یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی رویکردی جدید برای طراحی نمودار کنترل X با فاصله نمونه گیری متغیر
چکیده فارسی مقاله محققان زیادی نمودارهای کنترل با فاصله نمونه گیری متغیر (SI) را مورد بررسی قرار داده اند. آنها اغلب برای به کارگیری استراتژی VSI نمودار کنترل را به سه ناحیه مختلف تقسیم کرده اند و فاصله نمونه گیری را با در نظر گرفتن ناحیه ای که نقطه نمونه قبل، در آن قرار گرفته است، تعیین کرده اند. در این تحقیق برای به کارگیری استراتژی VSI در نمودار کنترل ، رویکرد جدیدی بر اساس فاصله نقطه نمونه قبل، از خط مرکزی پیشنهاد شده است. در این رویکرد جدید، یک تابع خطی تعریف می کنیم که در آن فاصله نمونه گیری وابسته به فاصله نقطه نمونه قبل، از خط مرکزی است. سپس، معیارهای متوسط زمان تا هشدار و انحراف معیار زمان تا هشدار برای نمودار VSI X با در نظر گرفتن رویکرد جدید به دست آورده می شود و عملکرد آن بر اساس این دو معیار مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت، نتایج حاصل از رویکرد جدید با نتایج مربوط به رویکرد مرسوم مقایسه می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله طراحی نمودار کنترل، فاصله نمونه گیری متغیر، فاصله از خط مرکزی، زمان تا هشدار

عنوان انگلیسی A New Approach for Design of Variable Sampling Interval X Control Chart
چکیده انگلیسی مقاله Many researchers have investigated control charts with variable sampling interval (VSI). They mostly divided control chart into three different regions for implementation of VSI strategy and determined sampling interval with considering region that prior sample point falls in. In this study, a new approach is proposed based on distance prior sample point from the centerline for implementation VSI strategy in X control chart. In this new approach, we define a linear function in which the sampling interval depends on distance prior sample point from the centerline. Then, the average time to signal and the standard deviation time to signal metrics are obtained for VSI X chart with considering the new approach and its performance is evaluated based on such two measures. Finally, the results obtained by the new approach are compared with ones obtained from the traditional approach.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Design of X control chart, variable sampling interval, distance from centerline, time to signal

نویسندگان مقاله رسول نورالسناء | Rassoul Norossana
دانشگاه علم و صنعت ایران

محمد محمدپناه | Mohammad Mohammadpanah
دانشگاه علم و صنعت ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran university of science and technology)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها