یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی طراحی الگویی به منظور انتخاب استراتژی کلان سازمان با استفاده از رویکرد تحلیل نیرو های پنجگانه رقابتی پورتر: مطالعه موردی
چکیده فارسی مقاله یکی از بخشهای اصلی مدیریت استراتژیک فرایند تدوین استراتژی می باشد که تحلیل استراتژیک و انتخاب استراتژیک دو فرایند مهم آن می باشند. فرایند تحلیل استراتژیک به منظور شناسایی عوامل خارج سازمان فرصت ها و تهدید ها نیازمند تحلیلی جامع از صنعت مربوطه می باشند. سازمان با داشتن تحلیلی جامع از صنعت می بایست با بررسی پتانسیل های خود ضمن شناسایی عوامل داخل سازمان (تقاط ضعف و قوت شاخصهای موثر بر انتخابهای استراتژیک خود را بر اساس اصول و مفاهیم علمی استخراج تماید. بدین منظور از رویکرد تحلیل تیرو های پنجگانه رقابتی پورتر برای شناسایی عوامل خارج سازمان و از مفهوم زنجیره ارزش پورتر برای شناسایی عوامل داخل سازمان استفاده شد. عوامل داخل و خارجی سازمان با عنوان شاخصهای موثر بر انتخاب استراتژی به پنج گروه طبقه بندی شدند. فرایند انتخاب استراتژیک نیز با ترکیب تکنیک تمامی تصمیم گیری چند معیاره و با ارائه روشی تلفیقی به نامAHP - PROMETHEE انجام شد. نخست با هدف استخراج ارزان شاخصها از طریق تکنیک AHP و نرم افزار Expert Choice تحلیل داده ها انجام گرفت، سپس از طریق تکنیک PROMETHEE و نرم افزار Visual PROMETHEE رتبه بندی استراتژی ها انجام شد تا الگوی طراحی شده همانند سیستم های پشتیبان تصمیم که نه بجای افراد بلکه در پشتیبانی ازتصمیمات آنها بکار برده می شوند فرایند تدوین استراتژیک را از پشتیبانی و جامعیت کاملی برخوردار کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحلیل استراتژیک، انتخاب استراتژیک، رویکرد تحلیل نیرو های پنجگانه رقابتی پورتر، تصمیم گیری چند معیاره

عنوان انگلیسی Designing A Pattern In Order To Firm Strategy Selection Using Porter's Five Forces Analysis Approach:Case Study
چکیده انگلیسی مقاله One of the major Sections of the strategic management is process of strategy formulation that is consisted of two important processes, process of strategic analysis and process of strategic selection. The process of strategic analysis in order to identify external factors (opportunities and threats) needs a comprehensive analysis of the relevant industry. Organizations with a comprehensive analysis of the industry should evaluates it’s potential not only to identify its Internal factors (Strengths and weaknesses) but also extract it’s affecting criteria on strategic choices based on scientific principles and concepts. In order to reach that Porter five forces competitive analysis approach was used to identify external factors and Porter's value chain concept was used in order to identify internal factors. Organization's internal and external factors which affecting the indexes of strategy choices were classified in five groups. The process of Strategic selection also was done by the multi-criteria decision technique and presentation of a hybrid method called AHP-PROMETHEE. First, with the aim of extracting indexes weights by using of AHP technique and Expert Choice software was used for data analysis. then in order to ranking the strategies, the PROMETHEE technique and Visual PROMETHEE software were used, till the designed pattern includes the Strategy formulation of a comprehensive support like decision Support systems not in place of decision makers but to support him decision making.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Strategic analysis, Strategic selection, Porter’s five forces competitive analysis approach, MCDM

نویسندگان مقاله مهدي نیک فرجام | Mahdi Nikfarjam
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

حسین اسدي | Hossein Asadi
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها