یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی انتخاب محدوده نهایی معادن روباز بر مبنای شاخص های توسعه پایدار و استفاده از روش
چکیده فارسی مقاله تعیین محدوه نهایی یکی از گامهای مهم در طراحی و برنامه ریزی معدن است. تابع هدف در مسئله تعیین محدوده نهایی حداکثر صرفا جنبه اقتصادی فعالیتها مطرح نبوده و باید سه اصل توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی ، نمودن سود است. اما از منظر توسعه پایدار و زیست محیطی) به طور متوازن در طراحی محدوده نهایی معدن در نظر گرفته شود. در این مقاله مدلی برای حل این مسئله ارائه شده است. بدین منظور، در ابتدا شاخص هایی در هر سه زمینه توسعه پایدار معرفی شد. سپس محدوده نهایی با توابع هدف حداکثر کردن سود و حداکثر نمودن ماده معدنی و سود صفر یا نزدیک به صفر محاسبه شد. در ادامه با کاهش تدریجی سود، تعدادی محدوده نهایی بین این دو محدوده طراحی گردید. در ادامه امتیاز شاخص های توسعه پایدار برای هر یک از محدوده های نهایی مذکور محاسبه گردید. با استفاده از امتیازات محاسبه شده و روش تاکسونومی عددی محدوده های نهایی مذکور رتبه بندی گردید و در نهایت محدوده نهایی بهینه انتخاب شد. به منظور درک بهتر، این مدل با یک مثال دو بعدی شرح داده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که محدوده انتخاب شده بر اساس اصول توسعه پایدار معمولا بزرگتر از محدوده نهایی است که بر اساس روش کنونی (حداکثر کردن سود) حاصل می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله محدوده نهایی، معادن روباز، معدنکاری، شاخص های توسعه پایدار، تاکسونومی عددی

عنوان انگلیسی Ultimate Pit Limit Selection based on Sustainable Development Indicators and Using of Numerical Taxonomy
چکیده انگلیسی مقاله Ultimate pit limit (UPL) determination is most important step in the open pit mine design. The objective function of UPL problem is the maximization of total profit (economic aspect). However, in viewpoint of sustainable development (SD), mining has different stakeholder, therefore ones must pays attention to all three aspects of SD includes: environmental, social and economic. This paper provides a model for UPL design based on SD indicators. According to this model, UPLs with objective functions of “profit maximization” and “ore content maximization with approximately zero profit” are determined. Afterward, by gradually decreasing the amount of profit, it is possible to determine a set of intermediate pits. In the next step, the values of indicators are determined separately for each possible UPL. Then the UPLs ranked by numerical taxonomy method and the best UPL is determined. The proposed model is explained by a simple 2D example. Generally, using SD principles in UPL design, may lead to a larger UPL than traditional method (profit maximization).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ultimate Pit Limit, Mining, Sustainable Development, Numerical Taxonomy

نویسندگان مقاله نبی اله ادیبی | Nabiollah Adibi
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجید عطایی پور | Majid Atayi por
دانشگاه صنعتی امیرکبیر


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها