یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بهینه سازی پایایی همراه با تخصیص مازاد با استفاده از الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری
چکیده فارسی مقاله این پژوهش به بررسی مساله افزونگی قابلیتاطمینان( پایایی) در سیستمهای موازی-سری، که در مدل ریاضی آن پایایی به عنوان تابع هدف و حجم و هزینه و وزن به عنوان محدودیت در نظر گرفته شده است، می پردازد. هدف ما در این پژوهش یافتن پایایی و تعداد بهینه اجزاء اضافی برای هر زیر سیستم است بطوریکه پایایی کل سیستم بیشینه گردد ومحدودیتهای مساله نیز تامین شوند. مدل ریاضی ایجاد شده غیرخطی بوده و با یک مساله (NP-hard) مواجهیم. برای حلآن یکی از این الگوریتمهای فراابتکاری و قدرتمندموسوم به رقابت استعماری(ICA)استفاده شده است.برای ارزیابی عملکرد این الگوریتم نتایجبانتایجروش هایپیشینمقایسهشدهاستکه نشان میدهد این الگوریتم در حل این گونه مدلهاکاملا کارا میباش
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بهینه سازی پایایی، اجزای مازاد، الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری

عنوان انگلیسی Optimization of reliability-redundancy allocation problem using metaheuristic algorithm of imperialist competitive (ICA)
چکیده انگلیسی مقاله This study deals with the reliability of the systems in parallel – series configuration and attempts to model the problem with reliability as the objective function and of size, weight and cost as the constraints. The aim of this study is to find the optimum number of components for additional reliability of each subsystem so that the total system reliability is maximized and the constraints - of the problem are also satisfied. The developed mathematical model is nonlinear. A meta-heuristic algorithm called imperialist competitive algorithm (ICA) was used to solve the model. To evaluate the performance of this algorithm is used to compare the results with previous methods. The comparison of the obtained results with those of some previous methods shows that the algorithm is quite efficient in solving the model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Reliability Optimization, Redundancy Component, Imperialist Competitive Algorithm

نویسندگان مقاله جواد عاشوری | javad ashori
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید باهنر (Shahid bahonar university)

حمید بازرگان | hamid bazargan
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید باهنر (Shahid bahonar university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها