یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی اولویت بندی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تأمین کارآفرینانه موثر بر فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت های کارآفرین فعال در صنعت شوینده ایران
چکیده فارسی مقاله در این مقاله به اولویت بندی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تأمین کارآفرینانه موثر بر فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت های کارآفرین فعال در صنایع شوینده ایران پرداخته شده است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، مولفه های بازاریابی و فروش شرکت، رشد سهم بازار زنجیره صنعت شوینده و عوامل سازمانی (منابع انسانی شرکت) با وزن اهمیت 0. 868، 0 . 779 و 0 . 757 به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم قرار دارند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت زنجیره تأمین، زنجیره تأمین کارآفرینانه، توسعه محصول جدید، رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS

عنوان انگلیسی Prioritize and evaluation of the factors related to entrepreneurial supply chain management (E-SCM) on new product development (NPD) process in active entrepreneur firms in Detergent Industry of Iran
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this thesis is prioritizing and evaluating the effect of entrepreneurial supply chain management contents on new product development process in entrepreneurial firms of Iran detergent industry.The analysis method in this level is integrated multiple criteria decision-making (AHP – TOPSIS).according to results given, sales and marketing, the market growth of detergent industry chain and organizational factors(human resources) are prioritized 0.868 ,0.779 and 0.757 respectively.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Entrepreneurial Supply Chain Management (E-SCM),New Product Development(NPD),AHP-TOPSIS

نویسندگان مقاله سید مجتبی سجادی | Mojtaba Sajadi
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

محمدرضا میگون پوری | Mohammadreza Meigounpoory
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مجتبی درگاهی مولان | Mojtaba Dargahi
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها