یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدل تلفیقی جامع از تحلیل پوششی داده ها و نمودارهای کنترل
چکیده فارسی مقاله امروزه ارزیابی عملکرد عامل مؤثری در بالابردن میزان کارایی و بهرهوری سازمانها میباشد .درحقیقت ارزیابی عملکرد سازمانها با شناخت واحدهایی که عملکرد مناسبی را نداشتهاند و نیز با شناخت عوامل تأثیرگذار بر این عملکرد نامناسب به بالا بردن کارایی و بهرهوری سازمانها از نمودارهای کنترل برای کنترل نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد واحدها پرداخته شده است .مدل کنترلی ، کمک مینماید. از اینرو در این مقاله پیشنهادی، مشتمل بر دو رویکرد تحلیل پوششی دادهها و نمودارهای کنترل است، در این راستا ابتدا مقادیر کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهای در یک افق زمانی و در بازههای زمانی مناسب اندازهگیری میشود و سپس از نمودارهای کنترل برای تحت کنترل درآوردن این مقادیر کارایی در دو فاز استفاده میگردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحلیل پوششی داده، نمودار کنترل،مدل AP، ، مدل CCR ،EWMA،-MR

عنوان انگلیسی A Comprehensive Combined Model Using Data Envelopment Analysis and Control Charts
چکیده انگلیسی مقاله Performance evaluation is an important factor in increasing the efficiency and the productivity of organizations. In fact, performance evaluation of organizations helps in identifying the units that did not have a suitable performance and also in identifying the effective factors on the units with unsuitable performance. In this paper for this purpose, data envelopment analysis (DEA) is combined with control charts. First, efficiency of units is obtained using DEA and then control charts are developed to control and improve the units’ performance over time for both phases in control charts (Phase I and Phase II).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Data envelopment analysis, Control chart, AP model, CCR model, I-MR, EWMA.

نویسندگان مقاله سمانه رزمجویی | Samaneh Razmjoee
دانشگاه خوارزمی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)

حمیدرضا ایزدبخش | Hamidreza Izadbakhsh
دانشگاه خوارزمی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها