یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی شناسایی مجموعه فاکتورهای موثر بر سیستم مدیریت پذیرش مراکز تصویربرداری
چکیده فارسی مقاله در این مقاله، با شناسایی و مستندسازی فرایندهای متنوع موجود در مراکز تصویربرداری، فاکتورهای موثر بر خروجی زیرفرایندهای سیستم مدیریت پذیرش این مراکز از ادبیات و مطالعه موردی استخراج شده، سپس با استفاده از روش عدد اولویت خطر ( Risk Priority Number) اولویتبندی فاکتورها از دیدگاه پرسنل مرکز تصویربرداری بیمارستان محب مشخص شدهاست. خدمات مراکز تصویربرداری از طرفی در فرآیندهای تشخیص بیماری بسیار مهم است، و از طرف دیگر از جنبه اقتصادی و ارتقاء ایمنی و مراقبت از بیمار شایسته توجهات بیشتری هستند .مجموعه فاکتورهای شناسایی شده برای کنترل و بهبود فرایندها بسیار مفید میباشند چراکه کنترل خروجی مطلوب با این امر امکانپذیر خواهد شد. گرچه در کشورهای پیشرفته تلاش محققان برای شناسایی و دستهبندی فاکتورهای موثر بر سیستم مدیریت پذیرش مراکز تصویربرداری منجر به مطالعاتی در این حوزه شده، اما به نظر میرسد در ایران این دسته از مطالعات کمتر گزارش شده باشد. این مطالعه جزء اولین کارهای گزارش شده در حوزه مراکز تصویربرداری در ایران است، که فاکتورهای موثر بر سیستم مدیریت پذیرش این مراکز را شناسایی میکند. این مجموعه از فاکتورها نیز قابلیت کاربرد برای تمامی مراکز تصویربرداری با هدف کاهش نارساییهای فرایندی را دارند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت و درمان، مرکز تصویربرداری، عدد اولویت خطر

عنوان انگلیسی Identifying Effective Factors on Admission Management System of Imaging Centers
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, with identifying and documenting various processes in imaging centers, effective factors on output of sub-processes are determined. Then, with Risk Priority Number (RPN), priority of factors is identified by personnel of Moheb hospital. Imaging center’s services are so substantial in diagnostic processes. Therefore, these centers earthier from economical point or elevating safety and caring deserve more attention. Group of factors identified are necessary for control and improvement of processes. Although researchers’ efforts and interests in developed countries have led to surveys in this field, it seems studies in Iran for identifying factors has been done less. This paper is among the earliest researches in imaging centers in Iran, which identifies effective factors that are applicable in all imaging centers
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Healthcare, Imaging Center, Hospital, Risk Priority Number

نویسندگان مقاله مهرزاد مهرابی پور | Mehrzad Mehrabipour
دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمدمهدی سپهری | Mohammadmehdi Sepehri
دانشگاه تربیت مدرس تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)

بختیار استادی | Bakhtiar Ostadi
دانشگاه تربیت مدرس تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)

فرزانه مهدوی یار | Farzane Mahdavi
بیمارستان محب-مهر
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها