یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بهینه سازی سبد سهام بر اساس معیار میانگین- ارزش در معرض خطرمشروط
چکیده فارسی مقاله در بحث پرتفوی در صورتی که بازده داراییها دارای توزیع نرمال باشد از واریانس و انحرافمعیار برای محاسبه ریسک استفاده میشود. از طرفی بازده داراییها لزوماً نرمال نبوده و گاهی تفاوت فاحش با توزیع نرمال دارد که در این صورت این معیار، معیار مناسبی نیست. در این پژوهش از ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR) برای اندازهگیری ریسک استفاده شدهاست و دو روش تخمین ناپارامتریک و برنامهریزی خطی برای مسألهی بهینهسازی میانگین- ارزش در معرض خطر مشروط به کار گرفتهشدهاست. در نهایت نیز با بیان یک مثال عددی و مقایسه روش ناپارامتریک و روش برنامهریزی خطی، اثربخشی و مفید بودن نتایج حاصل را نشان میدهیم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بهینه سازی پرتفو، ارزش در معرض خطر مشروط، تخمین ناپارامتریک، تابع کرنل.

عنوان انگلیسی Portfolio selection based on mean- CVaR
چکیده انگلیسی مقاله In portfolio selection problem if the assets return are normally distributed, variance and standard deviation are used as a risk measure. On the other hand, the return on assets is not necessarily normal and sometimes have dramatic differences from normal distribution. So in this case, this criterion is not a suitable criterion. In this paper, the conditional value at risk ( CVaR), have been used as a measure of risk. Nonparametric estimation and linear programming methods are used for mean- CVaR optimization problem. Finaly we present a numerical example to demonstrate the usefulness and effectiveness of our results and compare our nonparametric method with the popular linear programming method.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Portfolio optimization, conditional value at risk, nonparametric estimation, kernel function.

نویسندگان مقاله مهسا قندهاری | mahsa ghandehary
دانشگاه اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

سعید فتحی | saeid fathi
دانشگاه اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

عظیمه شمشیری | azimeh shamshiri
دانشگاه اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها