یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان شعب بانک تجارت استان چهار محال و بختیاری
چکیده فارسی مقاله عوامل متعددی بر روی نوع رفتار کار کرد و بازده کارکنان اتر دارد. یکی از آن ها عوامل انگیزشی هستند. محققان و دانشمندان متعددی سعی در تولید علم در زمینه ایجاد انگیزه در بین نیروی انسانی داشته اند تا بدین وسیله بر یافته های نظری و عملی مباحث انگیزشی افزوده شود. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر روی انگیزش کارکنان شعب مختلف بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است. این پژوهش به وسیله پرسشنامه ای مشتمل بر 40 سوال که از سه دسته عوامل متنوی، عوامل مادی و عوامل سازمانی تشکیل شده بود انجام شده است. حجم نمونه آماری از فرمول کوکران بدست آمده است که تعداد آن 210 نفر بوده است، نرم افزار بکار گرفته شده برای تحلیل آماری در این پژوهش، نرم افزار spss بوده است. برای بررسی عوامل از آزمون کای اسکور با سطح اطمیتان 95 استفاده شده است که نتایج آن مبتنی بر این بود که باتوجه به اینکه میزان p - value سه دسته از عوامل ایجاد کننده انگیزه دارای مقداری کمتر از میزان خطا براورد شده است پس ارتباط معناداری بین عوامل و انگیزه کارکنان بانک تجارت وجود دارد. همچنین مشخص شد که از نظر کارکنان شاخص های ویژگی های شغلی، امکانات رفاهی و پیشرفت و ارتقای شغلی برای انگیزش آن ها در اولویت قرار دارند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عوامل مؤثر بر انگیزش، انگیزش، منابع انسانی، آزمون کای - اسگور

عنوان انگلیسی Study theeffective factors on the motivation of the personnel of Tejarat Bank branches in Chahar mahal state
چکیده انگلیسی مقاله There are a lot of factors which affect the behavior, function and the output of the personnel. One of these factors is motivation. There were so many researchers and scientists who tried to produce knowledge in order to develop motivation in human brawn to increase the theoretical and artificial findings of motivational subjects. This study proceeds the effective factors on the motivation of the personnel of Tejarat Bank branches in Chahar mahal state. This study is done by the help of a questionnaire that contains 40 questions and it is based on three factors: spirituality, secularity, structural factors. The statistical volume is acquired from COCHRAN formula with 210 persons. SPSS is the software which is used for statistical analysis in this study. For analyzing the factors, Chi-Square test is used with 95% validity .Results show that P-value level of three motivating factors are under estimated. So there is a meaningful connection between factors and motivation of the personnel of Tejarat Bank. Also it is specified that, indicators of job characteristics, welfare facilities and career advancement are in priority for the motivation of the personnel.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Effective factors on motivation, motivation, human brawn, Chi-Square test

نویسندگان مقاله سید جواد سعادت | Javad Saadat
دانشگاه یزد

محمد باقر فخرزاد | Mohammadbagher Fakhrzad
دانشگاه یزد

امیر یعقوبی همگینی | Amir Yaghobi
دانشگاه علم و هنر یزد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها