یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی اهمیت برنامهریزی استراتژیک در ادامه فعالیت مراکز پژوهشی
چکیده فارسی مقاله تدوین برنامه استراتژیک نقش تعیین کننده و مهمی در دستیابی سازمانها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اهداف خود ایفا مینماید. وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه علوم و تکنولوژی مواد ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پلیمری است که برای رسیدن به اهداف برنامهریزی راهبردی خود را تدوین نموده است و به طور مستمر پایش مینماید. مدلهای متعددی برای برنامهریزی در سازمانهای دولتی و خصوصی وجود دارد. با توجه به وابستگی سازمانی پژوهشگاه به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین توانایی کسب درآمد از صنایع داخلی، در تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه از مدل کارت امتیازی متوازن استفاده گردیده است. چشم انداز، بیانیه ماموریت، و اهداف پژوهشگاه بر مبنای شاخصهای ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شده است و جهتگیری عملکرد آن بر مبنای حرکت به سمت پژوهشهای فناور و تجاریسازی آنها تعیین شده است. به منظور ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامه استراتژیک، از رتبهبندی موسسات پژوهشی کشور که در هرسال، به وسیله معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا می شود استفاده شده است و این مجموعه با دو موسسه پژوهشی مشابه، مورد مقایسه قرار گرفته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله برنامه ریزی استراتژیک، پلیمر، پژوهش، مدل کارت امتیازی متوازن، تجاریسازی پژوهش

عنوان انگلیسی The Importance of Strategic Planning in Research Institutes Activities 2
چکیده انگلیسی مقاله Development of strategic planning for educational and research organizations plays a significant role in achieving the institute’s goals. Iran Polymer and Petrochemical Institute, IPPI, as a research institute in polymer science and technology fields for more than two decades, has developed a suitable and compatible strategic plan. There are several different models for strategic planning. Due to the financial dependency and capability to gain from domestic polymer industries at the same time, the Balanced Scorecard model was used. The vision, mission, and objectives have been determined by orientation of IPPI performance towards the commercializing the research output. The scoring procedure of the MSRT have been considered as measurement criteria, and IPPI performance has been compared with results of the two same government-based research institutes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Strategic Planning, Polymer, Research, Balanced Score Card, Commercialized Researches

نویسندگان مقاله محمدعلی نیکویی | Mohamadali Nikouei
موسسه آموزش عالی رجا قزوین

مجید غیاث | Majid Ghiass
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها