یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه و مقایسه تحلیلی یک مدل زنجیره تامین سبز فازی و غیر فازی در محیط رقابتی
چکیده فارسی مقاله یکی از خلاهای مسائل طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با پارامترهای فازی نادیده گرفتن نیاز مشتریان و برخی معیارهای کیفی در این مطالعه بهمنظور افزایش کارایی زنجیره تأمین پیشنهادی، مدل چندمحصولی فرض شده است. همچنین در این تحقیق به منظور واقعیتر شدن شرایط، مسالهای چندهدفه در یک محیط فازی مدلسازی شده است. مدل در شرایط و محدودیتهای دنیای ، هدف ما از این مطالعه این است که علاوه بر مدل کردن یک نیاز ادبیات موضوع، تا حد امکان واقعی تعریف شود که در این راستا، این مقاله به ارائه یک مدل زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی، تنوع مشتریان و تنوع وسایل حملونقل، در محیط رقابتی پرداخته است. در زنجیره از چند نوع محصول و چند نوع قطعه استفاده شده همچنین علاوه بر هزینههای مختلف لجستیکی، هزینههای زیست محیطی بابت انتشار بیش از حد مجاز گاز CO2نیز به مدل افزوده شده است. محیط رقابتی با تابع مطلوبیت و در نظر گرفتن شاخصهای مطلوبیت مختلف اعم از لجستیکی، زیست محیطی، کیفی و کمی مدل شده است . برای حل مدل پیشنهادی،الگوریتم MOPSO بکاررفته است .عملکرد و کارایی مدل در قالب یک مثال عددی شبیه سازی شده، مورد بررسی قرار می گیرد و با مدل غیر فازی مقایسه می شود همچنین جواب ان در محیط فازی با 3 الگوریتم، NSGAII MOBA,MOABC مقایسه و تحلیل شده است. در پایان، با مقایسه این دو مدل به تحلیل و بررسی محیط فازی و غیرفازی، و تاثیر آنها بر روی زنجیره تامین سبز در محیط رقابتی پرداخته میشود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تامین سبز ، حلقه بسته ، مدل رقابتی ، عدم قطعیت ، چندهدفه ، فازی ، الگوریتم MOPSO

عنوان انگلیسی Provision of and Comparison between a Fuzzy and Non-Fuzzy Green Supply Chain Model in a Competitive Environment
چکیده انگلیسی مقاله Ignoring customer needs and some qualitative criteria is a gap in designing fuzzy closed-loop supply chain network problems. In addition, most of these issues are considered to be single-product. In this study, a multi-product model is assumed and the effective qualitative criteria are taken into consideration to increase the efficiency of the proposed supply chain. In addition, a multi-objective problem is modeled in a fuzzy environment to have more real conditions. Moreover, here we aim at not only modeling a literature requirement, but also defining the model, as far as possible, in real world conditions and limitations. For this, the present article addresses a closed-loop supply chain model by taking environmental requirements, as well as customer and transportation diversities in competitive environment into consideration. Several products and parts are used in the chain. Moreover, in addition to different logistic costs, excessive CO2 emission induced environmental costs are also added to the model. By taking different utility indicators such as logistic, environmental, qualitative, and quantitative indexes into consideration and using utility function, the competitive environment is modeled. The proposed design is a NP-Hard problem based multi-objective model. Regarding the large amount of time required for solving large-scale problems, MOPSO algorithm is used for solving this problem. Performance and efficiency of the model are simulated and studied as a numerical example, and compared to non-fuzzy model. Finally, by comparing these models, fuzzy and non-fuzzy environments and the effect of them on green supply chain in competitive environment are addressed and analyzed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Green Supply Chain, Closed-loop, competitive model, Uncertainty, Multi-Objective, Fuzzy, MOPSO Algorithm

نویسندگان مقاله محمد حسین کبیر | mohammadhossein kabir
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

فریبرز جولای | fariborz jolai
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها