یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تحلیل عوامل موثر بر انتخاب استراتژی تأمین هواپیماهای غیر تجاری
چکیده فارسی مقاله با توجه به اهمیت صنایع هواپیمایی در سطح کشور و جهان (از جهت ابعاد مختلف امنیتی دفاعی، اقتصادی، فناوری و ارزشی) و ویژگیهای خاص هزینه بره زمان بر و تکنولوژی محور بودن آن، خصوصا صنعت هواپیماهای غیر تجاری پژوهش حاضر در جهت انتخاب استراتژی مناسب تأمین هواپیماهای غیر تجاری، انجام شده است. این تحقیق از حیث روش از نوع پیمایشی - اکتشافی و از جهت هدف کاربردی می باشد که در آن ابتدا مبانی و مفاهیم مدیریت استراتژیک، استراتژی تکنولوژی، عوامل مؤثر بر انتخاب سبک اکتساب و ارتباط این عوامل با روش های اکتساب و اطلاعات لازم در خصوص صنعت، ساختاره شرایط و ویژگیهای آن بررسی و تشریح شده است. پس از استخراج عوامل مؤثر در حوزه مورد مطالعه از روش های کتابخانه ای و مرور ادبیات و اصلاح و تکمیل عوامل با برگزاری جلسه و مصاحبه با صاحب نظران: پرسشنامه تدوین شده و بر اساس پاسخ خبرگان و کارشناسان صنعت به سوالات پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری گردید. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای پردازش و تحلیل داده های جمع آوری شده و تحلیل شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی) عوامل مؤثر از روش تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش گروه بندی و اولویت عوامل به ترتیب در عوامل درونی (توانمندی) شامل: انسانی، زیرساخت، اقتصادی و ... و در عوامل بیرونی (جذابیت) شامل : سرمایه و اقتصاد، استراتژیکه زیرساخت، چرخه عمر و ... می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت استراتژیک، استراتژی فناوری، صنایع هوایی، استراتژی تأمین و اکتساب، تحلیل عاملی، واحدهای استراتژیک صنعت

عنوان انگلیسی Analysis the factors affecting non-civil aircrafts supply strategy selection
چکیده انگلیسی مقاله considering aviation industries domestic and international prominence (in terms of different aspects of securitydefense, economy, technology and value) and its special characteristics, as cost and time consuming and having technology-drivenconcept, particularly for non-civill aircrafts industry, the present study is accomplished to select inquiry strategy for non-civil aircrafts supply. This research is for practical purpose and its method is to survey and exploration; In which the concepts and principles of strategic management, technology strategy, factors affecting the acquisition lifestyle and data on industry structure, terms and features described. After extraction of the factors in the studied field from library analysis and literature review, And the modification and completion by meetings and interviews with experts; The questionnaire was developed. then according to industry experts responded to the questionnaire, data were collected. was used the Cronbach's alpha to check the reliability of questionnaire And factor analysis in spss to process the collected data and effectiv factors analysis (identification, classification and prioritization). Based on the findings; the following factors can be grouped and prioritized; The internal factors (capabilities) include: human, infrastructure and economic and …; the external factors (attractiveness) include: investment and finance, strategic infrastructure and lifecycle ... .
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Strategic Management, Technology Strategy, Aviation Industries, Supply and Acquisition Strategy, Factor Analysis, Strategic Buisinece Unit.

نویسندگان مقاله محمد سلیمانی | Mohammad Soleimani
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

امیرهمایون سرفراز | Amirhomayon Sarfaraz


علیرضا بوشهری | Alireza Booshehri
دانشگاه صنعتي مالک اشتر


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها