یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی رویکرد جدید استفاده از نمودار ایشیکاوا برای تبیین ساختار علیت یادگیری سازمانی و نوآوری مدیریت دانش،
چکیده فارسی مقاله هدف از این مطالعه تبیین یک ساختار علیت با استفاده از نمودار ایشیکاوا به منظور نشان دادن رابطه میان مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری می باشد طرح امتدولوژی اروش: در این مقاله ابتدا با مطالعه و بررسی متون علمی، ادبیات تحقیق مربوط به مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و تواوری تدوین شده است. سپس پرسشنامه ای در بین نمونه آماری با حجم 150 نفر از کارشناسان، مدیران و مدیران ارشد یک موسسه تحقیقاتی توزیع گردید که در نهایت، تعداد 120 پرسشنامه بازگردانده شد. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از نمودار ایشیکاوا (استخوان ماتی) به شناسایی روابط علت و معلولی پرداخته شود، ولی از آنجا که این نمودار ایرانی برای آزمون وجود رابطه میان متغیرها نمی باشد بدین منظور برای آزمون فرضیه های تحقیق، داده ها و اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.| یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که استقرار مدیریت دانش در سازمان منجر به افزایش یادگیری سازمانی شده و یادگیری سازمانی نیز منجر به نوآوری در سازمان می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی، معادلات ساختاری، نمودار ایشیکاوا

عنوان انگلیسی The new approach of using Ishikawa diagram to explaining the causality structure of knowledge management, organizational learning and innovation
چکیده انگلیسی مقاله The aim of this study was to provide the causal structure of the Ishikawa diagram to show the relationship between knowledge management, organizational learning and innovation. This article reviews the knowledge management, organizational learning and innovation literature, and then a questionnaire was designed and distributed among 150 experts, managers and senior managers of a Research institution, 120 questionnaires were returned. This article has been attempted using Ishikawa diagram (fishbone) to identification of casual relationship, but since this chart is not a tool for testing the existence of relationship between variables, in order to test research hypothesis, using structural equation modeling. The results of the research showed that the establishment of knowledge management in the organization leads to increased organizational learning and organizational learning can also lead to innovation in the organization
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Knowledge management, organizational learning, organizational innovation, structural equations, Ishikawa diagram

نویسندگان مقاله فرشید عبدي | Farshid Abdi
دانشکده مهندسی صنایع واحد تهران جنوب

شقایق ابوالامکارم | Shaqayeq Makarem
دانشکده مهندسی صنایع واحد تهران جنوب


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها