دوازدهمین همایش ملی نظریه گروه ها
ردیف عنوان XML View
1 حرکت گروه‌های نا آبلی متناهی از مرتبه pq Get XML Data 89 Time(s)
2 رده بندی گروه‌های EPO با 7 کلاس تزویج غیر مرکری Get XML Data 78 Time(s)
3 حدس درفشه مرتبط با اندازه کلاسهای تزویج برای گروههای ساده Get XML Data 90 Time(s)
4 گروه‌های ساده‌ای که اندازه هیچ یک از کلاس‌های تزویجش بر مربع یک عدد اول فرد بخش‌پذیر نیست Get XML Data 78 Time(s)
5 متباین بودن درجات سرشتهای تحویل ناپذیر Get XML Data 83 Time(s)
6 ضرب تانسوری ناآبلی سوپر جبرلی پوچتوان Get XML Data 88 Time(s)
7 Q1-گروه های کمینا Get XML Data 121 Time(s)
8 به سوی رده بندی گروه های متناهی دارای سرشت های تحویل ناپذیر غیر خطی گویا مقدار Get XML Data 83 Time(s)
9 عدد خوشه ای در گراف ناجابجایی برخی p -گروهای متناهی Get XML Data 89 Time(s)
10 احتمال اینکه معادله ی x, y]=g] در گروه متناهی G دارای جواب باشد Get XML Data 84 Time(s)
11 گراف خارجی نسبی گروه های متناهی Get XML Data 106 Time(s)
12 درباره 2-طرح هایی که gcd(r, λ) = 1 با گروه اتومرفسیم های پرچم انتقالی Get XML Data 94 Time(s)
13 یک تشخیص پذیری از گروه های تقریبا ساده با بنلاد PSL_2(q) Get XML Data 74 Time(s)
14 طرح های متقارن و گروه های ساده کلاسیک از بعد 4 Get XML Data 77 Time(s)
15 مترهای فازی پایای کامل روی گروه ها Get XML Data 86 Time(s)
16 گراف‌های متناظر با جابجایی پذیری شرطی در گروه‌های متناهی Get XML Data 87 Time(s)
17 پاسخی به یکی از حدس های مجموع مرتبه های عناصر گروههای متناهی Get XML Data 80 Time(s)
18 برخی خواص گروه‌های تعمیم‌یافته Get XML Data 94 Time(s)
19 خواصی از جبرهای بولی Get XML Data 101 Time(s)
20 پاسخ جزئی به یک حدس روی گراف درجه سرشت Get XML Data 131 Time(s)
21 n-خودپوچتوانی گروه‌های دوری و آبلی متناهی Get XML Data 79 Time(s)
22 عناصر وارون ناپذیر جبر گروهها روی گروه تاب آزاد پسمن Get XML Data 86 Time(s)
23 2-طرح های پرچم انتقالی با عدد تکرار اول و گروه های تقریبا ساده Get XML Data 104 Time(s)
24 n-امین درجه جابجایی نیم گروه ها Get XML Data 101 Time(s)
25 گرافهای توان، توان افزوده و جابجایی لوپهای اتومرفیک دووجهی و ارتباط بین آنها Get XML Data 80 Time(s)
26 طرح های بلوکی با گروه های خودریختی پرچم انتقالی Get XML Data 86 Time(s)
27 چه گروه های متناهی ابرحلپذیری تماما 2-بسته هستند؟ Get XML Data 76 Time(s)
28 پایداری گروه های کمیاب و حدس چند دوری Get XML Data 92 Time(s)
29 نتایجی روی چندجمله‌ای‌های گراف توان و زبرگراف‌های آن Get XML Data 84 Time(s)
30 گراف اشتراکی گروه های متناهی و کاربردهای آن Get XML Data 77 Time(s)
31 گراف توانی روی کلاس‌های تزویج با محیط 3 Get XML Data 99 Time(s)
32 نتایجی در مورد گروه های n-مرکزساز Get XML Data 81 Time(s)
33 گروه خودریختی گراف های تک دور و دو دور Get XML Data 89 Time(s)
34 ساختار p-گروه‌های متناهی با p یا p+1 رده تزویجی از زیرگروه‌های غیر نرمال دوری Get XML Data 85 Time(s)
35 حاصلضرب کلاس های تزویج خاصی از یک گروه Get XML Data 84 Time(s)
36 زیرگروه های چرخشی نرمال دسته های جدیدی از گروه های چرخشی Get XML Data 118 Time(s)
37 زیرگروه‌های تولیدشده توسط دو دور از یک گروه متقارن Get XML Data 108 Time(s)
38 بعضی از ویژگی های گروههای خودپوچتوان فازی Get XML Data 97 Time(s)
39 گروههای خودمرکزی بالایی Get XML Data 88 Time(s)
40 نامساوی هایی برای ضربگر چندپوچتوان گروه های توانمند Get XML Data 90 Time(s)
41 برخی روابط بین ضربگر پوچتوان و n-ایزوکلینیسم مدول‌های متقاطع Get XML Data 85 Time(s)
42 خودریختی های جابه جاشونده 2-گروههای متناهی از رده تقریبا ماکسیمال Get XML Data 86 Time(s)
43 برخی ویژیگی‌های خودریختی‌های مشتق Get XML Data 74 Time(s)
44 درباره گروههای p-پوچ توان متناهی Get XML Data 84 Time(s)
45 ساختن چند گروه ها بوسیله رابطه هم ارزی روی چند مجموعه ها Get XML Data 84 Time(s)
46 مطالعه ای روی مولد نیم گروه در نظریه هندسی توابع Get XML Data 86 Time(s)
47 تعیین اعضای خودمرکز در گروه‌های متقارن و متناوب بر اساس ساختار دوری جایگشت‌ها Get XML Data 98 Time(s)
48 مطالعه گروههای که یک زیرگروه خودمرکز نرمال دوری دارند Get XML Data 76 Time(s)
49 تشخیص پذیری گروه های ساده ( L_5 (q و (U_5 (q به ازای q های خاص توسط مرتبه و دنباله درجه رئوس گراف اول آن ها Get XML Data 70 Time(s)
50 n-خودپوچتوانی و زیرگروه n-خودمرکز p-گروه‌ها Get XML Data 87 Time(s)
51 درجه دوری بودن گروههای متناهی Get XML Data 70 Time(s)
52 زیرگروه های c- نرمال در خانواده هایی از گروه های متناهی Get XML Data 74 Time(s)
53 درباره گرافهای حلپذیری مرتبط با گروههای متناهی Get XML Data 92 Time(s)
54 بررسی کامل بودن برخی p-گروه‌های متناهی نسبت به یک خودریختی از آن Get XML Data 85 Time(s)
55 گروههای غیر آبلی با افراز آبلی Get XML Data 92 Time(s)
56 گراف های ناشی از عمل های گروه Get XML Data 90 Time(s)
57 انرژی گراف اول وابسته به یک گره متناهی Get XML Data 76 Time(s)
58 ویژگی‌های الگوی درجه‌ی p-اسکیم‌های شرکت‌پذیر Get XML Data 86 Time(s)
59 بررسی ویژگی های خانواده هایی از گراف هایی علامتدار Get XML Data 99 Time(s)
60 طیف مجاورت گراف های کیلی Get XML Data 81 Time(s)
61 بعض قیمهای مناد کراف برای کروه دوری متناهی زیر اثر تابع خطی Get XML Data 88 Time(s)
62 مقادیر ویژه گراف های کیلی Get XML Data 92 Time(s)
63 نظریه فوق سرشت گروه‌های متناهی Get XML Data 82 Time(s)
64 بررسی خاصیت جابجایی در گروهها بوسیله زیرمجموعه ها Get XML Data 108 Time(s)
65 گروه‌های متناهی نوع لی: سرشت‌های تحویل‌ناپذیر و جبرهای گروهی وابسته Get XML Data 74 Time(s)
برگشت به فهرست همایش‌ها