یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی استفاده از روش های تاپسیس فازی و ویکور فازی در مکانیابی بنادر مسافری(مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان)
چکیده فارسی مقاله با توجه به اینکه بنادر هر کشور از جمله زیرساخت های فرآیندی و فعالیتی آن کشور محسوب می گردد، و همچنین با توجه به جایگاه و نقش بنادر مسافری در اقتصاد ملی، مطالعه عوامل موثر در مکانیایی این نوع بنادر و پیاده سازی آن در هر کشور مورد توجه و اهمیت بسیاری است هدف از این مقاله شناسایی عوامل موثر در مکانیابی بنادر مسافری، دسته بندی آنها و سپس استفاده از روش های چند معیاره فازی به منظور انتخاب مستعدترین مکان برای احداث بنادر مسافری می باشد. در این مطالعه 28 زیر معیار در 4 دسته کلی عوامل طبیعی، فنی - مهندسی، اجتماعی و اقتصادی شناسایی شده اند. مجموعه این عوامل با مرور ادبیات موضوع، گزارش ها و مصاحبه با افراد متخصص در این حوزه جمع آوری شده اند. عدم قطعیت تصمیم گیرندگان در وزن دهی به معیارها و ارزیابی کاندیدها در مواجهه با معیارها با استفاده از نظریه قازی و دو روش تاپسیسفازی و ویگور قازی بیان شده است. به منظور نمایش فرآیند محاسباتی روش ها یک مطالعه موردی در استان هرمزگان با شناسایی 6 مکان مستعد احداث بنادر مسافری، انجام شده است که امتیاز ارائه شده برای این مکان ها، توسط هر دو روش یکسان می باشد و بالاترین امتیاز متعلق به قشم و پس از آن مکانهای کیش، لنگه، جاسک، خمیر و میناب امتیازهای بعدی را کسب نموده اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مکانیابی، بنادر مسافری، نظریه مجموعه های فازی، تاپسیس فازی، ویگور قازی

عنوان انگلیسی Passenger Port Location Selection Using the Fuzzy VIKOR and Fuzzy TOPSIS Methods and an Application
چکیده انگلیسی مقاله Ports in every country are essential ways for transporting passengers and goods. Among them passenger ports play an important role in the national economy. The goal of this article is recognizing factors influencing passenger port locations, categorizing them and finally using fuzzy multi-criteria decision making methods to choose the most appropriate location for constructing passenger port. In this study28 sub-criteria are categorized in 4 general groups which are natural, technical, social and economic factors. We have identified these features by studying literature review, reports and interviewing experts in this field. Because of the uncertainty of decision makers to weight the factors and assessing candidates according to factors, fuzzy set theory is used. To this end fuzzy VIKOR and fuzzy TOPSIS methods are chosen. The article lasts by a case study in Hormozgan
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله LOCATION, PASSENGER AND CRUISE PORTS, FUZZY SET THEORY, FUZZY VIKOR, FUZZY TOPSIS

نویسندگان مقاله مریم رادمان | Maryam Radman
دانشگاه صنعتي شریف

عارفه طاهرخانی | Arefeh Taherkhani
دانشگاه صنعتي شریف

محمدرضا اکبری | Mohammadreza Akbari
دانشگاه صنعتي شریف


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها