بادنجان و فلفل دلمه‌ای در شرایط گلخانه‌ای Get XML Data 90 Time(s)
95 اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و کاربرد کائولین بر کاهش دمای برگ و تنه درخت زیتون Get XML Data 110 Time(s)
96 تأثیر استفاده از سوبستراهای مصنوعی بر خصوصیات رشدی ارکیده‌ی خاک‌رست خربقی معمولی Epipactis veratrifolia در شرایط درون شیشه‌ای Get XML Data 108 Time(s)
97 بررسی تغییرات رنگ میوه بعضی ارقام مرکبات در شرق مازندران Get XML Data 96 Time(s)
98 اثر نوع قلمه، کاربرد اکسین و بستر کشت بر ازدیاد گیاه Thevetia peruviana Get XML Data 120 Time(s)
99 بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) Get XML Data 113 Time(s)
100 مقایسه سه رقم مختلف ژربرا (Intense، Amlet و Cabana) در شرایط هیدروپونیک Get XML Data 119 Time(s)
101 شناسایی آلودگی‌های قارچی در کشت درون شیشه‌ای نخل خرما (Phoeneix dactylifera) رقم کبکاب Get XML Data 117 Time(s)
102 تجزیه ‌و تحلیل سطح پاسخ اثر تراکم و وزن بنه بر ویژگی‌های کمی تولید بنه زعفران در شرایط اقلیمی جنوب خراسان (مطالعه موردی گناباد) Get XML Data 115 Time(s)
103 بررسی اثر محیط کشتهای پایه و آسکوربیک اسید بر استقرار و میزان نکروزه شدن مریستم Cerasus avium (L.) Get XML Data 102 Time(s)
104 تعیین نیاز سرمایی و تأثیر دورمکس (سیانامیدهیدروژن) و نیترات پتاسیم بر شکستن خواب جوانه‌های گل سیب رقم دلباراستیوال در منطقه‌ی ساری Get XML Data 122 Time(s)
105 بررسی سازگاری گرده‌افشانی و تشکیل میوه در رقم Ferragnes بادام Get XML Data 118 Time(s)
106 مطالعه خصوصیات فیزیکی و رنگ میوه نژادگان‌های توت سفید (Morus alba) در استان آذربایجان غربی Get XML Data 99 Time(s)
107 بررسی اثر تیمار سرمادهی و اسید جیبرلیک بر جوانه‌زنی بذور پنیرباد Get XML Data 105 Time(s)
108 ارزیابی برخی از صفات مورفولوژیکی گیاه نرگس واریته مسکینک (Narcissus tazetta var.Meskinak) حاصل از کلشی‌سین Get XML Data 106 Time(s)
109 بررسی روند تغییرات عناصر معدنی در اندام‌های هوایی درخت با محلول‌پاشی اوره در نارنگی رقم کینو Get XML Data 161 Time(s)
110 بررسی تغییرات کربوهیدرات‌‌ها، پرولین، پروتئین و کلروفیل تحت تأثیر کاربرد اوره در درختان نارنگی کینو Get XML Data 112 Time(s)
111 تأثیر کاربرد هورمون سالیسیلیک اسید بر بنه زعفران و نقش آن بر برخی صفات گل Get XML Data 96 Time(s)
112 تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی و سولفات منگنز بر فعالیت برخی آنزیم‌های میوه پرتقال نافی (Citrus sinensis cv. Navel) Get XML Data 103 Time(s)
113 بررسی تیمارهای دمایی مختلف بر درصد جوانه‌زنی و رشد طولی لوله گرده، دانه‌های گرده انباری برخی از ژنوتیپ‌ها و ارقام مرکبات در شرایط درون شیشه‌ای Get XML Data 106 Time(s)
114 ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی برخی از آلبالوهای بومی ایران Get XML Data 98 Time(s)
115 انتخاب نتاج حاصل از دو رگ‌گیری دوطرفه بین نارنگی یاشار با برخی از ارقام پرتقال (مارس و هاملین) و نارنگی( پونکن، شانگشا و پیج) Get XML Data 119 Time(s)
116 بررسی اثر NAA وIBA بر ریشه‌زایی قلمه‌های شمشاد رسمی سبز و ابلق Get XML Data 105 Time(s)
117 تأثیرIBA و NAA بر ریشه‌زائی قلمه‌های رز باغی Get XML Data 106 Time(s)
118 تأثیر غلظت‌های مختلف چیتوسان بر عمر انبارداری و کیفیت پس از برداشت میوه ذغال اخته Get XML Data 116 Time(s)
119 مطالعه تعدادی از ویژگی‌های کمی و کیفی میوه ذغال‌اخته (Cornus mas L.) تحت دماهای مختلف انبارداری Get XML Data 119 Time(s)
120 تأثیر دو نوع روش قلمه-پیوند و هورمون اسید ایندول بوتیریک بر تکثیر یاس خوشه‌ای Get XML Data 92 Time(s)
121 اثر تنظیم‌کننده‌های رشد مختلف بر لوبیا سبز) Phaseolus vulgaris L.) در مزرعه Get XML Data 105 Time(s)
122 شهرک‌های کشاورزی-صنعتی راهکاری نوین برای افزایش بهره‌وری Get XML Data 119 Time(s)
123 بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی دانه‌های گرده و گل‌آذین تعدادی از رقم‌های نر نخل خرما Get XML Data 108 Time(s)
124 تأثیر محیط کشت‌های مختلف و نوع قلمه بر ریشه‌زایی قلمه‌های پیچ امین‌الدوله Get XML Data 100 Time(s)
125 بررسی برخی ویژگی‌های مورفولوژی و فیزیولوژی نارنگی انشو میاگاوا روی شش پایه مرکبات در شرق مازندران Get XML Data 112 Time(s)
126 اثر پاکلوبوترازول و پروهگزادیون کلسیم بر برخی ویژگی‌های رویشی توت‌فرنگی رقم پاروس (Fragaria × ananassa Duch. Cv. Paros) Get XML Data 110 Time(s)
127 تأثیر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر رنگیزه‌های گیاهی و ریزش برگ بادام (Prunus dulcis Miller.) Get XML Data 104 Time(s)
128 تأثیر سطوح مختلف جیبرلین بر جوانه‌زنی بذور چهار رقم سیکلامن (Cyclamen persicum Miller.) Get XML Data 111 Time(s)
129 استخراج و شناسایی ترکیبات شیمیایی کرفس کوهی در مرحله غنچگی Get XML Data 110 Time(s)
130 بررسی اثر پلاسمای سرد بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه هویج Get XML Data 110 Time(s)
131 بررسی نقش مؤثر تنظیم‌کننده‌های رشد در ایجاد کالوس‌های جنین‌زا در ارقام مختلف گلایل Get XML Data 124 Time(s)
132 بررسی تأثیر دما و زوائد بذر (پاپوس) بر درصد جوانه‌زنی گیاه دارویی پای خر (Tussilago farfara) Get XML Data 130 Time(s)
133 بررسی اثر کشت مخلوط تأخیری بر رشد و عملکرد کلم بروکلی و کدوی پوست‌کاغذی Get XML Data 100 Time(s)
134 تأثیر کیفیت نور بر برخی از خصوصیات کمی نشا گوجه‌فرنگی Get XML Data 100 Time(s)
135 بررسی خصوصیات رشدی و عملکرد ارقام کاهوی برگی (Lactuca sativa L. var. crispum) در شرایط اقلیمی اهواز Get XML Data 102 Time(s)
136 بررسی کاشت هفت رقم توت‌فرنگی در کشت یک‌ساله Get XML Data 143 Time(s)
137 اثر بی‌کربنات کلسیم بر غلظت عناصر غذائی، محتوی رطوبت نسبی و نشت یونی برگ در برخی ارقام بادام پیوند شده روی پایه رویشی GN15 Get XML Data 120 Time(s)
138 کاربرد جهش جهت ایجاد تنوع و افزایش بازارپسندی در گل و گیاهان زینتی Get XML Data 99 Time(s)
139 رقابت غیراصولی، تهدیدی جدی برای تشدید بحران آب Get XML Data 118 Time(s)
140 بررسی اثر سطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید در ریشه‌زایی قلمه‌های گل محمدی Get XML Data 122 Time(s)
141 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام داوودی (.Chrysanthemum morifolium Ramat) با نشانگر ISSR Get XML Data 118 Time(s)
142 ارزیابی ارزش غذایی روغن بذر برخی از جنس‌های تیره چتریان در زاگرس مرکزی ایران Get XML Data 101 Time(s)
143 اثر هرس سبز در کاهش تبخیر و مقابله با خشک‌سالی و افزایش کمی و کیفی محصول انگور کلاهداری Get XML Data 115 Time(s)
144 مقایسه فرم‌های پرورشی مو به‌جای زیر خاک کردن آن در خراسان شمالی Get XML Data 110 Time(s)
145 اثر بستر کاشت و چای کمپوست کود مرغی بر برخی صفات مورفولوژیک پوتوس Get XML Data 124 Time(s)
146 بررسی تأثیر گرده‌افشانی تکمیلی در برخی صفات کمی و کیفی سه رقم پسته تجارتی در استان قزوین Get XML Data 124 Time(s)
147 تعیین بهترین رقم گرده دهنده برای ژنوتیپ انتخابی گیلاس سیاه مشهد 84 Get XML Data 132 Time(s)
148 بررسی خصوصیات فنولوژی و مورفولوژی برخی از ژنوتیپ‌های انتخابی هلو در شرایط اقلیمی مشهد استان خراسان رضوی Get XML Data 110 Time(s)
149 اثر مراحل مختلف رشدی بر محتوی فنل و فلاونوئید کل گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) Get XML Data 105 Time(s)
150 تأثیر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی Get XML Data 108 Time(s)
151 بررسی اثر مولیبدن بر رشد رویشی و عملکرد باقلا (L. Vicia faba) رقم سرازیری Get XML Data 108 Time(s)
152 بررسی تأثیر زمان مصرف و غلظت نانوکلات آهن و کلات آهن بر برخی صفات گل گلایول رقم advance Get XML Data 106 Time(s)
153 اثرات روش بیوپرایمینگ بر جوانه‌زنی دو رقم سدوم Sedum rubotinctum و Sedum album Get XML Data 171 Time(s)
154 تنوع اسانس بخش‌های هوایی افسنطین (Artemisia absinthium L.) یک‌ساله و دوساله در طول مرحله فنولوژیکی Get XML Data 99 Time(s)
155 بررسی امکان بذرگیری از خیارهای گلخانه‌ای در شرایط اهواز Get XML Data 115 Time(s)
156 اثر دما و طول دوره‌ی سرما بر گل‌انگیزی سوخ‌های دو رقم پیاز خوراکی Get XML Data 101 Time(s)
157 بررسی تنوع ژنوتیپ‌های مختلف گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با استفاده از برخی صفات مورفولوژی و صفات مرتبط با عملکرد میوه Get XML Data 113 Time(s)
158 ارزیابی میزان فنول کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی برخی از جمعیت‌های گیاه دارویی Allium elburzense Get XML Data 102 Time(s)
159 تأثیر پرایمینگ بذر با سطوح مختلف محرک‌های جوانه‌زنی بر جوانه‌زنی بذر و صفات مورفولوژی گیاهچه دو رقم خیار مزرعه‌ای Get XML Data 112 Time(s)
160 بررسی میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و مالون‌دی‌آلدهید 3 گونه‌ی مختلف تمشک در طی فصل رشد Get XML Data 108 Time(s)
161 بررسی میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی تمشک گونه Sanctus در مراحل مختلف رشد Get XML Data 110 Time(s)
162 تأثیر پرایمینگ بذر با سطوح مختلف محرک‌های جوانه‌زنی بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در گیاهچه دو رقم خیار Get XML Data 101 Time(s)
163 بررسی اولیه سازگاری ژنوتیپ‌های بومی زیتون استانهای ایلام و کرمانشاه Get XML Data 111 Time(s)
164 بررسی سازگاری رشد و عملکرد گیاهان دارویی آرنیکای چامیسو و آرنیکای کوهی در ایران Get XML Data 114 Time(s)
165 بررسی تنوع مورفولوژیک برخی از جمعیت‌های گیاه دارویی A. Derderianum Get XML Data 100 Time(s)
166 تأثیر لاکتات کلسیم و گابا بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی کاهو آیسبرگ Get XML Data 103 Time(s)
167 تأثیر محلول‌پاشی گابا و لاکتات کلسیم بر محتوای رنگیزه‌های کلروفیلی و مقدار مالون دآلدئید کاهو آیسبرگ Get XML Data 94 Time(s)
168 بررسی تغییرات فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در مراحل مختلف رسیدگی میوه تمشک (blackberry) در ژنوتیپ‌های مختلف گونه R.Sanctus Get XML Data 97 Time(s)
169 بررسی اثر سویه‌های منتخب باکتری خانواده سودوموناس بر مؤلفه‌های فتوسنتزی در گیاه زیتون Get XML Data 117 Time(s)
170 اثر قطر پایه و پیوندک بر تشکیل کالوس و رشد پیوندک در برخی ارقام انگور Get XML Data 100 Time(s)
171 ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد در ارقام لوبیا سفید و چیتی (Phaseolus vulgaris) در شرایط آب و هوایی کرج Get XML Data 114 Time(s)
172 تأثیر مالچ بر روی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گزنه (Urtica dioica L.) Get XML Data 128 Time(s)
173 تأثیر مقادیر مختلف عناصر پتاسیم، کلسیم، منیزیم و آهن بر عملکرد کمی ‌و کیفی توت‌فرنگی در کشت هیدروپونیک Get XML Data 146 Time(s)
174 مطالعه تأثیر تراکم کاشت و نوع رقم بر برخی ویژگی‌های کیفی در کشت گلخانه‌ای گوجه‌فرنگی Get XML Data 110 Time(s)
175 بررسی میزان بیان ژن‌های PABP وPFK در گل‌های گرده‌افشانی نشده نخل خرمای رقم برحی حاصل از تکثیر با کشت بافت و پاجوش به روش qRT –PCR Get XML Data 130 Time(s)
176 تجزیه برخی از عناصر معدنی مؤثر در گرده‌افشانی و تلقیح گل خرما (رقم برحی کشت بافتی و پاجوشی) Get XML Data 106 Time(s)
177 تغییرات مورفولوژیکی پیوندک انجیر با پایه‌های رویشی و بذری Get XML Data 97 Time(s)
178 اثر تراکم گیاه و کود نیتروژن بر روی برخی خصوصیات کمی در چغندر برگی توده محلی استان خوزستان در شرایط اقلیمی اهواز Get XML Data 104 Time(s)
179 تأثیر نوردهی تکمیلی بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی رقم کاماروسا در شرایط گلخانه Get XML Data 127 Time(s)
180 اثر تاریخ‌های کاشت بر عملکرد لوبیای سیاه (Phaseolus vulgaris L.) Get XML Data 97 Time(s)
181 بررسی تیمار کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت قلمه‌های سرو لیلندی طلایی با استفاده از هورمون نفتالین استیک اسید NAA Get XML Data 106 Time(s)
182 بررسی اثر نوع پایه و روش پیوند بر میزان موفقیت و رشد رویشی پنج رقم سرو کوهی زینتی Get XML Data 112 Time(s)
183 بررسی نوع پیوندک و روش پیوند در موفقیت پیوند و رشد رویشی دو رقم سرو لیلندی سبز و طلایی Get XML Data 143 Time(s)
184 بررسی کمیت و کیفیت ترکیبات فنلی برگ سه رقم زیتون (.Olea europaea L) در منطقه گنبد‌کاووس Get XML Data 116 Time(s)
185 بررسی اثر زمان و شدت هرس در جابجایی درختان تنومند سی ساله‌ی مرکبات ، زیتون و خرمالو Get XML Data 118 Time(s)
186 بررسی ریشه زایی گیاه زینتی آزالیا رقم White Lady با استفاده از غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتریک اسید و پراکسید هیدروژن Get XML Data 103 Time(s)
187 اثر خاکپوش‌های بیولوژیکی و پلاستیکی بر خصوصیات کمی و کیفی کاهوپیچ طاوسی Get XML Data 120 Time(s)
188 اثر محلول‌پاشی پوترسین و اسپرمین بر میزان میوه‌دهی، پوکی و خندانی پسته رقم فندقی Get XML Data 99 Time(s)
189 بررسی جایگاه گیاهان دارویی در اقتصاد ایران Get XML Data 104 Time(s)
190 بررسی تغییرات دمایی طی دوره رشد میوه انار در شهرستان ساوه Get XML Data 116 Time(s)
191 بررسی دوز مناسب اشعه گاما بر تغییرات مورفولوژیکی جوانه‌های کیوی ‌فروت رقم هایوارد Get XML Data 102 Time(s)
192 کارافرینی اجتماعی با تکیه بر گیاهان دارویی در استان گلستان Get XML Data 108 Time(s)
193 The establishment of effective regeneration system and in vitro culture of Campanula Get XML Data 134 Time(s)
194 Regeneration of Plantlets from In Vitro Raised Leaf Explants of an Orchid; Var. Rhynchostylis retusa Get XML Data 119 Time(s)
195 Aromatic Orchids Promotion in the World – an Overview Get XML Data 134 Time(s)
196 بررسی الگوی بیان ژنgaLFY در مراحل مختلف نمو زایشی در برخی از همگروه‌های گلده، نیمه گلده و غیر گلده سیر ایرانی Get XML Data 132 Time(s)
197 تعیین سطوح پلوئیدی ژنوتیپ‌های منسوب به پرشین‌لایم در ایران Get XML Data 103 Time(s)
198 عملکرد هفت رقم، همسانه و ژنوتیپ امیدبخش زردآلو روی پایه میروبالان بذری (Prunus cerasifera) Get XML Data 98 Time(s)
199 بررسی تنوع فیتوشیمیایی جمعیت‌های وحشی سالیکورنیای رویش یافته در اطراف دریاچه ارومیه Get XML Data 113 Time(s)
200 استفاده از بارکد برای بررسی تمایز در 17 رقم پیاز زرد متقاضی تجاری شدن Get XML Data 97 Time(s)
201 بررسی تنوع صفات کمی و کیفی میوه در تعدادی از ارقام مهم خرمای ایران Get XML Data 107 Time(s)
202 ارزیابی خصوصیات رشد و عملکرد اکوتیپ‌های مختلف در برخی از گونه‌های آویشن (Thymus spp.) به‌منظور گزینش ژنوتیپ‌های برتر Get XML Data 114 Time(s)
203 ارزیابی بیان کمی ژن‌های درگیر در تولید رنگ گلبرگ گل محمدی در مراحل مختلف نموی Get XML Data 105 Time(s)
204 مطالعه صفات مهم مورفوفیزیولوژیکی زغال‌اخته‌های ایران به‌منظور شناسایی ژنوتیپ‌های امیدبخش Get XML Data 92 Time(s)
205 شناسایی هاپلوتایپی برخی ژنوتیپ‌های لایم منطقه میناب با استفاده از ژنوم کلروپلاست Get XML Data 115 Time(s)
206 مروری بر آخرین وضعیت اصلاح ارقام و پایه‌های بادام در کرج Get XML Data 92 Time(s)
207 معرفی مقدماتی هیبریدهای امیدبخش خودسازگار بادام Get XML Data 98 Time(s)
208 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی کلون‌های انتخابی سیب‌زمینی در مناطق کشت بهاره در ایران Get XML Data 109 Time(s)
209 بررسی سازگاری گرده و مادگی تلاقی‌های دی‌آلل بادام با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت و درصد تشکیل میوه Get XML Data 122 Time(s)
210 جمع بندی تعدادی از مهم ترین یافته های پژوهشی در درختان میوه هسته دار Get XML Data 114 Time(s)
211 بررسی پایداری ژنتیکی گیاهان حاصل از جنین زایی سوماتیکی خربزه (Cucumis melo L.) با استفاده از فلوسایتومتری Get XML Data 107 Time(s)
212 آنالیز PCR-RFLP و SSR در دورگ‌های بین گونه‌ای و بین جنسی در مرکبات Get XML Data 117 Time(s)
213 Study the Reactions of Powdery Mildew (Podosphaera pannosa) in Resistant and Susceptible Rose Genotypes and Their Segregating Progeny Get XML Data 122 Time(s)
214 تأثیر دو نوع تنظیم‌کننده‌رشد گیاهی BAP و TDZ بر پرآوری پایه سیب M7 Get XML Data 121 Time(s)
215 تأثیر دو نوع تنظیم کننده رشد گیاهی IBA و NAA بر تعداد و طول ریشه در سه روز تاریکی در ریشه‌زایی درون شیشه‌ای پایه سیب MM111 Get XML Data 137 Time(s)
216 تأثیر انواع محیط کشت پایه بر پرآوری پایه سیب MM111 Get XML Data 152 Time(s)
217 انتخاب لاین‌های برتر از توده‌های بومی بادمجان میناب Get XML Data 128 Time(s)
218 اثرات تنظیم‌کننده رشد و نوع ریز نمونه بر کال‌زایی گیاه گزنه Get XML Data 104 Time(s)
219 ارزیابی ارقام امیدبخش زیتون در منطقه ریجاب استان کرمانشاه Get XML Data 149 Time(s)
220 بررسی ESTهای ثبت شده در بانک ژن برای تشخیص و شناسایی EST-SSR در انگور Get XML Data 96 Time(s)
221 واکنش برخی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی مشگک (Ducrosia anethifolia Boiss.) به پرتوتابی اشعه گاما Get XML Data 105 Time(s)
222 اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر پرآوری و ریشه‌زایی پایه رویشی JASPI Get XML Data 109 Time(s)
223 بررسی تعدادی از خصوصیات پومولوژیکی میوه در واریته های محلی زردآلوی منطقه دماوند استان تهران Get XML Data 92 Time(s)
224 تعیین دز مناسب اشعه گاما در خرفه به‌منظور القاء جهش مصنوعی Get XML Data 114 Time(s)
225 نتایج میان‌مدت ارزیابی ناحیه‌ای ژنوتیپ‌های امیدبخش زردآلوی آذربایجان شرقی در جنوب استان البرز Get XML Data 88 Time(s)
226 بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی پایه تترا (empyrean 3 Prunus) Get XML Data 126 Time(s)
227 ایجاد گیاهان سیب‌زمینی حاوی سازه کایمری القای خاموشی RNA ویروس Y Get XML Data 121 Time(s)
228 مطالعه کارایی سازه‌ی کایمری القای خاموشی RNA بر میزان تکثیر ویروس Y سیب‌زمینی از طریق بیان موقت Get XML Data 101 Time(s)
229 مقایسه تأثیر هورمون‌های مختلف بر جوانه‌زنی و رشد بذر زیره سیاه (Bunium persicum) در شرایط درون شیشه‌ای Get XML Data 123 Time(s)
230 بررسی توالی پروتئین بازدارنده پلی گالاکتوروناز در محلب و انطباق آن با توالی‌های همولوگ Get XML Data 129 Time(s)
231 شناسایی، ارزیابی و تهیه نقشه کاشت ارقام مختلف خرمای استان هرمزگان Get XML Data 121 Time(s)
232 مطالعه آلل‌های خود(نا)سازگاری در ژنوتیپ‌های امیدبخش زردآلو به روش توالی‌یابی Get XML Data 109 Time(s)
233 چالش‌های پیش رو در تولید تجاری گلابی محلی (خوج) در شمال ایران Get XML Data 99 Time(s)
234 ارزیابی ترکیبات تام فنلی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی برگ گونه‌های مختلف گل ماهور در استان آذربایجان غربی Get XML Data 119 Time(s)
235 بررسی رویان‌زایی از بافت نوسل انبه رقم محلی چارک در شرایط درون شیشه‌ای Get XML Data 108 Time(s)
236 افزایش تولید ویتافرین‌آ با استفاده از الیسیتورهای زنده و غیر زنده در کشت ریشه‌های مویینه گیاه کاکَنج (Withania somnifera (L.) Dunal) Get XML Data 169 Time(s)
237 تأثیر سویه‌های مختلف Agrobacterium rhizogenes بر القای ریشه‌های مویین در گیاه دارویی کاسنی Cichorium intybus L.)) Get XML Data 98 Time(s)
238 بررسی میکروسکوپی مراحل تشکیل دانه و سقط جنین در انگور بی‌دانه ایرانی Get XML Data 113 Time(s)
239 ریزازدیادی و انطباق گیاهچه‌های ریزازدیادی شده گلابی نطنزی (Pyrus communic cv. Natanzi) با محیط برون شیشه‌ای به کمک قارچ میکوریزا Get XML Data 133 Time(s)
240 ارزیابی ویژگی‌های خشک‌میوه و مغز در ارقام و ژنوتیپ‌های بادام منطقه شمال غرب ایران Get XML Data 104 Time(s)
241 ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری در 14 رقم هندوانه متقاضی تجاری شدن Get XML Data 103 Time(s)
242 ریزازدیادی آگلونما توسط BA، 2-iP، TDZ و NAA Get XML Data 138 Time(s)
243 مطالعه‌ی ریشه‌زایی ارقام مختلف گلابی بومی ایران به منظور حفاظت درون شیشه‌ای Get XML Data 112 Time(s)
244 بررسی تأثیر نسبت‌های مختلف ساکارز به گلوکز بر رشد و تولید رزمارینیک اسید در کشت سوسپانسیون سلولی بَرازَمبِل Get XML Data 142 Time(s)
245 بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی، میزان اسید آسکوربیک و فنل کل در نسترن زرد ایرانی (Rosa foetida Herrm.) و نسترن معمولی (Rosa canina L.) جمع‌آوری‌شده از آذربایجان غربی Get XML Data 116 Time(s)
246 بررسی تأثیر غلظت و مدت زمان تیمارهای مختلف کلشی‌سین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه خشخاش ایرانی ((Papaver bracteatum lindl Get XML Data 118 Time(s)
247 اثر محرک‌های زیستی کلشی‌سین و کیتوسان در افزایش متابولیت‌های ثانویه زرین گیاه Get XML Data 92 Time(s)
248 القای کالوس از ریز نمونه بذر بالغ در Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.) Get XML Data 133 Time(s)
249 بکارگیری توالی های تکرار ی پالیندرومیک کوتاه با فاصله تنظیم شده خوشه ای در محصولات باغی Get XML Data 221 Time(s)
250 بهبود تولید تری اسیل گلیسرول گیاه با افزایش کارایی کانال‌های فعال پروتئینی در میتوکندری Get XML Data 110 Time(s)
251 بررسی فنولوژی، عملکرد و صفات کیفی در برخی ژنوتیپ‌های انگور سیستان Get XML Data 101 Time(s)
252 ارزیابی تنوع عملکرد اسانس و محتوای تام فنول و فلاونوئیدی اکوتیپ‌های مختلف مریم-گلی پرساقه (Salvia multicaulisvahl.)در استان همدان Get XML Data 117 Time(s)
253 بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر پرآوری پنج رقم گلابی ابته‌فتل، درگزی، کوشیا، ملینا و اسپادونا Get XML Data 119 Time(s)
254 اثر سدیم نیتروپروساید بر پرآوری و فعالیت آنتی‌اکسیدانی سیب گوشت قرمز رقم بناب Get XML Data 106 Time(s)
255 تولید متابولیت ثانویه آلیسین از طریق القای کالوس‌زایی در موسیر ایرانی Get XML Data 111 Time(s)
256 ارزیابی ژنوتیپ‌های برتر زردآلو با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی برگ Get XML Data 116 Time(s)
257 بررسی تنوع ویژگی‌های رویشی آنمون (Anemone coronaria) در مناطق مختلف استان ایلام Get XML Data 140 Time(s)
258 مقایسه میزان زنده‌مانی ارقام مختلف گلابی در شرایط گرمادرمانی Get XML Data 111 Time(s)
259 اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازیادی گیاه کالادیوم (Caladium bicolor) Get XML Data 113 Time(s)
260 اثر نیتریک اکسید بر تولید آلکالوئیدهای تروپانی در کشت ریشه‌های موئین بذرالبنج مشبک Hyoscyamus reticulatus L.)) Get XML Data 143 Time(s)
261 اثر آنتی‌بیوتیک سفاتوکسیم و هورمون‌ها بر باززایی گیاه رازیانه (Foeniculum vulegare Mill.) Get XML Data 171 Time(s)
262 ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های خارمریم (Silybum marianum L.) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR Get XML Data 115 Time(s)
263 تأثیر اکسین و منبع کربن بر میزان رشد ریشه‌های مویین در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) Get XML Data 104 Time(s)
264 مطالعه بروز ناهنجاری‌های مراحل میکروسپورزایی گیاه سیر Get XML Data 106 Time(s)
265 مطالعه مراحل تکوین بساک و دانه گرده گیاه سیر Get XML Data 105 Time(s)
266 بررسی تنوع ژنتیکی 33 ژنوتیپ بذری گردو (Juglans regia) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و انتخاب برخی از ژنوتیپ‌های برتر Get XML Data 101 Time(s)
267 مقایسه نشانگرهای مولکولی اختصاصی بکار رفته در تعیین مقاومت به بیماری آتشک درختان سیب استان اصفهان از نظر شاخص‌های تنوع ژنتیکی Get XML Data 128 Time(s)
268 آنالیز ناحیه پروموتوری ژن GAI در دو گونه هلو و خیار در شرایط in silico Get XML Data 110 Time(s)
269 آنالیز ناحیه پروموتوری ژن H6H در گیاه Brassica rapa در شرایط in silico Get XML Data 127 Time(s)
270 پینه‌زایی و باز‌زایی درون شیشه‌ای دو رقم تجاری چاوی چندساله Get XML Data 120 Time(s)
271 ارزیابی کمیت، کیفیت و خودسازگار در برخی از ژنوتیپ بادام Get XML Data 112 Time(s)
272 بررسی تلاقی پذیری هویج آسیائی و هویج اروپایی (Daucus carota L.ssp. sativus) و ارزیابی عملکرد و تحمل والدین و نتاج آن‌ها در شرایط تنش شوری Get XML Data 103 Time(s)
273 مطالعات فلوسایتومتری و تعیین سطح پلوئیدی در تعیین تمایز و یکنواختی توده‌های بذری هندوانه Get XML Data 102 Time(s)
274 بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی میوه‌های گیاه دارویی Sambucus nigra جمع آوری شده از ارومیه Get XML Data 87 Time(s)
275 مطالعه برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی میوه‌های گیاه دارویی Rosa webbiana Get XML Data 116 Time(s)
276 تأثیر سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی مرزه اورامی (Satureja avromanica Maroofi) در سیستم کشت درون شیشه‌ای Get XML Data 108 Time(s)
277 بررسی امکان تولید هیبریدهای F1 پیاز در کشور و مقایسه با ارقام تجاری وارداتی و بومی Get XML Data 101 Time(s)
278 بررسی مطالعات سیتوژنتیک مولکولی در شناسایی کروموزوم‌های گونه‌های مختلف رز به همراه کاربرد پروب S45 Get XML Data 104 Time(s)
279 کشت ریشه‌های مویین گیاهان دارویی در بیوراکتور مه‌ساز Get XML Data 164 Time(s)
280 اثر نوع دانه گرده برخی از ژنوتیپ‌های گردو بر درصد تشکیل میوه و ویژگی‌های کمی و کیفی میوه در والدین مادری MSG15، MKG23 و MKG24 Get XML Data 116 Time(s)
281 بررسی خصوصیات رویشی برگ در برخی ژنوتیپ‌های مختلف پونه وحشی (Mentha longifolia l.) در شرایط کشت یکسان Get XML Data 109 Time(s)
282 بررسی بیوانفورماتیکی لینالول سنتاز در گیاه Rosa rugose و چند گیاه دیگر Get XML Data 103 Time(s)
283 الگوی بیان ژن‌های کلیدی در مسیر بیوسنتز تیمول در آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) تحت تنش سرما Get XML Data 119 Time(s)
284 بررسی سازگاری گرده و درصد تشکیل میوه در والدین مادری شاهانی، فخریو لعل با گرده برخی از ارقام انگور Get XML Data 96 Time(s)
285 ارقام برتر تمشک سیاه خاردار و بی‌خار حاصل از برنامه بهنژادی بلندمدت جمع‌آوری و ارزیابی ژرم‌پلاسم استان مازندران Get XML Data 102 Time(s)
286 ارزیابی ساختار جمعیتی در برخی ژنوتیپ‌های سیب بومی منطقه البرز مرکزی با استفاده از نشانگر RAPD Get XML Data 97 Time(s)
287 بررسی مقایسه‌ای تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم ژنوتیپ‌های لایم اسیدی با کاربرد نشانگر AFLP Get XML Data 98 Time(s)
288 بررسی کارایی روش‌های میدانی و آزمایشگاهی در مطالعه انتقال صفت خودسازگاری در زردآلو Get XML Data 121 Time(s)
289 ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در بین برخی ژنوتیپ‌های چای منطقه لاهیجان
با استفاده از نشانگرهای مورفولوژی
Get XML Data 93 Time(s)
290 تأثیر محیط کشت‌های مختلف بر شاخه‌زایی و ریشه‌زایی پایه پنتا Get XML Data 97 Time(s)
291 اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه پنتا (Prunus domestica) Get XML Data 106 Time(s)
292 القای تترا پلی‌پلوئیدی در گیاه دارویی آرنیکا چامیسو (Arnica chamissonis Less. ssp. foliosa) Get XML Data 99 Time(s)
293 بررسی ریز ازدیادی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana) Get XML Data 99 Time(s)
294 تأثیر بستر کشت‌های مختلف بر سازگاری گیاهک انجیر معابد (Ficus religiosa) Get XML Data 81 Time(s)
295 تأثیر پوتریسین بر ریشه‌زایی درون شیشه‌ای شاخساره انجیر معابد (Ficus religiosa) Get XML Data 84 Time(s)
296 بررسی اثر محیط کشت‌های مختلف بر ساقه‌زایی گیاه دارویی استویا Get XML Data 99 Time(s)
297 بررسی میزان توارث پذیری محتوای روغن در دورگ‌های حاصل از ارقام دیر گل و خود بارور بادام Get XML Data 107 Time(s)
298 ارزیابی مقاومت لاین‌های امیدبخش بادمجان ایرانی نسبت به بیماری‌های مهم عامل پژمردگی قارچی Get XML Data 110 Time(s)
299 مطالعه و بررسی بهینه‌سازی محیط کشت گل راعی (Hypericum perforatum) با هدف کال‌زایی و باززایی ریزنمونه‌های برگ و ساقه Get XML Data 98 Time(s)
300 اثر نوع محیط کشت و غلظت بنزیل‌آدنین بر باززایی و پرآوری شاخساره پایه پسته UCB1 Get XML Data 134 Time(s)
301 پرآوری درون‌شیشه‌ای سه پایه هیبرید منتخب هلو و شلیل (GN، TETRA و GF677) Get XML Data 107 Time(s)
302 امکان‌سنجی استفاده از جوانه‌های گیاهی آسیاب شده با هدف تقویت محیط‌های کشت بافت گیاهی Get XML Data 101 Time(s)
303 پرآوری گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) با استفاده از تکنیک کشت بافت Get XML Data 112 Time(s)
304 خرمای پیارم رقم امیدبخش جهت جایگزینی و تغییر الگوی کشت در جنوب کشور Get XML Data 116 Time(s)
305 خرمای مجول، رقم جدید برای کشت در مناطق خرماخیز جنوب کشور Get XML Data 112 Time(s)
306 بررسی تنوع ترکیبات فیتوشیمیایی اکسشن‌های گونه millefolium Achillea بومادران ایران Get XML Data 98 Time(s)
307 ارزیابی عناصر معدنی در ژنوتیپ‌های بومادران ایران (Achillea wilhelmsii) Get XML Data 112 Time(s)
308 بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون دو گونه بومادران ایران Get XML Data 84 Time(s)
309 واکنش مثبت ریزنمونه‌های گیاه اطلسی به غنی‌سازی محیط کشت با کود آلی هیومکس Get XML Data 90 Time(s)
310 بررسی میزان جوانه‌زنی دانه گرده در 61 ژنوتیپ و رقم زیتون Get XML Data 93 Time(s)
311 نتایج ارزیابی سازگاری ارقام خرمای حاصل از کشت بافت در ایران Get XML Data 96 Time(s)
312 شناسایی و جمع‌آوری ژنوتیپ‌های برتر ازگیل ژاپنی (Eriobutrya japonica) در شمال کشور Get XML Data 101 Time(s)
313 مطالعه فنولوژی لاله واژگون گرگانی (Fritillaria raddeana) در رویشگاه طبیعی خراسان شمالی در دو سال پی‌درپی Get XML Data 106 Time(s)
314 مطالعه فنولوژی گیاه گوشتی ناز طوقه‌ای (Rosularia elymaitica) در رویشگاه طبیعی شمال استان فارس Get XML Data 113 Time(s)
315 شناسایی و ارزیابی برخی ژنوتیپ‌های برتر و امیدبخش گردو در استان ایلام Get XML Data 98 Time(s)
316 تعیین نیاز سرمایی درختان گردو در راستای دستیابی به ژنوتیپ‌های برتر با نیاز سرمایی پائین Get XML Data 116 Time(s)
317 ارزیابی مولکولی برخی ژنوتیپ‌های برتر گردوی ایرانی با استفاده از آغازگر ISSR Get XML Data 106 Time(s)
318 الگوی بیان ژن‌های کلیدی در مسیر بیوسنتز تیمول در آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) تحت تنش سرما Get XML Data 114 Time(s)
319 میوه فیسالیس، محصولی جدید، سالم و سازگار در تناوب گلخانه Get XML Data 102 Time(s)
320 برآورد برخی پارامترهای ژنتیکی، ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برخی صفات کمی ملون‌ها با استفاده از روش هیمن Get XML Data 105 Time(s)
321 بررسی صفات پومولوژیک در برخی ژنوتیپ‌های برتر گردو در منطقه طالقان، استان البرز Get XML Data 124 Time(s)
322 ویژگی های میوه در پنج ژنوتیپ برتر از گلابی های بومی شمال کشور (خوج) Get XML Data 113 Time(s)
323 واکنش برخی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی مشگک (Ducrosia anethifolia Boiss.) به پرتوتابی اشعه گاما Get XML Data 118 Time(s)
324 Construction of a Genetic Linkage Map to Locate QTLS Controlling Pathotype-Specific Powdery Mildew Resistance in Diploid Roses Get XML Data 92 Time(s)
325 Genetic diversity of some pistachio cultivars in Kerman province as revealed by ISSR marker assay Get XML Data 106 Time(s)
326 The Effect of Plant Growth Regulators on Regeneration of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) Embryo Get XML Data 87 Time(s)
327 Path Analysis of Seed Yield in Garden Cress (Lepidium sativum L.) Get XML Data 95 Time(s)
328 بررسی صفات فیزیولوژی، جذب برگی و پارامترهای رشد بعضی پایه‌های پیوندی گلابی در سطوح مختلف آهک خاک Get XML Data 100 Time(s)
329 اثر تنش شوری و سالسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) Get XML Data 97 Time(s)
330 بررسی تغییرات اقلیمی نیاز سرمایی درختان خزان‌دار به روش ناپارامتری Get XML Data 95 Time(s)
331 ارزیابی ژنوتیپ‌های بادام متحمل به خشکی با استفاده از روابط آبی و برخی صفات رویشی روی پایه GN15 Get XML Data 112 Time(s)
332 برهمکنش کم‌آبی و تنش شوری روی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی ورد مینیاتوری پس از ریکاوری Get XML Data 119 Time(s)
333 اثرات محلول‌پاشی کائولین بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی انجیر رقم سبز در شرایط دیم Get XML Data 104 Time(s)
334 بررسی مکانیزم تحمل سرمای دیررس بهاره در برخی ژنوتیپ های بادام Get XML Data 112 Time(s)
335 پاسخ رشدی و فیزیولوژیک دو رقم انگور به تنش خشکی در حضور قارچ میکوریز آربسکولار Get XML Data 102 Time(s)
336 ارزیابی شاخص‌های رشدی در برخی از واریته‌های پسته اهلی و بنه تحت شرایط کم آبیاری Get XML Data 93 Time(s)
337 تحلیل ژنتیکی اجزاء اصلی عملکرد انگور(Vitis vinifera L.) در شرایط مختلف محیطی Get XML Data 102 Time(s)
338 مطالعه نقش سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانتی در عکس‌العمل به خشکی در توت‌فرنگی Get XML Data 112 Time(s)
339 تأثیر کاهش شدت تابش نور بر ترکیبات فیتو و بیوشیمیایی گیاه دارویی صبر زرد (Aloe vera) Get XML Data 95 Time(s)
340 بررسی اثر پیش تیمارهای نیترات پتاسیم و کلرید سدیم بر جوانه زنی پنیرباد (Withania coagulans) Get XML Data 184 Time(s)
341 مطالعه واکنش‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چمن ʼʻNuman Lolium perenne. تحت تنش خشکی Get XML Data 109 Time(s)
342 بررسی اثر پرایمینگ بذر در گیاه دارویی مرزه (Satureja sahendica Bornm.) تحت شرایط تنش شوری Get XML Data 93 Time(s)
343 بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه پنج‌انگشت (Vitex pseudo-negundo) تحت تأثیر عوامل اقلیمی Get XML Data 109 Time(s)
344 بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی برگ و گل گیاه پنج‌انگشت (Vitex pseudo-negundo) بر روی سه گیاه شاهی (Lepidium sativum)،تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus)و قاصدک (Taraxacum officinale) Get XML Data 101 Time(s)
345 اثر محلول‌پاشی کلسیم و روی بر تحمل به سرمای بهاره انگور بیدانه سفید Get XML Data 89 Time(s)
346 ارزیابی و مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام پیاز، تحت تنش شوری (NaCl) Get XML Data 118 Time(s)
347 اثر ملاتونین بر مقاومت به سرمازدگی گیاهچه‌های فلفل (Capsicum anuum var. carisma) Get XML Data 132 Time(s)
348 بررسی اثر نسبت Ca/Mg بر رشد گونه‌ها/جمعیت‌های سرپنتین و غیرسرپنتین Pistacia Get XML Data 95 Time(s)
349 بررسی سطوح مختلف شوری در بهبود کیفیت و طعم میوه‌ی گوجه‌فرنگی رقم سوپرچیف Get XML Data 104 Time(s)
350 تنش اکسیداتیو و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سه رقم انگور تحت دمای پایین Get XML Data 94 Time(s)
351 پاسخ آنزیم‏های آنتی‌اکسیدانی به تنش شوری در ده رقم توت‌فرنگی Get XML Data 150 Time(s)
352 تنش کوتاه‌مدت ازن و اثر آن بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و سیستم آنتی‌اکسیدانی توت‌فرنگی ارقام آروماس و سلوا Get XML Data 91 Time(s)
353 بررسی تغییرات حاصل از القای تنش شوری بر میزان پروتئین کل و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی برگ در دو رقم انجیر، ’کشکی ‘ و ’رونو‘در شرایط کشت بافت Get XML Data 98 Time(s)
354 تأثیر پیش تیمار بتا-آمینوبوتیریک اسید بر رشد و روابط آبی دانهال‌های پسته در شرایط تنش خشکی Get XML Data 101 Time(s)
355 بررسی تغییرات پرولین و اثرات آن بر سایر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه بابونه کبیر تحت تنش شوری Get XML Data 97 Time(s)
356 ارزیابی تأثیر زمان عصاره‌گیری و اندام مورد استفاده بر محتوای فنل کل جمعیت‌های مختلف کتان سفید (Linum album Ky. ex Boiss) در شرایط یکسان Get XML Data 105 Time(s)
357 ارزیابی مقدار فنل کل در اندام‌ها و جمعیت‌های مختلف کتان سفید (Linum album Ky. ex Boiss) در شرایط عرصه Get XML Data 119 Time(s)
358 تأثیر فسفیت پتاسیم بر تجمع پراکسیدهیدروژن و بررسی الگوی بیان ژن دیفنسین در گیاه خیار (Cucumis sativus) تحت تنش قارچ پیتیوم (Pythium ultimum) Get XML Data 94 Time(s)
359 نقش اسید اسکوربیک در بهبود قدرت رشد و جنبه های فیزیولوژیکی گیا‌هان فلفل شیرین (Capsicum annuum L .cv. Red Bell Pepper) تحت تنش خشکی Get XML Data 133 Time(s)
360 افزایش تحمل تنش اکسیداتیو ناشی از خشکی در دانهال‌های پسته با کاربرد برگی بتا-آمینوبوتیریک اسید Get XML Data 102 Time(s)
361 اثر آلودگی هوا بر تشکیل میوه درختان سیب در منطقه پالایشگاه و پتروشیمی شازند اراک Get XML Data 99 Time(s)
362 اثر آلودگی هوا بر جوانه‌زنی دانه گرده درختان سیب در منطقه پالایشگاه و پتروشیمی شازند اراک Get XML Data 99 Time(s)
363 تأثیر نور و پوترسین بر شاخص‌های جوانه‌زنی و آنتی‌اکسیدانی بذر گواوا تحت تنش شوری Get XML Data 101 Time(s)
364 مطالعه بیوشیمیایی دانهال‌های گواوا تحت تنش شوری Get XML Data 81 Time(s)
365 برهمکنش جیبرلیک اسید و شوری بر آنزیم دهیدروژناز ریشه دانهال گواوا Get XML Data 103 Time(s)
366 اثر متقابل شوری و جیبرلین بر غلظت عناصر در ریشه و برگ گواوا (Psidium guajava L.) Get XML Data 89 Time(s)
367 بررسی بازده و ترکیب‌های اسانس دو توده از مرزه انحصاری ایران (Saturega atropatana) در شرایط زراعی استان تهران Get XML Data 94 Time(s)
368 تأثیر تنش شوری بر واکنش جوانه‌زنی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) Get XML Data 145 Time(s)
369 اثر تنش خشکی و کادمیوم بر چمن Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.) در مرحله جوانه‌زنی Get XML Data 98 Time(s)
370 مطالعه مورفولوژیک اکوتیپ‌های مختلف برخی گونه‌های آویشن (Thymus spp.) Get XML Data 105 Time(s)
371 شناسایی ترکیبات مؤثره موجود در اسانس گیاهان دارویی زیره سبز و زیره سیاه ایرانی و بررسی نقش آن‌ها در کاهش جوانه‌زنی چهار علف هرز متداول در استان فارس Get XML Data 120 Time(s)
372 تأثیر زئولیت بر عملکرد و رشد میوه فلفل قلمی تحت تنش خشکی Get XML Data 104 Time(s)
373 تأثیر سولفات روی بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی انگور (رقم قزل اوزوم) تحت شرایط سمیت بُر Get XML Data 97 Time(s)
374 تأثیر سیلیکات پتاسیم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژی و فیزیولوژیکی انگور (رقم صاحبی) تحت تنش شوری Get XML Data 102 Time(s)
375 تأثیر اعمال سریع و تدریجی تنش سرما در پاسخ فیزیولوژیک و سازگاری انگور بی‌دانه سفید Get XML Data 107 Time(s)
376 تأثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی گل ماهور (Verbascum phlomoides cv. Napfeny) Get XML Data 108 Time(s)
377 استعمال خارجی پرولین لیپیدپراکسیداسیون غشا رازیانه در اثر تنش خشکی را برطرف می‌کند Get XML Data 90 Time(s)
378 القاء تحمل به خشکی در گردو چندلر با استفاده از سیگنال تنش شوری کنترل‌شده Get XML Data 111 Time(s)
379 تأثیر تنش خشکی بر میزان عملکرد، اسانس، RWC و فنل کل در گیاه دارویی مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. gracile) Get XML Data 108 Time(s)
380 تأثیر تنش شوری بر شاخص‌های رویشی و فتوسنتزی مرکبات Get XML Data 101 Time(s)
381 اثر روش‌های کاربرد و منابع مختلف آهن بر پارامترهای رویشی و مقدار رنگیزه‌های گیاه گوجه‌فرنگی در سیستم هیدروپونیک Get XML Data 97 Time(s)
382 تأثیر تنش کم‌آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی دو توده‌ی هندوانه Get XML Data 99 Time(s)
383 بررسی تحمل به خشکی Climacoptera crassa گیاه بومی قابل استفاده در فضای سبز شهری Get XML Data 115 Time(s)
384 اثر پایه‌های انگور بر برخی صفات برگ پیوندک بیدانه سفید در شرایط تنش خشکی Get XML Data 142 Time(s)
385 ارزیابی میزان پارتنولاید در جمعیت‌های بابونه کبیر Tanacetum parthenium بومی ایران Get XML Data 125 Time(s)
386 بررسی محتوای فنل و فلاونوئید کل در اندام گل اکوتیپ‌های گیاه دارویی گل ماهور (Verbascum songaricum) در جنوب غرب ایران Get XML Data 106 Time(s)
387 اثر تیمارهای مختلف پوترسین بر کاهش اثرات شوری در گیاه زینتی گل ناز یخی (Aptenia cordifolia) Get XML Data 113 Time(s)
388 اثر محلول‌پاشی برگی اسید سالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیکی رقم محلی پرتقال (دزفولی) در شرایط تنش خشکی Get XML Data 99 Time(s)
389 تأثیر سولفات روی بر برخی صفات مورفولوژیکی انگور رقم حسینی در شرایط سمیت بور Get XML Data 89 Time(s)
390 تأثیر اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی زیتون رقم کنسروالیا تحت شرایط کم‌آبی Get XML Data 96 Time(s)
391 اثر آلودگی هوای پالایشگاه بر رشد لوله گرده درختان سیب گلاب در مناطق مختلف اراک Get XML Data 99 Time(s)
392 ارتباط بین برخی از عناصر برگ و توارث پذیری آن‌ها متأثر از تنش شوری در طالبی Get XML Data 91 Time(s)
393 توارث‌پذیری و ارتباط بین صفات مهم و اقتصادی طالبی در شرایط عدم تنش و تنش شوری Get XML Data 100 Time(s)
394 اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت‌های آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی خرفه Get XML Data 98 Time(s)
395 اثر نیترات پتاسیم در تعدیل اثرات تنش شوری بر صفات مرفوفیزیولوژیک گیاه ریحان مقدس Get XML Data 103 Time(s)
396 ارتباط میان محتوی تنظیم‌کننده های اسمزی با افزایش مقاومت به خشکی علف‌گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) آمیخته با مایکوریزا Get XML Data 113 Time(s)
397 نقش تنش خشکی و قارچ مایکوریزا بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در چمن لولیوم چندساله (Lolium perenne) Get XML Data 90 Time(s)
398 تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتالاز در برگ برخی پایه‌های دانهالی پسته در شرایط تنش خشکی Get XML Data 88 Time(s)
399 تأثیر تنش رطوبتی بر برخی صفات کمی اندام هوایی گیاه فلفل قلمی در شرایط گلخانه‌ای Get XML Data 99 Time(s)
400 تأثیر تنش رطوبتی بر رشد ریشه فلفل قلمی در شرایط گلخانه‌ای Get XML Data 98 Time(s)
401 بررسی اثرات تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گوجه‌فرنگی Get XML Data 100 Time(s)
402 تأثیر بسترهای مختلف کشت بر افزایش مقاومت به شوری گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) Get XML Data 99 Time(s)
403 بررسی برهمکنش منابع نیتروژن و سطوح بی‌کربنات بر خصوصیات رشدی دو ژنوتیپ سیر(Allium sativum L.) در سیستم هیدروپونیک Get XML Data 88 Time(s)
404 اثر تغذیه برگی پاییزه کلرید کلسیم و سولفات پتاسیم بر تحمل به سرمای زمستانه انگور بیدانه سفید (Vitis vinifera L.) Get XML Data 86 Time(s)
405 گیاه بومادران هزار برگ (Achillea millefolium L.) میزبان جدیدی برای ویروس موزاییک خیار در استان مرکزی Get XML Data 90 Time(s)
406 بررسی اثر پلی‌آمین پوترسین بر شاخص‌های بیوشیمیایی بادام بر روی پایه رویشی GF677 در شرایط تنش خشکی Get XML Data 115 Time(s)
407 مطالعه اثرات محلول‌پاشی منگنز بر تحمل به تنش آبی انگور رقم بیدانه سفید Get XML Data 89 Time(s)
408 اثر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسید سیلیکون (SiO2) بر رشد گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus. L.) در شرایط تنش شوری Get XML Data 96 Time(s)
409 افزایش تحمل آسیب‌های اکسیداتیو ناشی از خشکی در گردو چندلر با پیش تیمار تنش شوری Get XML Data 107 Time(s)
410 بررسی تأثیر محلول‌پاشی نانو ذرات سیلیکون بر گیاه گشنیز در شرایط تنش سرب Get XML Data 102 Time(s)
411 بررسی اثر پلی آمین پوترسین بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بادام بر روی پایه رویشیGF677 در شرایط تنش خشکی Get XML Data 87 Time(s)
412 برهمکنش کم‌آبی و تنش شوری روی برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی ورد مینیاتوری (Rosa chinensis Jacq. var. minima Rehd.) پس از ریکاوری Get XML Data 99 Time(s)
413 اثر محلول‌پاشی نانوکود پتاسیم بر میزان سدیم، پتاسیم و کلسیم در نعناع فلفلی تحت تنش شوری Get XML Data 102 Time(s)
414 اثر پیش‌تیمار بذر و رژیم‌های آبیاری بر بهره‌وری مصرف آب ژنوتیپ نخود هاشم در دو فصل کاشت پاییزه و بهاره در شمال لرستان Get XML Data 102 Time(s)
415 جداسازی باسیلوس‌های محرک رشد گیاهی از رایزوسفر صیفی‌جات گلخانه‌ای (خیار، گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای) Get XML Data 87 Time(s)
416 تأثیر تنش خشکی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های بنفشه (Viola tricolor L.) Get XML Data 103 Time(s)
417 بررسی تأثیر سیلیکون بر قند محلول، پرولین و کلروفیل ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش خشکی Get XML Data 95 Time(s)
418 اثر سیلیکون بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana) تحت تنش رطوبتی Get XML Data 106 Time(s)
419 مطالعه واکنش‌های بیوشیمیایی چمانواش بلند و لولیوم دائمی نسبت به تنش خشکی Get XML Data 93 Time(s)
420 بررسی برخی پاسخ‌های آنتی‌اکسیدانی دو چمن فصل سرد در شرایط تنش شوری Get XML Data 101 Time(s)
421 بررسی برخی شاخص‌های رشد و نمو دو گونه چمن فصل سرد تحت تنش خشکی Get XML Data 98 Time(s)
422 اثر تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه ژنوتیپ‌های مختلف گیاه پونه وحشی (Mentha longifolia L.) Get XML Data 105 Time(s)
423 رده‌بندی فیتوشیمیایی برخی از گیاهان تیره چتریان با استفاده از الگوی اسیدهای چرب روغن Get XML Data 111 Time(s)
424 ارزیابی تأثیر برون‌زای هگزاکونازول بر شاخص سطح برگ و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی سرخارگل ارغوانی تحت شرایط تنش خشکی Get XML Data 99 Time(s)
425 بررسی تحمل سرمایی در برخی ارقام هلو Get XML Data 100 Time(s)
426 اثر تنش خشکی بر برخی صفات برگ چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) Get XML Data 104 Time(s)
427 بررسی اثر تنش خشکی بر برخی صفات برگ چهار رقم انار (Punica granatum L.) Get XML Data 104 Time(s)
428 بررسی زمان و طول هرس تاک‌ها در مقابله با سرمای بهاره در حاشیه رودخانه شراء، استان مرکزی Get XML Data 103 Time(s)
429 بررسی اثر مصرف خاکی سولفات پتاسیم و محلول‌پاشی سولفات منیزیم در تحمل بوته‌های انگور نسبت به سرما Get XML Data 122 Time(s)
430 تأثیر میکوریزا و فسفر بر شاخص کلروفیل و پرولین توت‌فرنگی تحت تنش شوری Get XML Data 89 Time(s)
431 تأثیر تنش شوری کلرور سدیم و تیمار سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل محمدی ژنوتیپ کاشان Get XML Data 89 Time(s)
432 اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی گیاهان پیوندی هندوانه در سیستم هیدروپونیک Get XML Data 99 Time(s)
433 تأثیر پایه سیب‌زمینی روی رشد سه رقم گوجه‌فرنگی Get XML Data 99 Time(s)
434 تأثیر زئولیت و نانو زئولیت بر میزان پرولین دو رقم ریحان تحت تنش شوری Get XML Data 91 Time(s)
435 پاسخ رویشی و فیزیولوژیکی چندپایه رویشی سیب نسبت به مقادیر مختلف بور در خاک Get XML Data 95 Time(s)
436 پاسخ گونه‌های مختلف گوش بره (Phlomis) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی Get XML Data 89 Time(s)
437 بررسی تأثیر سطوح مختلف آهک بر میزان کلروفیل فلورسنس و کلروفیل در برخی ارقام گلابی Get XML Data 112 Time(s)
438 اثرات شوری ناشی از سدیم کلرید بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنتوسیانین برگ-های پسته در بستر بدون خاک Get XML Data 120 Time(s)
439 بررسی اثر یخبندان پاییزه بر برخی صفات مورفولوژیک شش گونه مرکبات Get XML Data 103 Time(s)
440 بررسی اثر تنش خشکی بر صفات رشدی گل شب‌بو Get XML Data 105 Time(s)
441 بررسی تأثیر تنش شوری بر صفات رشدی گل شب‌بو Get XML Data 96 Time(s)
442 بررسی تغییرات میزان آنتوسیانین در پاسخ به تنش خشکی در برخی ارقام و ژنوتیپ‌ها در انار Get XML Data 110 Time(s)
443 پاسخ مورفوفیزیولوژیک برخی اکوتیپ‌های گیاه دارویی دم‌شیر (Leonurus cardiaca L.) به تنش شوری Get XML Data 88 Time(s)
444 نقش قارچ میکوریزا و باکتری محرک رشد بر تحمل به کم‌آبیاری دانهال سرو نقره‌ای Get XML Data 98 Time(s)
445 اثر آمینولوولینیک اسید در مقاومت گیاهان به تنش‌های محیطی Get XML Data 121 Time(s)
446 Integration of Cover Crop Management and Herbicide Rate on Weeds and Yield in Tomato in a Mediterranean Environment Get XML Data 108 Time(s)
447 اثر کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های گل در شش رقم تجاری زیتون در شرایط مزرعه Get XML Data 118 Time(s)
448 بهبود کارایی انتقال فسفر با استفاده از محلول فسفر مغناطیسی و قارچ میکوریز در گیاه ریحان Get XML Data 107 Time(s)
449 تأثیر کاربرد برگی کلات آهن و اوره بر تشکیل میوه، عملکرد و محتوای قند و فنول انگور Get XML Data 107 Time(s)
450 تأثیر تغذیه کربوهیدراتی بر عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus) Get XML Data 104 Time(s)
451 مقایسه دو روش کاشت بر برخی صفت‌های مورفولوژیکی دانهال‌های آنغوزه (Ferula assafoetida L.) در شرایط دیم Get XML Data 97 Time(s)
452 تولید سبز نانو ذرات مولیبدن با استفاده از عصاره ورمی کمپوست Get XML Data 130 Time(s)
453 کارایی محلول‌پاشی برگی سولفات پتاسیم در محصولات باغی Get XML Data 114 Time(s)
454 واکنش به کلروز آهن ناشی از آهکی بودن در ژنوتیپ به‌گزینش شده از مناطق مختلف کشور Get XML Data 109 Time(s)
455 بررسی اثر زمان و مقدار کود NPK بر رشد نشا فلفل دلمه‌ای Get XML Data 91 Time(s)
456 تأثیر سطوح آبیاری بر برخی از صفات زایشی ارقام زیتون در استان کرمانشاه (سرپل ذهاب) Get XML Data 87 Time(s)
457 تاثیر سطوح آبیاری بر برخی از صفات رویشی ارقام تجارتی زیتون در استان کرمانشاه (سرپل ذهاب) Get XML Data 109 Time(s)
458 بررسی تأثیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر عملکرد رشد زایشی و تولید مواد مؤثره دارویی گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) Get XML Data 108 Time(s)
459 تغییر در برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی کاسنی پابلند (Cichorium intybus L.) در پاسخ به کاربرد ورمی کمپوست و اسید‌هیومیک Get XML Data 95 Time(s)
460 ارزیابی فعالیت مهارکنندگی رادیکال‌های آزاد در اندام هوایی کاسنی پابلند (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر کاربرد اسید‌هیومیک و ورمی کمپوست Get XML Data 92 Time(s)
461 اثر اندازه بنه و پلی‌آمین بر صفات رویشی و بیوشیمیایی زعفران Get XML Data 95 Time(s)
462 اثر محلول‌های غذایی مختلف بر تولید ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در گلخانه Get XML Data 102 Time(s)
463 اثر نیترات آمونیوم و دور آبیاری بر برخی صفات رویشی مامیران کبیر (Chelidonium majus L .) Get XML Data 87 Time(s)
464 بررسی اثر نیتروژن بر عملکرد سوخ و تجمع نیترات در پیاز محلی باغملک (استان خوزستان) Get XML Data 92 Time(s)
465 بررسی اثر کاربرد سه گونه قارچ مایکوریزا بر برخی از صفات رویشی و میزان جذب فسفر درختان گیلاس رقم تکدانه مشهد Get XML Data 137 Time(s)
466 تأثیر سمیت عنصر بُر بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام انگور بیدانه سفید و رشه (Vitis vinifera L.) Get XML Data 98 Time(s)
467 ارزیابی اثر کلسیم بر گلدهی بنفشه آفریقایی در بستر کشت بدون خاک Get XML Data 104 Time(s)
468 تأثیر تغییر شدت نور با استفاده از توری‌های سایه‌دهی بر، فیزیولوژی و عملکرد کرفس Get XML Data 119 Time(s)
469 تاثیر اسید هیومیک بر خصوصیات موفولوژیکی و رشد گوجه‌فرنگی در شرایط تنش شوری Get XML Data 105 Time(s)
470 بررسی ارتباط میزان عنصر بور در برگ و گل‌آذین با صفات گلدهی در چهار رقم زیتون Get XML Data 102 Time(s)
471 اثرات محلول‌پاشی برگی بُر، روی و پتاسیم بر خصوصیات فیزیکی میوه برخی ارقام زیتون Get XML Data 86 Time(s)
472 بررسی تأثیر سطوح مختلف ازت بر جذب عناصر غذایی در ارقام جدید
گل‌های داودی باغچه‌ای (برنا و ترمه2)
Get XML Data 126 Time(s)
473 اثر کاربرد قبل برداشت اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، فنول کل، فلاونوئید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی انگور Get XML Data 97 Time(s)
474 بررسی ارتباط غلظت عناصر قلیایی برگ با برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه پرتقال واشنگتن ناول در منطقه داراب، استان فارس Get XML Data 96 Time(s)
475 مقایسه اثر تغذیه نیتروژنی بر خصوصیات زایشی و گلدهی گیاه گلدانی بنت القنسول (Euphorbia pulcherrima) Get XML Data 96 Time(s)
476 تغییرات عناصر اسطوخودوس (Lavandula officinslis L.) تحت تأثیر ورمی‌کمپوست Get XML Data 100 Time(s)
477 بررسی دو روش کود دهی چالکود و سنتی بر روی عملکرد و برخی خصوصیات میوه رقم انگور سفید بیدانه در شهرستان تاکستان Get XML Data 104 Time(s)
478 تحلیل جایگاه نانوتکنولوژی در کشاورزی با تأکید بر نانو کودها Get XML Data 87 Time(s)
479 تأثیر محلول‌پاشی سطوح مختلف منگنز روی انار رقم ملس ترش ساوه Get XML Data 90 Time(s)
480 تأثیر محلول‌پاشی اوره، کلریدکلسیم و سولفات منگنز روی انار رقم ملس ترش ساوه Get XML Data 107 Time(s)
481 پاسخ مورفوفیزیولوژیکی دانهال‌های پسته به نیتروژن و بنزیل‌آدنین در شرایط شور Get XML Data 90 Time(s)
482 بررسی کارایی تغذیه بیولوژیک بر آویشن باغی در شرایط زراعی Get XML Data 88 Time(s)
483 ارزیابی برخی خصوصیات گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در پاسخ به نانوکود فسفر و ورمی‌کمپوست Get XML Data 96 Time(s)
484 اثر قارچ‌های مایکوریزا و هیومیک اسید بر جذب عناصر و رشد در گیاه پوششی دایکوندرا (Dichondra Repens) Get XML Data 107 Time(s)
485 بررسی اثرات باقیمانده کودهای محتوی روی (Zn) و بور (B) بر عملکرد انگور Get XML Data 84 Time(s)
486 تعیین بهترین منبع نیتروژن در سیستم هیدروپونیک در گیاه بادمجان با استفاده ازفلورسانس کلروفیل Get XML Data 94 Time(s)
487 بررسی نسبت‌های مختلف آمونیوم محلول غذایی بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه فرنگی در شرایط هیدروپونیک Get XML Data 96 Time(s)
488 The Effect of Harvest Time and Fertilizer Application on Okra Pod and Seed Characteristics in Relation to Sowing Date Get XML Data 107 Time(s)
489 The effect of ammonium nitrogen rates on bioactive compounds of Cichorium spinosum plants Get XML Data 113 Time(s)
490 تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر رشد و نمو سه پایه مرکبات Get XML Data 104 Time(s)
491 استفاده از کتیرا و پرلیت به‌عنوان جایگزین آگار در محیط ریزافزایی پایه بادام GF677 Get XML Data 97 Time(s)
492 بررسی برخی صفات رویشی و عناصر فسفر و پتاسیم در گیاه ژربرا تحت تأثیر بستر کشت و محلول‌پاشی نانو کود کلسیم Get XML Data 113 Time(s)
493 بررسی اثر غلظت‌های مختلف فسفر و پتاسیم بر کشت بافت گیاه تره‌تیزک (Lepidium sativum) در شرایط درون شیشه‌ای Get XML Data 107 Time(s)
494 بررسی تأثیر نوع محیط کشت بر شاخه‌زایی پایه تترا (Prunus empyrsn3) Get XML Data 124 Time(s)
495 تأثیر نوع بستر کشت بر خصوصیات رویشی گل رز در گلخانه Get XML Data 92 Time(s)
496 امکان استفاده از ضایعات چای به‌عنوان بستر کشت برای رز در کشت بدون خاک Get XML Data 101 Time(s)
497 تأثیر دو سیستم کشت هیدروپونیک بر روند رشد و نمو دو رقم خیار گلخانه‌ای Get XML Data 97 Time(s)
498 ارزیابی صفات رشدی دانهال‌های پسته (Pistacia vera) پس از کاربرد عصاره جلبک و یک ترکیب حاوی سیلیسیم Get XML Data 123 Time(s)
499 بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی سه رقم کاهو در سیستم هیدروپونیک Get XML Data 112 Time(s)
500 بررسی بسترهای کشت بدون خاک بر رشد بنفشه‌آفریقایی Get XML Data 97 Time(s)
Page 1 from 2    
First
Previous
1
 
برگشت به فهرست همایش‌ها