یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی رویکرد «بهینه سازی استوار سبک توسعه یافته» برای طراحی شبکه توزیع آب شهر تهران در شرایط عدم قطعیت
چکیده فارسی مقاله در چند دهه ی اخیر، مستله مدیریت منابع آب به یکی از پرچالش ترین موضوعات برای کشورها و مدیران این حوزه تبدیل شده است. افزایش روزافزون تقاضای آب ناشی از رشد جمعیت، توسعه تکنولوژی و بخش صنعت و همچنین گسترش روزافزون زمین۔ های کشاورزی در کنار محدودیت منابع آب و عدم قطعیت های موجود در این حوزه، باعث اهمیت مدیریت این منابع می شود. در این مقاله یک مدل بهینه سازی استوار سبک توسعه یافته برای مقابله با عدم قطعیت ذاتی پارامترها در طراحی شبکه توزیع آب شهر تهران با تمرکز بر مصرف خانوار پیشنهاد شده است. ابتدا یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیختهی چند سطحی قطعی برای طراحی شبکه ی توزیع آب ارائه شده است: سپس معادل استوار مدل قطعی، توسعه داده شده است. این مدل برای یک دوره ی زمانی 5 ساله در نظر گرفته شده و دارای تابع هدف به صورت کمینه سازی هزینه های شبکه می باشد. نتایج عددی نشان دهنده ی توانایی مدل استوار پیشنهادی برای شبکه توزیع آب تهران برای درجات بالای عدم قطعیت می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت منابع آب، شبکه توزیع آب شهری، طراحی شبکه، بهینه سازی استوار سبک

عنوان انگلیسی A Developed Light Robust Optimization Approach for Water Distribution Network Design Under Uncertainty
چکیده انگلیسی مقاله Water resources management is become one of the most challenging issues in last decades. Increasing water demands due to population growth, industry and technology development and expansion of farms, in addition to the lack and uncertainties of water resources, make the management of this resources very important. In this paper, a developed light robust optimization model with focus on domestic consumption is proposed for handling the inherent uncertainty of parameters in Tehran water distribution network design problem. First, a deterministic multi-period mixed-integer nonlinear programming model is presented for designing a water distribution network. Then, the robust counterpart of deterministic model is developed. This model is considered over a 5 years period and it has an objective function to minimize the total costs of network. Numerical experiments show the capability of the proposed robust model for Tehran water distribution network.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Water resources management, Municipal water distribution network, Network design, Light robust optimization.

نویسندگان مقاله علیرضا لاری | Alireza Lari
دانشگاه علم و صنعت ایران

میرسامان پیشوایی | Mirsaman Pishvaee
دانشگاه علم و صنعت ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها