یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با استفاده از روش تلفیقی BS - DEA
چکیده فارسی مقاله در محیط رقابتی امروز، ارزیابی عملکرد نقش مهمی در توسعه برنامه های استراتژیکی بهتر و بهبود کارایی در سازمانی دارد. با توجه به المیت صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی جوامع، بهبود در کارایی و اثربخشی این صنعت که در گرو ارتقای کارایی شرکتهای بیمه فعال در آن است، از ضروریات اقتصاد هر کشوری به شمار می رود. هدف از انجام این مطالعه، ترکیب دو رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل پوششی دادها (DEA)، به منظور ارائه مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه است. از مزایای مدل پیشنهادی می توان به ارزیابی متوازن و حفظ تعادل بین منظرهای BSC جامع نگری و انعطاف پذیری آن در شاخص های به کار گرفته شده و هم چنین قدرت تفکیک بالای مدل در شناسایی واحدهای کارا و ناکارا اشاره کرد. در این پژوهش، ابتدا بر اساس روش BSC و از طریق مطالعه اسنادی و مصاحبه با کارشناسان صنعت بیمه، مهم ترین شاخص های عملکردی در چهار حوزه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی شده و سپس با استفاده از تکنیک DEA کارایی یک نمونه 18 تایی از شرکتهای بیمه خصوصی ایران اندازه گیری شده است. نتایج مدل ارائه شده نشان می دهد که عملکرد شرکت های بیمه موردنظر از دید منظرهای BSC قابل قبول بوده و در رتبه بندی تجمیعی انجام شده، سه شرکت پارسیان، آرمان و سینا به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند. نهایتا نیز بر اساس امتیاز کارایی بدست آمده در هر یک از منظرهای BSC)، با استفاده از تعیین گروه های مرجع، مسیر اصلاح و بهبود کارایی هر یک از شرکت های ناکارا ارائه شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن (BSC)، تحلیل پوششی دادهها (DEA)، شرکتهای بیمه

عنوان انگلیسی Designing A Model For Performance Evaluation of Insurance Companies By Using Integrated BSC-DEA Method
چکیده انگلیسی مقاله In today’s competitive environment, performance evaluation plays an important role in developing better strategic plans and improving efficiency of any organization. Due to the importance of insurance industry in socieconomic growth and development of societies, the fact that the improvement in efficiency and effectiveness of this industry relies on the efficiency of the inner active insurance companies, is one of the major necessities of any country. The purpose of this study is to design a comprehensive framework to combine the balanced scorecard (BSC) and data envelopment analysis (DEA) approaches for evaluating performance of insurance companies. The advantages of the proposed model are its weighted evaluation and maintaining the balance among BSC perspectives, providing a holistic view and flexibility in involving factors and its outstanding power in detecting the efficient and inefficient units. In this study, first based on BSC method and by using studying the documents and interviewing with experts in insurance industry, the most important performance indexes in four areas: financial, customer, internal processes, and learning and growth, got determined and subsequently, by applying the DEA technique, efficiency of a sample of 18 private Iranian insurance companies got measured. The results of the proposed model indicate that the performance of the aforementioned companies were quite satisfactory through BSC perspective. Also, in the performed aggregated ranking, the companies Parsian, Arman, and Sina got the highest scores respectively. Ultimately, using the generated performance scores (in each area of BSC), after determination of the reference groups, the optimal solutions for improving the efficiency of the inefficient companies were determined.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Performance Evaluation, Balanced Scoredcard (BSC), Data Envelopment Analysis (DEA), Insurance Companies

نویسندگان مقاله نسیم نهاوندی | Nasim Nahavandi
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

میلاد شریفی نیا | Milad Sharifinia
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها