یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک مدل چندهدفه زنجیره تامین در محیط رقابتی با درنظر گرفتن عوامل زیست محیطی
چکیده فارسی مقاله در طی چند دههی اخیر، تغییرات چشمگیری درالگوهای رقابتی و مکانیابی سازمانهای تولیدی رخ داده است. با افزایش روزافزون این تغییرات و رقابتیتر شدن محیط، سازمانها به منظور حفظ بقا و افزایش سهم خود در بازار میبایست به رقابت با سایرین بپردازد. در این راستا، استفاده از ابزارها و روشهای مناسب و صحیح مکانیابی، در تحقق اهداف بنگاهها بسیار موثر است. هدف ما از این مطالعه این است که علاوه بر مدل کردن یک نیاز ادبیات موضوع، تا حد امکان مدل در شرایط و محدودیتهای دنیای واقعی تعریف شود که در این راستا، این مقاله به ارائه یک مدل زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی، تنوع مشتریان و تنوع وسایل حملونقل، در محیط رقابتی پرداخته است. در زنجیره از چند نوع محصول و چند نوع قطعه استفاده شده همچنین علاوه بر هزینههای مختلف لجستیکی، هزینههای زیست محیطی بابت انتشار بیش از حد مجاز گاز co2 نیز به مدل 2 اضافه شده است. محیط رقابتی با تابع مطلوبیت و در نظر گرفتن شاخصهای مطلوبیت مختلف اعم از لجستیکی، زیست محیطی، کیفی و کمی مدل شده است. مدل پیشنهادی یک مدل مدل پیشنهادی یک مدل چندهدفه و از نوع مسائل NP - Hard می باشد، با توجه به زمان حل بالای مسئله با ابعاد بزرگ، برای حل این مدل، الگوریتم MOPSO بکار رفته است و عملکرد و کارایی مدل در قالب یک مثال عددی شبیه سازی شده، مورد بررسی قرار می گیرد، جواب این الگوریتم با 3 الگوریتم متاهیور ستیک چندهدفه ی M‏OBA , MOABC , NSGAIIمقایسه شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تامین سبز ، حلقه - بسته ، مدل رقابتی ، عدم قطعیت ، چندهدفه ، الگوریتم MOPSO

عنوان انگلیسی Provision of a multi-objective supply chain in a competitive environment by considering environmental factors
چکیده انگلیسی مقاله Over recent decades, dramatic changes have occurred in competitive and positioning patterns of manufacturing corporations. Since the environment is becoming more competitive and these changes are increasing, organizations have to compete against others to survive and maintain their share in the market. For this, using proper and accurate tools and methods for positioning is essential in achieving the objectives of institutions. Our goal here is not only to model a literature requirement, but also to define the model, as far as possible, in real world conditions and limitations. For this, the present article provides a closed-loop supply chain model in a competitive environment by taking environmental, as well as customer and transportation diversities into consideration. Several products and parts are used in the chain. Moreover, in addition to different logistic costs, excessive CO2 emission induced environmental costs are also added to the model. By taking different utility indicators such as logistic, environmental, qualitative, and quantitative indexes into consideration and using utility function, the competitive environment is modeled. The proposed design is a NP-Hard problem based multi-objective model. Regarding the large amount of time required for solving large-scale problems, MOPSO algorithm is used for solving this problem. Performance and efficiency of the model are simulated and studied as a numerical example. Its result is compared to three multi-objective metaheuristic algorithms, namely NSGAII, MOABC, and MOBA.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Green Supply Chain, Closed-loop, competitive model, Uncertainty, Multi-Objective, MOPSO Algorithm

نویسندگان مقاله محمد حسین کبیر | mohammadhossein kabir
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

فریبرز جولای | fariborz jolai
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها