یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی یکپارچه سازی تصمیمات موجودی و انتخاب نوع وسیله نقلیه در یک زنجیره تأمین دو سطحی با کالای فسادپذیر
چکیده فارسی مقاله این پژوهش به بررسی یک زنجیره تأمین دو سطحی شامل یک فروشنده و یک خریدار با کالای فساد پذیر می پردازد. نرخ فساد محصول ثابت است. برای ارسال کالا از فروشنده به خریدار دو نوع وسیله نقلیه با زمان حمل و هزینه متفاوت در نظر گرفته می شوند. آنچه این تحقیق را با سایر مسائل موجود در ادبیات متمایز می سازد این است که فساد محصول در مدت زمان حمل تیز که وابسته به نوع وسیله نقلیه برای ارسال محموله ها از فروشنده به خریدار است، ادامه می یابد، بنابراین ساختار مدل های متداول تغییر می یابد. هدف این پژوهش کمیته کردن مجموع هزینه های خریدار و فروشنده و تعیین مقادیر بهیته تعداد دفعات ارسال محموله، مدت چرخه تولید فروشنده و نوع وسیله نقلیه است. الگوریتمی برای حل مدل مستقل خریدار و فروشنده همراه با اثبات تحدب توابع هزینه و الگوریتمی ابتکاری برای حل مدل یکپارچه ارائه می دهیم. تحلیل حساسیت نیز صورت گرفته تا میزان حساسیت متغیرهای تصمیم گیری مسئله و شاخص عملکرد زنجیره تأمین مورد آزمایش قرار گیرد. مدل یکپارچه ارائه شده می تواند هزینه کمتری را نسبت به حالتی که فروشنده و خریدار جداگانه تصمیم می گیرند، ایجاد کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تأمین یکپارچه، موجودی فسادپذیر، مدت زمان تحویل، بهینه سازی

عنوان انگلیسی ntegration of inventory decisions and carrier mode selection in a twoechelon supply chain with deteriorating items
چکیده انگلیسی مقاله This study investigates a two-echelon supply chain consists of a vendor and a buyer with deteriorating items. The deterioration rate of product is constant. To ship products from vendor to buyer, two carrier’s modes with different travelling time and cost are considered. What distinguishes our model from the literature is that the deterioration of product continues during the travelling time which depends on the carrier’s mode to ship batches from vendor to buyer, so the structure of existing models changes. The purpose of this study is to minimize the total cost of the buyer and the vendor and to obtain the number of shipments, the vendor’s production cycle time, and the carrier’s mode. We propose an algorithm to solve the independent model of the buyer and the vendor with the proof of convexity of cost functions, and a heuristic algorithm to solve the integrated model. Sensitivity analysis is also carried out to examine the sensitivity of decision variables and the performance measure of supply chain. The proposed integrated model can produce lower cost in comparison with an independent decision by the vendor and the buyer.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Integrated supply chain, Deteriorating inventory, Lead time, Optimization

نویسندگان مقاله نوشین شمال زاده | Nooshin Shomalzadeh
دانشگاه صنعتی شریف

محمد مدرس یزدي | Mohammad Modarres
دانشگاه صنعتی شریف


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها