یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تعیین میزان بهینه سفارش در شرایط تخفیف با استفاده از مدل ریاضی؛ مطالعـه موردی: شرکت توربو کمپرسور نفت آسیا (OTEC)
چکیده فارسی مقاله در این مقاله یک مدل ریاضی به منظور تعیین میزان بهینه سفارش در شرایط تخفیف (تخفیف کل واحد و تخفیف نموی) و با در نظر گرفتن محدودیت بودجه و در شرایط سفارش برای چند نوع ماده از چند تأمین کننده و در ، موجودی انبار، میزان تقاضا، ظرفیت تأمینکنندگان، فضای انبار چند دوره زمانی ارائه شده است. هدف این مدل حداقل کردن هزینههای خرید، نگهداری، سفارش و کمبود با در نظر گرفتن مواد مورد نیاز در زمانهای تعیین شده میباشد. برای اثبات کاربردی بودن مدل فوق در حل مسائل برنامهریزی خرید مواد در دنیای واقعی، مدل مذکور در شرکت توربو کمپرسور نفت آسیا به اجرا در آمده است و با توجه به نتایج مدل و نظرات خبرگان و کارشناسان مربوطه اعتبار مدل تأیید گردیده است. برای حل مدل از نرم افزار GAMES استفاده شده است و در ادامه نیز تحلیل حساسیت مدل و نتایج قابل استفاده برای کمک به تصمیم گیری توسط مدیریت بر اساس اهمیت موضوعهای مطرح شده (کاهش مقدار کمبود در هر دوره و تأثیر افزایش تقاضا بر روی هزینه نهایی) ارائه میگردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مقدار بهینه سفارش، تخفیف، مدلسازی ریاضی، موجودی

عنوان انگلیسی Optimizing Order Quantity Considering Discount Using Mathematical Modeling “OTEC Co.”
چکیده انگلیسی مقاله This paper is dedicated to present a mathematical model for optimal order determination in-extenuating circumstances (All Unit Discount, Incremental Discount) regard to inventories, demand, suppliers' capacity, storage space, and budget constraints In order to produce several kinds of multi-supplier and multi-time period presented. The aim of the model is to minimize the cost of purchasing, storing and ordering while considering the lack of needed materials at specified times. To prove the applicability of the proposed model in solving purchase planning problems in real world, it has been applied in Asian Oil Turbo Compressor Design Corporation and received its approval rom the obtained results and expert comments. The GAMS software is used to solve the model. Model sensitivity analysis and usable results in management decision making which is based on the importance of proposed matters (shortage reduction in each period and demand increase effect on final cost) are presented then.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Optimizing Order Quantity, Discount, Mathematical Modeling, Inventory

نویسندگان مقاله اعظم امیدواری | Azam Omidvari
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات

علیرضا رشیدی کمیجان | Alireza Rashidi
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات

محمود البرزی | Mahmood Alborzi
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها