یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی سنجش کیفیت زندگی شهری و نقش آن در رشد جمعیت شهرهای جدید با استفاده از رویکرد پویایی سیستمها (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس)
چکیده فارسی مقاله ایجاد شهرهای جدید در ایران یکی از مهم ترین سیاست ها در زمینه شهر سازی در جهت جذب سرریز جمعیت شهرهای بزرگ می باشد. در این میان عدم وجود برنامه جامع و مدون و همچنین کیفیت پایین زندگی شهری در شهرهای جدید، تاثیر سوء بر جذب جمعیت شهرهای مادر داشته است. این پژوهش در صدد است با کمک رویکرد پویایی های سیستمی به بررسی عوامل کلیدی موثر بر کیفیت زندگی شهری و تاثیر آن بر رشد و زوال جمعیت شهر جدید پردیس پرداخته و با شناسایی مکانیسم ها، مدل دینامیک آنها را طراحی نماید. این عوامل در 4 ژیر سیستم جمعیت، اشتغال، مسکن، و امکانات خدماتی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تائید جامعیت مدل طراحی شده، از مدل Urbani فارستر و مدل میردال استفاده گردید. پس از مدل سازی دینامیکی مساله، سناریوهایی برای تحلیل اثرات سیاست های مختلف بر مدل طراحی شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با ادامه روند فعلی، شاهد کاهش کیفیت زندگی و روند کند جذب جمعیت و نتیجهی کاملا متضاد با هدف ایجاد شهرهای جدید، یعنی سرازیر شدن جمعیت به شهر مادر خواهیم بود. بعلاوه، برای خروج از مشکلات پیش بینی شده، سناریوهای بهبود و الگوی بهینه ای بههمراه راهکارهایی برای اجرایی شدن آن با توجه به استراتژی های مربوطه ارائه گردید
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شهرهای جدید ایران، کیفیت زندگی شهری، رویکرد پویایی های سیستم، جمعیت، مدل فارستر

عنوان انگلیسی Measuring the urban quality of life and its role in the population growth of new towns using system dynamics approach (A case study
چکیده انگلیسی مقاله Establishing of new towns in Iran has been of the biggest policies related to urbanism aiming to attraction of city crowd overflow. The lack of a comprehensive plan and less attention to the urban quality of life will have undesirable effect on population absorption from cities. In this study, we evaluate key factors of urban quality of life and their effects on the population growth and decline of the Pardis and design their dynamics model .These factors analyzed and classified in four subsystems as Population, employment, housing, and service facilities. We utilized the models Urban1 Forrester and Myrdal In order to confirm the integrity of the designed model .After making a dynamic model, some scenarios were designed to analyze the effects of different policies on the model. The results indicate that keeping the current trend causes decreasing the quality of life and slow process of crowd absorption. In this case, the result was quite contrary to the purpose of building new towns, i.e. the influx of population to the large cities. To deal with the predicted problems, we present improving scenarios and optimal patterns along with some solutions to implementation regard to the related strategies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله New towns Of Iran, urban quality of life, System dynamics approach, Population, Forrester model

نویسندگان مقاله نازیلا صدیقی | Nazila Sediqi
موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

محمدصالح اولیاء | Mohammadsaleh Owlia

سازمان اصلی تایید شده: موسسه آموزش عالی امام جواد

حسین دستخوان | Hossein Dastkhan
موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

محمد علی وحدت | Mohammadali Vahdat
دانشگاه آزاد اسلامي یزد
سازمان اصلی تایید شده: موسسه آموزش عالی امام جواد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها