یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مسئله تبادل کلیه: ارایه یک مدل سیکل-زنجیره
چکیده فارسی مقاله یکی از دغدغههای همیشگی بیماران کلیوی، یافتن کلیهای سازگار جهت پیوند میباشد. در سالهای اخیر، در چندین کشور، سیاستهایی مبنی بر پیوند بین دو یا چند جفت بیمار و اهداکننده ناسازگار صورت گرفته است که منجر به مسائل برنامهریزی تبادل کلیه شده است. در برنامههای تبادل کلیه، بیماران با اهداکنندگان زنده ولی ناسازگار (جفتهای بیمار-اهداکننده)، قادرند کلیههایی را با جفتهای مشابه تبادل کنند. تبادلات، شامل چیدمان دو جفت یا بیشتر، در یک سیکل است که در آن اهداکننده از هر جفت به بیماری از جفت بعدی کلیه میدهد. همچنین، یک اهداکننده به اصطلاح نوع دوست، میتواند برای آغاز یک زنجیره از پیوندها استفاده شود که به یک بیمار در لیست انتظار ختم گردد. در مقاله حاضر، یک مدل برنامهریزی عدد صحیح برای مسئله تبادل کلیه ارائه میشود که در آن سیکلها و زنجیرهها به طور همزمان در نظر گرفته میشوند. برای حل مدل پیشنهادی از حلکننده تجاری سیپلکس در ابعاد مختلف و طولهای متفاوتی از سیکلها و زنجیرهها استفاده شده است. همانطور که انتظار میرود، نتایج به خوبی رابطه مستقیم بین تعداد پیوندها با تعداد اهداکنندگان نوعدوست، تعداد جفتهای اهداکننده-گیرنده، طول زنجیرهها و سیکلها را نشان میدهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسئله تبادل کلیه، فرموله بندی عدد صحیح، مدل زنجیره- سیکل، سیستم سلامت

عنوان انگلیسی Kidney exchange problem: Providing a cycle-chain model
چکیده انگلیسی مقاله One of the usual concerns of renal Patients is finding a compatible kidney. In recent years several countries have set up policies that allow exchange of kidneys between two or more incompatible patientdonor pairs. These policies lead to what is commonly known as kidney exchange programs. In kidney paired donation programs, patients with living but incompatible donors (referred to as patient-donor pairs) are able to exchange kidneys with other such pairs in a centrally organized clearing house. Exchanges involve arranging two or more pairs in a cycle, where the donor from each pair gives to the patient from the next pair. Also, a so called altruistic donor can be used to initiate a chain of transplants, ending on a patient on waiting list. In current paper, an integer programming model of kidney paired donation is provided, which the cycles and chains are considered simultaneously. This model is solved for some complications with different dimension and length of chains and cycles by CPLEX solver. As which is expected, the results show a direct relation between number of transplantations with number of altruist donors, patient-donor pairs and the length of chains and cycles.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Kidney exchange problem, integer programming, cycle-chain model, healthcare

نویسندگان مقاله مصطفی ستاک | Mostafa Setak
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مریم صمدی | Maryam Samadi
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حسین کریمی | Hossein Karimi
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها