یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی اراﺋﻪ ی ﻣﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮیﻦ روش اﮐﺘﺴﺎبﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیدر یﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی رادیﺎﺗﻮر ﺧﻮدرو
چکیده فارسی مقاله درحال حاضر سرعت تغییرات تکنولوژیکی در صنایع مختلف، به طور چشمگیری افزایش یافته و رقابت نوین، به جای تاکید بر کیفیت محصولات، آن را در واقع از ملزومات بقای سازمان ها دانسته و بیش تر از گذشته، بر زمان متمرکز شده است. شرکت ها باید بکوشند که از لحاظ زمانی از رقبای خود که دائما در حال به روزآوری تکنولوژی ها ی فرآیندی و محصولی هستند عقب تر نمانند. بدین منظور آن ها مجبورند که برای جبران این فاصله ی زمانی، دست به دامان انواع روش های اکتساب تکنولوژی شوند. در واقع بدون داشتن برنامه ای در جهت مدیریت استراتژیک تکنولوژی نمی توان مدعی به رقابت در زمینه های تکنولوژیکی شد. تحقیق حاضر ابتدا با ارائه ی مدلی به معرفی اجزای تشکیل دهنده ی مدیریت استراتژیک تکنولوژی پرداخته، سپس به جایگاهاکتساب در آن اشاره می کند؛ پس از معرفی روش های دستیابی به تکنولوژی، با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره ی ویکور مدلی برای اولویت بندی این روش ها ارائه کرده و در نهایت کاربرد این مدل را در یک شرکت تولیدکننده ی رادیاتور خودرو نمایش می دهد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اکتساب تکنولوژی،تصمیم گیری چندمعیاره،ویکور

عنوان انگلیسی Presentation a ModeltoSelect the Most Appropriate Method for Technology Acquisitionin aManufacturer ofAutomobileRadiators
چکیده انگلیسی مقاله Recently, the pace of technological changes in various industries has increased considerably and modern competition, instead of emphasis on product quality, consider it as organization’s survival essentials and focus on time. Companies should try not to fall behind their competitors that are constantly updating process and products technologies. For this purpose, to compensate for this time gap, they have to resort to various methods of technology acquisition. Without any plans for the strategic technology management cannot claim to compete in the technological fields. In this paper first, a model is proposed to introduce components of the strategic management of technology. Then, status of acquisition is explained. After introducing the methods of technology acquisition, by using VIKOR multi-criteria decision making, a model is presented to prioritize these methods. In the end, the application of this model in a manufacturer of automobile radiators is described.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Technology Acquisition, Multi-Criteria Decision Making, VIKOR

نویسندگان مقاله علی بهرامی | ali bahrami
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (Amirkabir university of technology)

داود فدایی | davod fadai
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (Amirkabir university of technology)

محسن اکبرپور شیرازی | mohsen akbarpour
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (Amirkabir university of technology)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها