یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک روش ابتکاری به منظور حل مسائل کوله پشتی در مقیاس بزرگ و تعیین مقدار مناسب پارامترهای روش، به کمک طراحی آزمایشات
چکیده فارسی مقاله نسخه های متعددی از مسأله کوله پشتی با فرضها و شروط گوناگون توسط محققین بررسی شده است. روشهای کلاسیک و به ، عام برنامه ریزی با اعداد صحیح قادر نیستند که این نوع مسائل را در ابعاد بزرگ به شکل کارا و در زمانهای قابل قبول حل کنند همین دلیل محققین به توسعه روشها و الگوریتمهای خاص برای ساختارهای خاص (مانند مسأله کولهپشتی) مبادرت میورزند و در این زمینه تحقیقات فراوانی انجام شدهاست. در این مقاله یک روش ابتکاری به منظور حل مسائل کوله پشتی در مقیاس بزرگ ارائه شده است. روش ابتکاری ارائه شده، مبتنی بر روش کلاسیک شاخه و کران میباشد و کارایی و دقت آن به کمک قواعد ابتکاری و استفاده از الگوهای متفاوت شاخهزنی افزایش یافته است. مقادیر مناسب پارامترهای روش ابتکاری ارایه شده به کمک طراحی آزمایشات شناسایی شدهاند. طرح آزمایش ارائه شده با در نظر گرفتن دو بعد کیفیت و زمان حل مسائل، پارامترهای مناسب روش ابتکاری را معرفی میکند و در نهایت قادر به حل مسائل کولهپشتی در مقیاس بزرگ، با دقتی بسیار بالا و زمانی قابل مقایسه با نرم افزارهایی با قیمت بالا مانند LINGO خواهد بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روش شاخه و کران، مسأله کولهپشتی، الگوهای شاخهزنی، مسائل در مقیاس بزرگ، طراحی آزمایشات، مسأله تعیین پارامتر

عنوان انگلیسی Proposing a Heuristic to Solve Large Scale Knapsack Problems and Finding Proper Parameters Using the Design of Experiments
چکیده انگلیسی مقاله Classic methods of integer programming cannot solve the large-scale problems efficiently and accurately. Therefore, many researchers have tried to develop specific methods to solve problems with specific structures (Like the Knapsack problem). In this paper, we propose a heuristic method to solve large-scale knapsack problems. Finding good parameter values for (Meta) heuristics is known as parameter setting problem. We try to find proper parameter values for the proposed heuristic method. The designed experiment finds parameter values by considering quality and time factors. We can solve largescale knapsack problems in high accuracy and in a time comparable to commercial packages such as LINGO.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Knapsack Problem, Design of Experiments, Parameter Setting Problem, Large Scale

نویسندگان مقاله محبوبه هنرور | Mahboobeh Honarvar
دانشگاه آزاد اسلامي یزد

فرشید موبد | Farshid Moobed
دانشگاه آزاد اسلامي یزد

هادی محمدزاده | Hadi Mohammadzade
دانشگاه آزاد اسلامي یزد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها