یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی انتخاب استراتژی مدیریت ریسک زنجیره تامین به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
چکیده فارسی مقاله توسعههای انجام شده و انواع ریسکهای مختلف در رابطه با زنجیره تامین باعث شده است که شرکتها مجبور به برقراری مدیریت اثربخش زنجیره تامین شوند. در این مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای مشخص کردن مهمترین ریسکهای زنجیره تامین و استراتژیهای مدیریت ریسک برای واکنش به این ریسکها به کار گرفته شده است. این تحقیق به وسیلهی یک مورد سنجی برای مدیریت زنجیرهی تامین یک شرکت که در صنعت آهن و فولاد فعالیت میکند، تکمیل شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که ریسکهای تامین و ریسکهای عملیاتی مهمترین ریسکها و در مقابل ریسکهای محیطی کم اهمیتترین ریسکهای زنجیره تامین هستند. همچنین استراتژی کنترل/ تقسیم کردن/ انتقال دادن و بعد از آن جلوگیری کردن، پذیرش و به تعویق انداختن شدیدترین تاثیر را روی انواع مختلف ریسکها دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره ی تامین، FAHP، استراتژی، مدیریت، ریسک

عنوان انگلیسی Strategies selection for supply chain risk management by using FAHP
چکیده انگلیسی مقاله Recent development associated with different kind of supply chain risks have forced corporations to apply effective supply chain management. In this study, Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) is used to determine the most important supply chain risks and risk management strategies in the reaction of these risks. This research have been improved by a supply chain management case study in the iron and steel industry. The results shows that supply risk and operational risk are the most important, in the contrary environmental risk are the least important risk of supply chain. Also control/ divide/ transfer strategy following by prevent, acceptance and delay have the most effect on the different kind of risks.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Supply chain, FAHP, Strategy, Management, Risk

نویسندگان مقاله محمد رضا شهرکی | Mohammadreza Shahraki
دانشگاه سیستان و بلوچستان

عبداله شریفی | Abdollah Sharifi
دانشگاه سیستان و بلوچستان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه سیستان و بلوچستان (Sistan va baloochestan university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها