یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بررسی هزینه ضمانت نامه در شرایط فروش با تاخیرمحصولات تحت تاثیر عوامل انسانی
چکیده فارسی مقاله تاخیردرفروش به معنای بازه زمانی از تاریخ تولید تا تاریخ فروش محصول میباشد. در اکثر تحقیقات صورت گرفته با تمرکز بر تخمین تابع توزیع زمان تاخیردرفروش تاثیرگذاری آن را روی هزینه گارانتی بررسی نموده اند. از آنجاییکه مشتریان به دلیل استفاده غیر استاندارد ممکن است موجب شکست محصولی گردند که تاخیردرفروش نیز داشته است و به عبارتی بر سیاست های گارانتی تاثیرگذار باشند. در این صورت بررسی هم زمان این دو عامل اهمیت دارد. در این مقاله مدلی برای تخمین هزینه موردانتظار ضمانتنامه در شرایط تاخیردرفروش با در نظرگرفتن خطای انسانی برای دونوع شکست مخرب و متناوب و تحت سیاست ضمانتنامه تجدیدناپذیر ارائه گردیده و چگونگی بهینهسازی هزینه گارانتی مورد بررسی قرار میگیرد.در پایان، مثال عددی برای مدل پیشنهادی ارائه میشود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تاخیردر فروش، خطای انسانی، سیاست ضمانت نامه تجدید ناپذیر، ادعاهای NFBR ، شکست مخرب، شکست متناوب

عنوان انگلیسی Investigating the effect of human factors on warranty cost under sales delay conditions
چکیده انگلیسی مقاله time interval from the date of production to the date of sale. In the field of analyzing warranty claims data, the existing research related to the sales delay has mainly focus on estimating the probability distribution of the sales delay.Due to the fact that the non-standard usage of the customers may cause the failure of the products which had sales delay or in other words affect the warranty policy, it seems necessary to study these two factors simultaneously.In this paper a proper model is introduced to estimate the expected warranty cost in the sales delay conditions when the two human factors are included. Two types of failures,intermittent and fatal failures under non-renewing warranty policy are considered and the optimization of the warranty cost is investigated.The proposed model is evaluated by a numerical example.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sales delay, human factor, non-renewing warranty policy, NFBR claims, Fatal failure, Intermittent failure

نویسندگان مقاله سپیده اسکندری | sepideh eskandari
دانشگاه صنعتی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی اصفهان (Isfahan university of technology)

علی زینل همدانی | ali hamadani
دانشگاه صنعتی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی اصفهان (Isfahan university of technology)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها