یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بهبود مسائل تخصیص افزونگی با استفاده از روش خوشه بندی k-mean براساس شاخص های کاربردی و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک
چکیده فارسی مقاله در این مقاله یک مدل برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح حجت مسائل تخصیص افزونگی با امکان تخصیص اجزای میر همسان به هر زیر سیستم در سیستم های سری - موازی و با سیاست افزونگی فعال ارائه شده است. در مدل های ریاضی و روش های حلی که تاکنون برای مسائل تخصیص افزونگی پیشنهاد شده است، نرخ خرابی به صورت یک قرض ، تنها با یک نوع تابع توزیع خرابی به کار رفته است، به همین دلیل در مدل جدید ، اجرایی با اولویت نسبت به سایر اجزا با استفاده از چندین شاخص که تابع توزیع خرابی آنها متفاوت است و براساس خوشه بندی انتخاب و بهترین اجزاء برای محاسبه قابلیت اطمینان در مدل در نظر گرفته شده است. در نتیجه مسئله انتخاب تعداد و توع اجزا در هر زبر سیستم با هدف حداکثر کردن پایانی سیستم سری موازی تحت یکسری از محدودیت ها می باشد. در ادامه مدل ارائه شده توسط الگوریتم پیشنهادی ژنتیک با استفاده از معیار های مقایسه ای بر روی ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در دو حالت با خوشه بندی و بدون خوشه بندی مقایسه می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تخصیص افزونگی، سیاست افزونگی فعال، تابع توزیع خرابی، الگوریتم ژنتیک

عنوان انگلیسی Improving the redundancy allocation problem using K-mean clustering method based on applicable indicators and solving them by genetic algorithm
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, an integer linear programming model for the redundancy allocation problem with nonidentical allocation capability to each subsystem in serial-parallel systems approaching redundancy policy is provided. In mathematical models and solution methods that have been proposed for redundancy allocation problems, failure rate as a hypothesis is used only with a failure distribution function. Therefore, in new model, components with priority over the other components using several indicators has the various failure distribution function, and is considered based on the clustering, selection and best components for calculating the reliability of the model. As a result, selecting the number and type of components in each subsystem is with the goal of maximizing the serial-parallel system reliability under a set of constraints. Thereafter, proposed model by genetic algorithm applying comparative benchmarks on different aspects have been analyzed and compared in two cases (with and without clustering)
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Redundancy allocation, active redundancy policy, the failure distribution function, genetic algorithm

نویسندگان مقاله بهزاد کریمی | Behzad Karimi
دانشگاه آزاد اسلامي قزوین

مانی شریفی | Mani Sharifi
دانشگاه آزاد اسلامي قزوین

مسیح میری ها | Masih Miriha
دانشگاه آزاد اسلامي قزوین


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها