یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بهبود کیفیت خدمات سلامت با استفاده از MADM و QFD فازی: مطالعه موردی در بیمارستان حکمت ساری
چکیده فارسی مقاله رقابت شدید در بخش سلامت، منجر به پر رنگ شدن نقش کلیدی کیفیت خدمات شده است QFD یک ابزار قدرتمند جهت ارتقای رضایت مشتری از طریق بهبود کیفیت محصول خدمت و کاهش زمان و هزینه های تولید میباشد. به دلیل استفاده از داده های کیفی و مبهم در مراحل مختلف QHD، از رویکرد فازی به آن استفاده می شود. رتبه بندی مشخصه های مهندسی در خانه کیفیت معمولا بر اساس میزان تاثیر گذاری هر یک در برآورده ساختن خواسته های مشتری انجام می شود. حال آنکه معیارهای دیگری منند دستورالعمل های سازمانی، هزینه ، زمان بر بودن، دشواری تکنیکی و موقعیت بازار نیز وجود دارد که باید در رتبه بندی لحاظ شود در این مقاله روشی برای رتبه بندی مشخصه های مهندسی در QFD فازی بر اساس جند معیار ارائه می شود. میزان تاثیر گذاری مشخصه های مهندسی بر خواسته های مشتری به صورت اعداد فازی از QFD فازی به دست آمده و سایر معیارها نیز به صورت متغیرهای زبانی از اعضای گروه QFD اخذ می شود. از MADM برای رتبه بندی مشخصه های مهندسی استفاده شد و میزان برتری هر یک از مشخصه مهندسی بر سایر مشخصه های مهندسی به صورت کمی تعیین می شود. این محاسبات به صورت مطالعه ی موردی در بیمارستان حکمت در شهر ساری انجام شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کیفیت خدمات، healthcare گسترش عملکرد کیفیتQFD)، منطق فازی، خانه کیفیت (HOQ)، تصمیم گیری چندشاخصه(MADM)

عنوان انگلیسی Healthcare quality function deployment using MADM and fuzzy QFD
چکیده انگلیسی مقاله Intense competition in the healthcare sector has resulted in highlighting the key role of service quality. QFD is a powerful tool to enhance customer satisfaction by improving the quality of the product / service, and reduce the time and cost of production. Due to the use of both qualitative and uncertain data in various stages of QFD, fuzzy approach is used. Ranking the engineering characteristics in HOQ is usually done based on the effectiveness of each in meeting customer demands. However, other criteria such as organizational guidelines, being costly, time consuming, technically difficulty, also a market opportunity that should be considered in the ranking. In this paper, a method for rating engineering characteristics in fuzzy QFD based on several criteria are presented. The impact of the engineering characteristics on the customer demands obtained as fuzzy numbers from the fuzzy QFD and other criteria can be obtained from the QFD team members as well as linguistic variables. For ranking engineering characteristics the MADM method was used and advantages of each of the engineering characteristics on the other engineering characteristics was determined quantitatively. These calculations were performed as a case study at Sari Hekmat hospital.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Services quality, healthcare, quality function deployment (QFD), fuzzy logic, the House of Quality (HOQ), multi attribute decision making (MADM)

نویسندگان مقاله صدیقه مکاری | Sedighe Mokari
دانشگاه علوم و فنون مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم و فنون مازندران (Mazandaran university of science and technology)

مارال محقق منتظری | Maral Mohaghegh
دانشگاه علوم و فنون مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم و فنون مازندران (Mazandaran university of science and technology)

جواد رضائیان | Javad Rezaeian
دانشگاه علوم و فنون مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم و فنون مازندران (Mazandaran university of science and technology)

محمد نجارتبار | Mohammad Najjar tabar
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (Amirkabir university of technology)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها