یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی انتخاب بهترین ترکیب تامین کنندگان با استفاده از MADM&FTA
چکیده فارسی مقاله هدف این مقاله ارائه رویکردی تلفیقی از تصمیمگیری با معیارهایچندگانه و تجزیه وتحلیل درختخطا، جهت انتخاب بهترین ترکیب تامینکنندگان یک محصول استراتژیک در پژوهشکده علوم وفناوری زیردریا میباشد. درابتدا باتعیین شاخصهای ارزیابی وتعیین وضعیت تامین کنندگان نسبت به شاخصها مقدارریسک هر تامین کننده برآورد شدهاست. در ادامه نیز ریسک ذاتی تجهیزات مورداستفاده درمحصول به صورت کیفی برآورد شدهاست وریسک تلفیقی نهایی هرتجهیز براساس سناریوهای مختلف تامین، بدست آمدهاست. سپس باتعیین حوادث قابل وقوع برای محصول واستفاده از تجزیه وتحلیل درخت خطا بهترین ترکیب تامین کنندگان جهت تعیین و تجهیزات ازمیان سناریوهای مختلف، مشخص شده است. نوآوری این مطالعه ارائه رویکردی تلفیقی از MADAM, FATA تامین کنندگان مناسب به منظور کاهش ریسک نهایی یک محصول میباشد .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارزیابی ریسک، تامین کننده، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، درخت تجزیه وتحلیل خطا.

عنوان انگلیسی Selecting the Optimum Suppliers Compound by MADM&FTA
چکیده انگلیسی مقاله An integrative approach of MADM and fault tree analysis (FTA) was provided for determine the most reliable compounds of equipment suppliers in IUT University. Firstly, risks of suppliers were estimated by defining the indices for evaluating each one, determining their relative status to indices and using satisfying and SAW methods. Then, intrinsic risks of utilized equipments in the products were qualified and the final integrated risk for equipments determined. Finally, through all the different scenarios, the best composition for equipment suppliers was selected by defining the palpable top events and fault tree analysis. The results are only assigned for a particular time section and under controlled organization. However the optimum status for using such methods stands in limited number of possible scenarios. The invention seen in this paper is an integrated method of MADM and FTA to determine the most reliable suppliers in order to minimize the final risk in providing a product
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fault Tree Analysis (FTA), Multi-Attribute Decision Making (MADM), Risk Assessment

نویسندگان مقاله میثم عظیمیان | meysam azimian
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان

حسن جوادی | hasan javadi
دانشگاه صنعتی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی اصفهان (Isfahan university of technology)

عباس فرشچیها | abbas farshchiha
دانشگاه صنعتی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی اصفهان (Isfahan university of technology)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها