یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مسیریابی یک ناوگان غیریکنواخت بمنظور جمع آوری پسماندهای خانگی
چکیده فارسی مقاله امروزه بدلیل اجتناب ناپذیر بودن تولید پسماندها، در اغلب مناطق شهری هزینه های گزافی از سوی بخش های دولتی و خصوصی صرف بهبود کارایی سیستم جمع آوری پسماند می شود. از این رو، در پژوهش حجاری هدف ارائه رویکردی نوین در راستای مسیریابی تجهیزات جمع آوری پسماند خانگی است. با توجه به محدودیت های مطرح در زمینه مسائل مسیریابی، در این مطالعه یک ناوگان حمل غیریکنوخت شامل چرخ دستی و وسائط نقلیه با دو اندازه مختلف برای خدمت رسانی به نقاط مختلف تقاضا مسیریابی می شود. مسئله مورد نظر در قالب یک مدل ریاضی بیان شده و از الگوریتم جستجوی ممنوع بهبود یافته برای حل آن استفاده شده است. با مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی و نتایج بدست آمده از اجرای نرم افزار گمز ( GAMIS برای چندین مسئله نمونه با ابعاد کوچک صحت و کارائی مدل توسعه یافته و الگوریتم پیشنهادی اثبات می شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسائل مسیریابی وسائل نقلیه، مدیریت پسماند، مسائل مسیریایی وسائل جمع آوری پسماند خانگی، الگوریتم جستجوی ممنوع

عنوان انگلیسی AHeterogeneousFleetRouting forHouseholdWasteCollectio
چکیده انگلیسی مقاله Nowadays due to inevitability of waste production, in most urban area associated governors and executive managers spend large expenditures to improve the applicability of waste collection system. In this regard, the aim of proposed study is developing a novel approach to route waste collection vehicles. Considering related constraints in routing problems, in this study a heterogeneous fleet including handcarts and two vehicle types are routed in order to service dispersed demand nodes. The discussed problem is formulated mathematically and an improved Tabu search heuristic is proposed to solve the model. Comparing the obtained near optimal solutions with those of GAMS for some small-sized instances validates the applicability of proposed model and applied algorithm.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Vehicle Routing Problem, Waste management, household waste collection routing problem, Tabu search

نویسندگان مقاله مسعود ربانی | Masuod Rabani
پردیس دانشکده هاي فنی دانشگاه تهران

شادي صدري | Shadi Sadri
پردیس دانشکده هاي فنی دانشگاه تهران

حامد رفیعی | Hamed Rafiei
پردیس دانشکده هاي فنی دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها