دوازدهمین همایش ملی نظریه گروه ها
ردیف عنوان XML مشاهده
۱ حرکت گروه‌های نا آبلی متناهی از مرتبه pq Get XML Data ۸۹ بار
۲ رده بندی گروه‌های EPO با ۷ کلاس تزویج غیر مرکری Get XML Data ۷۸ بار
۳ حدس درفشه مرتبط با اندازه کلاسهای تزویج برای گروههای ساده Get XML Data ۹۰ بار
۴ گروه‌های ساده‌ای که اندازه هیچ یک از کلاس‌های تزویجش بر مربع یک عدد اول فرد بخش‌پذیر نیست Get XML Data ۷۸ بار
۵ متباین بودن درجات سرشتهای تحویل ناپذیر Get XML Data ۸۳ بار
۶ ضرب تانسوری ناآبلی سوپر جبرلی پوچتوان Get XML Data ۸۸ بار
۷ Q۱-گروه های کمینا Get XML Data ۱۲۱ بار
۸ به سوی رده بندی گروه های متناهی دارای سرشت های تحویل ناپذیر غیر خطی گویا مقدار Get XML Data ۸۳ بار
۹ عدد خوشه ای در گراف ناجابجایی برخی p -گروهای متناهی Get XML Data ۸۹ بار
۱۰ احتمال اینکه معادله ی x, y]=g] در گروه متناهی G دارای جواب باشد Get XML Data ۸۴ بار
۱۱ گراف خارجی نسبی گروه های متناهی Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۲ درباره ۲-طرح هایی که gcd(r, λ) = ۱ با گروه اتومرفسیم های پرچم انتقالی Get XML Data ۹۴ بار
۱۳ یک تشخیص پذیری از گروه های تقریبا ساده با بنلاد PSL_۲(q) Get XML Data ۷۴ بار
۱۴ طرح های متقارن و گروه های ساده کلاسیک از بعد ۴ Get XML Data ۷۷ بار
۱۵ مترهای فازی پایای کامل روی گروه ها Get XML Data ۸۶ بار
۱۶ گراف‌های متناظر با جابجایی پذیری شرطی در گروه‌های متناهی Get XML Data ۸۷ بار
۱۷ پاسخی به یکی از حدس های مجموع مرتبه های عناصر گروههای متناهی Get XML Data ۸۰ بار
۱۸ برخی خواص گروه‌های تعمیم‌یافته Get XML Data ۹۴ بار
۱۹ خواصی از جبرهای بولی Get XML Data ۱۰۱ بار
۲۰ پاسخ جزئی به یک حدس روی گراف درجه سرشت Get XML Data ۱۳۱ بار
۲۱ n-خودپوچتوانی گروه‌های دوری و آبلی متناهی Get XML Data ۷۹ بار
۲۲ عناصر وارون ناپذیر جبر گروهها روی گروه تاب آزاد پسمن Get XML Data ۸۶ بار
۲۳ ۲-طرح های پرچم انتقالی با عدد تکرار اول و گروه های تقریبا ساده Get XML Data ۱۰۴ بار
۲۴ n-امین درجه جابجایی نیم گروه ها Get XML Data ۱۰۱ بار
۲۵ گرافهای توان، توان افزوده و جابجایی لوپهای اتومرفیک دووجهی و ارتباط بین آنها Get XML Data ۸۰ بار
۲۶ طرح های بلوکی با گروه های خودریختی پرچم انتقالی Get XML Data ۸۶ بار
۲۷ چه گروه های متناهی ابرحلپذیری تماما ۲-بسته هستند؟ Get XML Data ۷۶ بار
۲۸ پایداری گروه های کمیاب و حدس چند دوری Get XML Data ۹۲ بار
۲۹ نتایجی روی چندجمله‌ای‌های گراف توان و زبرگراف‌های آن Get XML Data ۸۴ بار
۳۰ گراف اشتراکی گروه های متناهی و کاربردهای آن Get XML Data ۷۷ بار
۳۱ گراف توانی روی کلاس‌های تزویج با محیط ۳ Get XML Data ۹۹ بار
۳۲ نتایجی در مورد گروه های n-مرکزساز Get XML Data ۸۱ بار
۳۳ گروه خودریختی گراف های تک دور و دو دور Get XML Data ۸۹ بار
۳۴ ساختار p-گروه‌های متناهی با p یا p+۱ رده تزویجی از زیرگروه‌های غیر نرمال دوری Get XML Data ۸۵ بار
۳۵ حاصلضرب کلاس های تزویج خاصی از یک گروه Get XML Data ۸۴ بار
۳۶ زیرگروه های چرخشی نرمال دسته های جدیدی از گروه های چرخشی Get XML Data ۱۱۸ بار
۳۷ زیرگروه‌های تولیدشده توسط دو دور از یک گروه متقارن Get XML Data ۱۰۸ بار
۳۸ بعضی از ویژگی های گروههای خودپوچتوان فازی Get XML Data ۹۷ بار
۳۹ گروههای خودمرکزی بالایی Get XML Data ۸۸ بار
۴۰ نامساوی هایی برای ضربگر چندپوچتوان گروه های توانمند Get XML Data ۹۰ بار
۴۱ برخی روابط بین ضربگر پوچتوان و n-ایزوکلینیسم مدول‌های متقاطع Get XML Data ۸۵ بار
۴۲ خودریختی های جابه جاشونده ۲-گروههای متناهی از رده تقریبا ماکسیمال Get XML Data ۸۶ بار
۴۳ برخی ویژیگی‌های خودریختی‌های مشتق Get XML Data ۷۴ بار
۴۴ درباره گروههای p-پوچ توان متناهی Get XML Data ۸۴ بار
۴۵ ساختن چند گروه ها بوسیله رابطه هم ارزی روی چند مجموعه ها Get XML Data ۸۴ بار
۴۶ مطالعه ای روی مولد نیم گروه در نظریه هندسی توابع Get XML Data ۸۶ بار
۴۷ تعیین اعضای خودمرکز در گروه‌های متقارن و متناوب بر اساس ساختار دوری جایگشت‌ها Get XML Data ۹۸ بار
۴۸ مطالعه گروههای که یک زیرگروه خودمرکز نرمال دوری دارند Get XML Data ۷۶ بار
۴۹ تشخیص پذیری گروه های ساده ( L_۵ (q و (U_۵ (q به ازای q های خاص توسط مرتبه و دنباله درجه رئوس گراف اول آن ها Get XML Data ۷۰ بار
۵۰ n-خودپوچتوانی و زیرگروه n-خودمرکز p-گروه‌ها Get XML Data ۸۷ بار
۵۱ درجه دوری بودن گروههای متناهی Get XML Data ۷۰ بار
۵۲ زیرگروه های c- نرمال در خانواده هایی از گروه های متناهی Get XML Data ۷۴ بار
۵۳ درباره گرافهای حلپذیری مرتبط با گروههای متناهی Get XML Data ۹۲ بار
۵۴ بررسی کامل بودن برخی p-گروه‌های متناهی نسبت به یک خودریختی از آن Get XML Data ۸۵ بار
۵۵ گروههای غیر آبلی با افراز آبلی Get XML Data ۹۲ بار
۵۶ گراف های ناشی از عمل های گروه Get XML Data ۹۰ بار
۵۷ انرژی گراف اول وابسته به یک گره متناهی Get XML Data ۷۶ بار
۵۸ ویژگی‌های الگوی درجه‌ی p-اسکیم‌های شرکت‌پذیر Get XML Data ۸۶ بار
۵۹ بررسی ویژگی های خانواده هایی از گراف هایی علامتدار Get XML Data ۹۹ بار
۶۰ طیف مجاورت گراف های کیلی Get XML Data ۸۱ بار
۶۱ بعض قیمهای مناد کراف برای کروه دوری متناهی زیر اثر تابع خطی Get XML Data ۸۸ بار
۶۲ مقادیر ویژه گراف های کیلی Get XML Data ۹۲ بار
۶۳ نظریه فوق سرشت گروه‌های متناهی Get XML Data ۸۲ بار
۶۴ بررسی خاصیت جابجایی در گروهها بوسیله زیرمجموعه ها Get XML Data ۱۰۸ بار
۶۵ گروه‌های متناهی نوع لی: سرشت‌های تحویل‌ناپذیر و جبرهای گروهی وابسته Get XML Data ۷۴ بار
برگشت به فهرست همایش‌ها