یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارزیابی عملکردشعب شرکتهای پخش بارویکرد کارت امتیازی متوازن به کمک روش تلفیقی DEMATEL - ANP درمحیط فازی
چکیده فارسی مقاله امروزه، ادامه حیات و فعالیت سازمانها به توانایی آنها در رقابت و اتخاذ تصمیم های مناسب بستگی دارد. یکی از موثرترین روش ها در این خصوص، استفاده از ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود عملکرد می باشد. ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت در تعیین وپیاده سازی استراتژی هاتیز نقش برجسته ای ایفاء می کند. در میان انواع سازمان های موجود، سازمان های خدماتی جایگاه ویژه ای دارند زیرا به دلیل ناملموس بودن ماهیت خدمات در ارزیابی عملکرد این نوع سازمان ما به سیستم های ارزیابی ویژه ای متناسب با خدمات آنها نیاز است. بنابراین با توجه به رقابتی شدن و توانمندی شرکتهای پخش جهت ارائه ی خدمات برتر لازم است نظام های ارزیابی عملکرد متناسب با جایگاه و کارکردهای این نوع سازمان های خدماتیطراحی شوند. این تحقیق به دنبال ارائه یک روش مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکتهای پخش می باشد.در این مقاله از رویکرد کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب پخش دارو به کمک روشهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه شامل ترکیبی از دو روشDecision Making Trial And Evaluation ) DEMATELو Analytic Network Process) ANP) استفاده می شود.مدل پیشنهادی در راستای اجرای مدیریت استراتژیک وپیاده سازی استراتژیها به مدیران ارشد سازمانها کمک می نماید تا بتوانند بهتر شعب تحت پوشش خود را براساس عملکردشان ارزیابی و رتبه بندی نمایند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متواتن، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، فرایند تحلیل شبکه ای

عنوان انگلیسی Branches Performance Evaluation inPharmaceuticalDistribution Companies According to BSCIntegratedDEMATEL-ANP Method in Fuzzy Environment
چکیده انگلیسی مقاله Today, the survival of organizations activities depends to appropriate decisions and to make to their ability to compete .One of the most effective techniques in this regard, the use of performance evaluation to determine strengths and weaknesses of the organization is to improve performance .Evaluating management functions in addition to helping organizations to increase competitive ability in determining implementation strategies also play a prominent role. In a variety of organizations, service organizations have a special place because of the intangible nature of services in performance evaluating of these types of organizations, service companies need specific assessment systems.This study seeks to provide a suitable model for performance evaluating in distributing companies. In this paper, the balanced scorecard approach used to evaluate Pharmaceutical Distribution Company with multiple criteria decision-making methods include a combination of the two methods ANP and Fuzzy DEMATEL. The proposed, in order to implement the strategic management of senior management implementation strategies to assist organizations to better cover their branches to quantify and rank them based on their performance.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Performance Evaluation, Balanced Score Card, multiple criteria decision making, A

نویسندگان مقاله علیرضا ارشدي خمسه | Alireza Arshadikhamseh
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

علی نخجوانی | Ali Nakhjavani
دانشکده مهندسی صنایع ومکانیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها