یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی طراحی مدل فازی HFMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک های بالییی
چکیده فارسی مقاله در زمان بکارگیری مدل HFMEA در تجزیه و تحلیل خطاهای بالقوه فرایندهای بهداشت و درمان، وجود خطاهای متنوع با اطلاعات نادقیق و مبهم، امر ارزیابی آنها را دشوار می سازد، در نتیجه اعتبار نتایج در بعضی از مواقع سوال برانگیز است. در این مقاله یک روش بر مبنای منطق فازی برای مدل HFMEA طراحی شده است. الگوریتم درخت تصمیم جهت ارزیابی کیفی ریسک ها در این مدل دارای ساختاری در ارزشی ( بلی یا خیر) می باشد، بنابراین ابتدا متغیرهای کلامی برای سوالهای این الگوریتم از جمله بحرانی بودن، دارا بودن مکانیزم کنترلی و قابلیت کشش ریسک در نظر گرفته شد، سپس ساختاری یکپارچه بر مبنای قوانین قازی جهت تحلیل کمی و کیفی ریسک ها توسط خبرگان این حوزه طراحی گردید، در این مرحله تعداد 484 قانون مشخص شد. در این مدل بعد از قازی زدایی نتایج ارزیابی های صورت گرفته، در خصوص نیاز به تحلیل دلایل ریشه ای ریسکها و ارائه راه کارهای بهبود، تصمیم گیری می شود. در انتها تحقیق نیز 8 ریسک بالینی در فرایند بیهوشی جراحی قلب با استفاده از مدل طراحی شده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خطاء، منطق فازی، اعداد و قوانین فازی، نظام سلامت

عنوان انگلیسی Designing Fuzzy HFMEA Model to Assessment Risks in Healthcare Systems
چکیده انگلیسی مقاله When performing HFMEA for failure mode and effects analysis in healthcare, there are various failure modes with uncertain and imprecise information, which makes it difficult to assess the risks. Consequently, the validity of the results may be questionable. In this paper, a method based on fuzzy logic designed to HFMEA model. Decision tree algorithm in this model for qualitative assessment of risks has two-valued style (yes or no), so initially linguistic variables was considered for criticality, controlled and delectability questions used in this algorithm. Then the integrated structure based on fuzzy rules for qualitative and quantitative analysis of risks designed by experts for healthcare systems. In this step, 484 rules were determined. In our models after defuzzification of assessment results in qualitative and quantitative analysis stages, will be decided about requirements risks for analyzing the root causes and provide improvement solutions. Finally, in the end of study, eight risks in anesthesia process of heart surgery assessed by designed model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Failure mode and effect analysis, Fuzzy Logic, Fuzzy rules and number, Healthcare systems

نویسندگان مقاله احسان ثقه یی | ehsan seghatchi
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی ملایر (Islamic azad university of malayer)

فرشاد فرهانی دلجو | farshad deljoo
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

مهرداد حمیدی هدایت | mehrdad hedayat
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (Islamic azad university of qazvin)

افشین فرهانچی | afshin farhanchi
دانشگاه علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها