یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدل مداخلات تعالی سازمانی با نگرش ارگونومی
چکیده فارسی مقاله در دنیای رقابت کنونی توجه به ارگونومی از حد یک ابزار فراتر رفته و به یک استراتژی جهت بهبود بهرهوری، ایجاد کار مناسب، بهبود راندمان و عملکرد انسان و سازمان تبدیل شده است. در این راستا لازم است به بررسـی ، پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار جنبههای مختـلف تاثیـرگـذاری ارگـونومی خصوصا ارگونومی کلان بر تعالی سازمانی پرداخته شود .لذا در این تحقیق سعی شده است با شناخت جنبههای مختلف ارگونـومی خرد و کلان و تاثیرگذاری آن بر تعالی و سرآمدی سازمانی و استفاده از مدل EFQMیک مدل تعالی ، سازمانی با نگرش ارگونومی ارائه شود. نظر به اینکه مدل تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزیابی عملکرد سازمانها در دو حوزه فرآیندها و نتایج حاصل از این فرآیندها است میتوان با به کارگیری مدل ارائه شده در این مقاله و در نظر گرفتن نتایج حاصل از ارزیابی و زمینههای قابل بهبود سازمان؛ خصوصا در زمینه انسانی؛ فهرستی از برنامههای اولویتبندیشده را برای دستیابی به بهبود مستمر و سرآمدی سازمان پیشنهاد و اجرایی نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله EFQM ارگونومی کلان،ارگونومی خرد، بهره وری، تعالی سازمانی،

عنوان انگلیسی Model of Organizational excellence Interventions with Ergonomics Approach
چکیده انگلیسی مقاله In the present competitive world, according to the ergonomics of the tool beyond a strategy to improve productivity, develop good work, prevention of occupational accidents and diseases, improve the efficiency and performance of people and organizations has become. This study has tried to identify different aspects and impacts on micro and macro ergonomic excellence and organizational excellence model EFQM, a model of ergonomic excellence delivered with attitude. Business Excellence Model, a systematic framework for evaluating the performance of organizations in both the process and results of this process is. we can using the model presented in this paper and consider the results of the evaluation and improvement of areas, particularly in human terms; Using the model and taking into account the priority list of programs to achieve continuous improvement and excellence of the proposed Executive
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله EFQM, Micro ergonomics, Macro ergonomics, productivity, Organizational excellence

نویسندگان مقاله ناصر صدرا ابرقویی | Naser Sadra
دانشگاه جامع علمی-کاربردی

طه دهقانی تفتی | Taha Dehqani
توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

حامد حسن پور | Hamed Hasan por
دانشگاه علم و هنر یزد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها